30.7.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 256/2


Atklāts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – GP/DSI/ReferNet_FPA/001/19

ReferNet – Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (Cedefop) Eiropas tīkls informācijai par profesionālo izglītību un apmācību (PIA)

(2019/C 256/02)

1.   Mērķi un apraksts

Lai izveidotu ReferNet – Eiropas tīklu informācijai par PIA –, šā uzaicinājuma mērķis ir atlasīt vienu pieteikuma iesniedzēju no katras atbilstīgās valsts (ES dalībvalstis, Islande un Norvēģija), ar kuru Cedefop noslēgs četru gadu partnerības pamatnolīgumu, un noslēgt ar katru sekmīgo pieteikuma iesniedzēju īpašu dotācijas nolīgumu darba plānam, kas tiks īstenots 2020. gadā.

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (Cedefop) ir Eiropas Savienības (ES) aģentūra, kas dibināta 1975. gadā un kopš 1995. gada atrodas Grieķijā. Tas ir atzīts autoritatīvs informācijas un kompetences avots attiecībā uz PIA, iemaņām un kvalifikāciju, un tā uzdevums ir atbalstīt Eiropas profesionālās izglītības un apmācības (PIA) politikas pilnveidi un veicināt tās īstenošanu.

ReferNet ir Cedefop Eiropas tīkls informācijai par PIA. ReferNet mērķis ir atbalstīt Cedefop, ziņojot par valstu PIA sistēmām un politikas norisēm un vairojot PIA un Cedefop pakalpojumu atpazīstamību. Tīklu veido 30 dalībnieki, ko dēvē par ReferNet valstu partneriem no ES dalībvalstīm, Islandes un Norvēģijas. ReferNet valstu partneri ir galvenās iestādes, kas iesaistītas PIA un darba tirgus politikā valstī, kuru tās pārstāv.

Partnerības pamatnolīgumus īsteno ar ikgadējiem īpašiem dotāciju nolīgumiem. Tāpēc pieteikuma iesniedzējiem jāiesniedz ne tikai priekšlikums četru gadu partnerības pamatnolīgumam (kura atlases gadījumā tiks parakstīts partnerības pamatnolīgums 2020. līdz 2023. gadam), bet arī dotācijas pieteikums 2020. gada darbībām (kas dod iespēju parakstīt īpašu dotācijas nolīgumu 2020. gadam). Pieteikuma iesniedzējam jāpierāda savas spējas veikt visas četru gadu periodā paredzētās aktivitātes un nodrošināt atbilstošu līdzfinansējumu pieprasīto uzdevumu īstenošanai.

2.   Budžets un projekta ilgums

Lēstais pieejamais budžets četru gadu partnerības pamatnolīgumam ir 4 000 000 EUR atkarībā no budžeta lēmējinstitūcijas ikgadējiem lēmumiem.

Kopējais pieejamais budžets 2020. gada darba plānam (projekta ilgums: 12 mēneši) būs 980 000 EUR 30 partneriem (no 28 ES dalībvalstīm, Islandes un Norvēģijas).

Dotāciju apmērs ir atšķirīgs atkarībā no valsts iedzīvotāju skaita, un to piešķir gada darba plāna izpildei. Kopējo pieejamo budžetu 2020. gada darba plānam sadalīs, pamatojoties uz trīs valstu grupām, kas noteiktas, vadoties pēc šo valstu iedzīvotāju skaita:

1. valstu grupa: Horvātija, Igaunija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Slovēnija un Islande. Maksimālais dotācijas apjoms: 23 615 EUR,

2. valstu grupa: Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Grieķija, Īrija, Nīderlande, Norvēģija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Somija, Ungārija, Zviedrija. Maksimālais dotācijas apjoms: 33 625 EUR,

3. valstu grupa: Apvienotā Karaliste (1), Francija, Itālija, Polija, Spānija, Vācija. Maksimālais dotācijas apjoms: 43 620 EUR;

Savienības dotācija ir finansiāls ieguldījums labumguvēja (un/vai saistītu labumguvēju) izmaksās, kuras ir jāpapildina ar paša labumguvēja finansiālajiem ieguldījumiem un/vai vietējiem, reģionāliem, valsts un/vai privātiem ieguldījumiem. Kopējais Savienības ieguldījums nepārsniedz 70 % no attiecināmajām izmaksām.

Cedefop patur tiesības nepiešķirt visu pieejamo budžetu.

3.   Atbilstības kritēriji

Pieteikumu iesniedzējiem jāatbilst šādām prasībām:

a)

jābūt valsts vai privātai organizācijai ar juridisko statusu un juridiskai personai (fizisku personu, t. i., indivīdu, pieteikumus nepieņems);

b)

jābūt reģistrētam birojam valstī, kurā dotācija ir piemērojama, t. i., vienā no šīm valstīm:

ES-28 (Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Vācija, Igaunija, Īrija, Grieķija, Spānija, Francija, Horvātija, Itālija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Ungārija, Malta, Nīderlande, Austrija, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovēnija, Slovākija, Somija, Zviedrija, Apvienotā Karaliste (2)),

saistītās valstis (Islande un Norvēģija).

4.   Termiņš

Partnerības pamatnolīguma pieteikumi ir jāiesniedz līdz 2019. gada 1. oktobrim (ieskaitot).

5.   Papildu informācija

Uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus detalizētas specifikācijas, pieteikuma veidlapa un tās pielikumi būs pieejami no 2019. gada 31. jūlijaCedefop tīmekļa vietnē:

http://www.cedefop.europa.eu/about-cedefop/public-procurement

Pieteikumiem jāatbilst uzaicinājuma pilnajā tekstā minētajām prasībām, un tie jāiesniedz, izmantojot sniegtās oficiālās veidlapas.

Priekšlikumi tiks vērtēti, ievērojot pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes principu.

Visus iesniegtos pieteikumus vērtēs ekspertu komiteja saskaņā ar uzaicinājuma pilnajā tekstā minētajiem atbilstības, izslēgšanas, atlases un piešķiršanas kritērijiem.


(1)  Ja Apvienotā Karaliste dotācijas periodā izstājas no ES, nenoslēdzot ar ES nolīgumu, kurā īpaši garantēts, ka pieteikuma iesniedzēji no Apvienotās Karalistes arī turpmāk ir tiesīgi saņemt dotācijas, viņi vairs nesaņems ES finansējumu un viņiem nāksies izstāties no projekta, pamatojoties uz partnerības pamatnolīguma, kurš jāizbeidz, II.17.2.2.q pantu.

(2)  Skatīt 1. zemsvītras piezīmi