27.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CA 115/6


Vienotā noregulējuma valde

Sludinājums par divām valdes locekļa vakancēm un divām noregulējuma plānošanas un lēmumu pieņemšanas direktora vakancēm

(COM/2019/20035)

(2019/C 115 A/02)

 

Vienotā noregulējuma valde

Vienotā noregulējuma valde (VNV) ir Eiropas noregulējuma iestāde, kas cieši sadarbojas ar iesaistīto dalībvalstu noregulējuma iestādēm, – kopā tās veido vienoto noregulējuma mehānismu (VNM). VNV cieši sadarbojas ar Eiropas Komisiju un Eiropas Centrālo banku (ECB), lai nodrošinātu finanšu stabilitāti. VNV pamatuzdevums ir ar minimālu ietekmi uz reālo ekonomiku un publiskajām finansēm nodrošināt grūtībās nonākušu banku pienācīgu noregulēšanu iesaistītajās dalībvalstīs un citās valstīs. Tādēļ VNV ir uzticēti īpaši uzdevumi un pienākumi, kas paredzēti, lai sagatavotu un īstenotu to banku noregulējumu, kuras kļūst vai, iespējams, kļūs maksātnespējīgas. VNV ir arī atbildīga par vienotā noregulējuma fonda (VNF) pārvaldību, kas izveidots ar VNM regulu, lai bankām nodrošinātu vidēja termiņa finansiālā atbalsta pieejamību, kamēr tās tiek pārstrukturētas un/vai noregulētas. VNV ir pašfinansējoša Eiropas Savienības aģentūra.

Vakances

Eiropas Komisija, apspriežoties ar VNV, rīko atlases procedūru divu valdes locekļu un noregulējuma plānošanas un lēmumu pieņemšanas direktoru iecelšanai amatā.

Darba vieta būs Briselē (Beļģija), kur atrodas VNV mītne.

Veiksmīgie kandidāti uzņemsies i) VNV lēmējstruktūru (valdes plenārsesijas un izpildsesijas) balsstiesīgo locekļu un ii) VNV noregulējuma plānošanas un lēmumu pieņemšanas direktoru pienākumus. Pildot valdes plenārsesijas un izpildsesijas balsstiesīgo locekļu pienākumus, viņi aktīvi veicinās valdes uzdevumu un pienākumu izpildi atbilstoši pilnvarām, kas tai piešķirtas ar VNM regulu.

Turklāt veiksmīgie kandidāti, pildot noregulējuma plānošanas un lēmumu pieņemšanas direktoru pienākumus, būs atbildīgi par noregulējuma direktorātiem. Konkrētāk, veiksmīgie kandidāti:

pārvaldīs attiecīgā direktorāta ikdienas darbu un nodrošinās tā raitu un efektīvu darbību, un tas ietvers arī ciešu sadarbību ar VNV citu darbības jomu struktūrvienībām, jo īpaši triju noregulējuma direktorātu starpā,

vadīs un virzīs direktorāta kompetencē esošo subjektu noregulējuma plānu sagatavošanu,

vadīs un virzīs darbību un vajadzības gadījumā noregulējuma lēmumu sagatavošanu attiecībā uz direktorāta kompetencē esošajiem subjektiem,

pārvaldīs sadarbību ar direktorāta kompetencē esošajām valstu noregulējuma iestādēm,

attiecībā uz direktorāta kompetencē esošajiem subjektiem pārraudzīs un pārvaldīs vispārējo sadarbību ar ECB saistībā ar iekšējo noregulējuma komandu un kopējo uzraudzības komandu kopīgo darbu,

kā VNV augstākās vadības loceklis palīdzēs noteikt VNV politiku un pamatuzdevumus,

koordinēs darba programmas direktorāta līmenī, noteiks mērķus un prioritātes VNV vispārējās stratēģiskās plānošanas ietvaros,

koordinēs direktorāta nodaļu darbu, motivēs un atbalstīs vidējā līmeņa vadītājus, lai tie varētu sasniegt savus mērķus un realizēt savu darbinieku potenciālu,

tieksies uz direktorāta mērķu sasniegšanu noteiktajos termiņos un atbilstoši noteiktajiem kvalitātes standartiem, kā arī pārraudzīs un novērtēs panākto progresu,

nodrošinās raitu sadarbību un komunikāciju ar citiem valdes locekļiem/direktoriem un direktorātiem,

attiecībās ar direktorāta iekšējām un ārējām ieinteresētajām personām veicinās labu praksi un

veidos un uzturēs attiecības ar ES iestādēm un struktūrām un jebkurām citām publiskām iestādēm un privātiem subjektiem saistībā ar jautājumiem, kas ir viņa direktorāta kompetences jomā.

VNV priekšsēdētājs varētu arī tieši prasīt veiksmīgajiem kandidātiem veikt citus uzdevumus, kas ir VNV kompetencē.

Veiksmīgie kandidāti ziņos VNV priekšsēdētājam par savu individuālo ieguldījumu, ko tas devis, veicot noregulējuma plānošanas un lēmumu pieņemšanas direktoru pienākumus.

Piemērotības kritēriji

Lai kandidātus iekļautu atlases procedūrā, tiem līdz pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām jāatbilst šādiem formāliem kritērijiem.

Valstspiederība: Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis.

Akadēmiskais grāds vai diploms:

izglītības līmenis, kas atbilst pabeigtai augstākajai izglītībai, ko apliecina diploms, ja parastais augstākās izglītības ilgums ir četri gadi vai vairāk, vai

izglītības līmenis, kas atbilst pabeigtai augstākajai izglītībai, ko apliecina diploms, un atbilstoša vismaz vienu gadu ilga darba pieredze, ja parastais augstākās izglītības ilgums ir vismaz trīs gadi (šo viena gada darba pieredzi nevar iekļaut pēcdiploma darba pieredzē, kas prasīta turpmāk).

Darba pieredze: no vismaz 20 gadu pēcdiploma darba pieredzes, kas gūta pēc iepriekšminētās kvalifikācijas iegūšanas, vismaz 10 gadu pieredzei jābūt jomās, kas saistītas ar finanšu iestāžu uzraudzību, pārstrukturēšanu vai noregulējumu un finanšu tirgu regulēšanu (1).

Augstākā līmeņa vadības pieredze: vismaz piecu gadu darba pieredze organizācijas vadīšanā augstākā līmeņa izpildu amatā (2).

Valodas: ļoti labas vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas (3) prasmes un pietiekamas vismaz vēl vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes.

To, vai pieteikuma iesniedzēji atbilst prasībai par otras ES oficiālās valodas zināšanām pietiekamā līmenī, atlases komisija var pārbaudīt intervijā(-ās). Daļa no intervijas var notikt šajā otrā valodā.

Vecuma ierobežojumu nav.

Atlases kritēriji

Prasības kandidātiem:

padziļinātas zināšanas par banku un finanšu nozari,

ievērojama pieredze vienā vai vairākās šādās jomās: finanšu iestāžu uzraudzība, pārstrukturēšana vai noregulējums, finanšu tirgu, jo īpaši banku darbības, regulējums,

zināšanas par ES iestādēm un ES lēmumu pieņemšanas procesiem un pieredze saistībā ar VNV darbībām Eiropas vai starptautiska mēroga procesos vai vismaz privātajā sektorā starptautiskā līmenī,

pieredze, kas gūta, augstākajā vadības līmenī sekmīgi vadot lielas daudznozaru (un – ideālā gadījumā – daudzkultūru) komandas un motivējot darbiniekus izpildīt pienākumus augstā kvalitātē,

apliecināta spēja pieņemt un īstenot lēmumus stratēģiskā un operatīvā līmenī,

izcilas vadītāja spējas un pieredze darbā daudzkultūru vidē,

teicamas koordinēšanas un analītiskās prasmes un spēja veidot stabilas darba attiecības ar attiecīgo ieinteresēto personu augsta līmeņa pārstāvjiem,

izcila atbildības izjūta un iniciatīva un spēja izstrādāt darbības un īstenot tās, jo īpaši krīzes pārvarēšanas situācijās,

teicamas komunikācijas, prezentācijas un saskarsmes prasmes, – ir nepieciešamas ļoti labas angļu valodas zināšanas, jo tā ir VNV darba valoda.

Neatkarība un interešu konflikta neesības deklarācija

Valdes locekļiem valdes plenārsesijās un izpildsesijās ir jādarbojas neatkarīgi un vienīgi Savienības interesēs, un viņi nedrīkst lūgt vai pieņemt norādījumus no Eiropas Savienības iestādēm vai struktūrām, dalībvalstu valdībām vai jebkurām citām publiskām vai privātām struktūrām. Pēc iecelšanas amatā valdes loceklis/noregulējuma plānošanas un lēmumu pieņemšanas direktors būs pilnu slodzi strādājošs profesionālis un nevarēs ieņemt citus amatus valsts, Savienības vai starptautiskā līmenī.

Pirms iecelšanas amatā viņam būs jāiesniedz:

deklarācija par apņemšanos darboties neatkarīgi sabiedrības interešu labā un

deklarācija, kurā norādītas intereses, ko varētu uzskatīt par tādām, kas ietekmē kandidāta neatkarību.

Pieteikumā kandidātiem jāapstiprina sava vēlme to darīt (4). Pēc iecelšanas amatā valdes loceklim būs jāievēro rīcības kodekss un noregulējuma plānošanas un lēmumu pieņemšanas direktoram būs jāievēro Civildienesta noteikumi un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtība, konkrētāk, tās II sadaļā noteiktais, un VNV darbinieku ētikas un labas administratīvās prakses kodekss.

ATLASE UN IECELŠANA AMATĀ

1.

Eiropas Komisija, apspriežoties ar VNV, izveido atlases komisiju, kas izvērtē visus iesniegtos pieteikumus. Kandidāti, kuru profili tiks uzskatīti par vispiemērotākajiem diviem valdes locekļa/noregulējuma plānošanas un diviem lēmumu pieņemšanas direktora amatiem, tiks aicināti uz interviju ar atlases komisiju.

2.

Pēc šīm intervijām atlases komisija izveido kandidātu pirmo sarakstu, pamatojoties uz viņu nopelniem un paziņojumā par vakanci norādītajiem atlases kritērijiem. Šie kandidāti var tikt uzaicināti uz papildu intervijām ar Komisijas Padomdevēju komiteju darbā iecelšanas jautājumos (CCA). Pirms minētās intervijas šie kandidāti piedalīsies pārbaudījumos vērtēšanas centrā, kuru vada neatkarīgi personāla atlases konsultanti.

3.

CCA izveido kandidātu sarakstu. Šie kandidāti tiks uzaicināti uz interviju ar vienu vai vairākiem Eiropas Komisijas locekļiem.

4.

Pamatojoties uz šīs atlases procedūras rezultātiem un pēc valdes uzklausīšanas tās plenārsesijā Eiropas Komisija izveido diviem valdes locekļa/diviem noregulējuma plānošanas un lēmumu pieņemšanas direktora amatiem piemēroto kandidātu sarakstu. Šo sarakstu nosūta apstiprināšanai Eiropas Parlamentam, vienlaikus informējot Eiropas Savienības Padomi.

5.

Pēc tam Eiropas Komisija priekšlikumu par divu valdes locekļu/divu noregulējuma plānošanas un lēmumu pieņemšanas direktoru iecelšanu amatā iesniedz apstiprināšanai Eiropas Parlamentā.

6.

Pēc minētā priekšlikuma apstiprināšanas Padome pieņem īstenošanas lēmumu par divu valdes locekļu/divu noregulējuma plānošanas un lēmumu pieņemšanas direktoru iecelšanu amatā. Padome lēmumu pieņem ar kvalificētu balsu vairākumu. Papildus iepriekš minētajām intervijām kandidātus var aicināt piedalīties turpmākās intervijās un/vai pārbaudījumos.

Funkcionālu apsvērumu dēļ un tādēļ, lai pieteikuma iesniedzēju un iestādes interesēs atlases procedūru pabeigtu pēc iespējas drīz, Eiropas Komisija šo atlases procedūru veic tikai angļu valodā. Komisija nodrošinās, ka kandidātiem, kuriem šī valoda ir dzimtā, netiks sniegta nepamatota priekšrocība.

Pamatojoties uz šo uzaicinājumu iesniegt pieteikumus, Eiropas Komisija izstrādās priekšlikumu Eiropas Parlamentam par divu valdes locekļu un divu noregulējuma plānošanas un lēmumu pieņemšanas direktoru iecelšanu amatā. Iekļaušana sarakstā, kas tiks nosūtīts Eiropas Parlamentam, vai priekšlikumā par iecelšanu amatā negarantē iecelšanu amatā. Kandidātiem ir jāņem vērā, ka kandidātu saraksts varētu tikt publicēts, tiklīdz Eiropas Komisija to būs pieņēmusi.

Iespēju vienlīdzība

Eiropas Savienības iestādēs ir spēkā vienlīdzīgu iespēju politika, un pieteikumi tiek pieņemti bez jebkādas diskriminācijas pieteikuma iesniedzēja dzimuma, rases, ādas krāsas, etniskās vai sociālās izcelsmes, ģenētisko pazīmju, valodas, reliģijas vai ticības, politiskās vai jebkuras citas pārliecības, piederības nacionālai minoritātei, īpašuma, dzimšanas, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ.

Nodarbināšanas kārtība

Katru valdes locekli un noregulējuma plānošanas un lēmumu pieņemšanas direktoru ieceļ amatā uz neatjaunojamu piecu gadu termiņu. Valdes locekļa un noregulējuma plānošanas un lēmumu pieņemšanas direktora amats tiks pielīdzināts Eiropas Savienības Tiesas sekretāra amatam attiecībā uz atalgojumu un pensionēšanās vecumu, kā tie noteikti Regulā Nr. 422/67/EEK (5). Viņa alga tiks noteikta, pamatojoties uz AD 16 pakāpes 3. līmeni, kam tiks piemērots reizināšanas koeficients 101 % apmērā no minētās pakāpes un līmeņa (6) algas. Tomēr uz viņu neattieksies maksimālais pensionēšanās vecums. Attiecībā uz pārējiem nodarbinātības nosacījumiem pēc analoģijas piemēro Civildienesta noteikumus un Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību.

KĀ PIETEIKTIES

Lūdzamu ievērot, ka pirms pieteikuma iesniegšanas rūpīgi jāapsver, vai atbilstat visiem piemērotības kritērijiem, jo īpaši attiecībā uz prasītajiem diplomu veidiem, kā arī uz augsta līmeņa darba un vadības pieredzi, kā arī valodu prasmēm. Ja tiek konstatēta neatbilstība kādam no piemērotības kritērijiem, kandidāts automātiski tiek izslēgts no atlases procedūras. Pieteikumi jāiesniedz šādā tīmekļa vietnē: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/ un jāseko tur atrodamajiem norādījumiem par attiecīgajiem procedūras posmiem.

Lai varētu sākt pieteikuma izveidi, jums būs jāizveido profils. Lai iesniegtu pieteikumu, jums jāaugšupielādē CV PDF formātā un tiešsaistē jāaizpilda motivācijas vēstule (ne vairāk kā 8 000 rakstzīmju). Jums ir vajadzīga arī derīga e-pasta adrese. Tā tiks izmantota, lai apstiprinātu reģistrāciju un lai atlases procedūras gaitā sazinātos. Tāpēc lūdzam informēt Eiropas Komisiju, ja maināt e-pasta adresi. Kad reģistrēšanās tiešsaistē būs pabeigta, saņemsiet e-pastu ar apstiprinājumu, ka pieteikums ir reģistrēts. Ja nesaņemat šādu e-pastu ar apstiprinājumu, jūsu pieteikums nav reģistrēts.

Lūdzam ņemt vērā, ka nav iespējams tiešsaistē sekot jūsu pieteikuma virzībai. Par pieteikuma statusu ar jums sazināsies tieši. Lai paātrinātu atlases procesu, visa informācija, kas kandidātiem tiks sniegta saistībā ar šo atlases procedūru, tiks nosūtīta vienīgi angļu valodā.

Ja nepieciešama papildinformācija un/vai rodas tehniskas problēmas, lūdzam sūtīt e-pastu uz adresi: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Pieteikšanās termiņš

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2019. gada 29. aprīlis. Tiešsaistē būs iespējams reģistrēties tikai līdz plkst. 12.00 dienā pēc Briseles laika. Jūs pats esat atbildīgs par to, lai tiešsaistes reģistrāciju pabeigtu laikā. Iesakām neatlikt pieteikšanos uz pēdējām pieteikuma iesniegšanas dienām, jo interneta pārslodze vai problēmas ar interneta pieslēgumu var pārtraukt reģistrāciju tiešsaistē, pirms to pabeidzat, un visas darbības tad vajadzēs atkārtot. Kad reģistrēšanās termiņš būs beidzies, jūs vairs nevarēsiet ievadīt pieteikumā informāciju. Novēlota reģistrācija netiks pieņemta. Komisija patur tiesības pagarināt beigu termiņu pieteikumu iesniegšanai šim amatam, paziņojot par to vienīgi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Svarīga informācija pieteikumu iesniedzējiem

Pieteikumu iesniedzējiem tiek atgādināts, ka atlases komisiju darbs ir konfidenciāls. Pieteikumu iesniedzēji nedrīkst tieši vai netieši sazināties ar šo komisiju locekļiem vai lūgt citu personu to darīt viņu vārdā.

Personas datu aizsardzība

Komisija un VNV nodrošinās, ka kandidātu personas dati tiek apstrādāti atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra Regulai (ES) 2018/1725 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti (7).


(1)  Darba pieredzi skaitīs no dienas, kad pieteikuma iesniedzējs ieguvis minimālo kvalifikāciju, kas atbilst attiecīgajam profilam. Vērā tiek ņemtas tikai pienācīgi dokumentētas profesionālās darbības (t. i., apmaksāta nodarbinātība vai pašnodarbinātība). Nepilna laika darbs tiks ņemts vērā proporcionāli procentuālajai daļai no pilnā darba laikā nostrādāto stundu skaita. Izglītības vai apmācības un neatalgotas prakses periodi netiek ņemti vērā. Stipendijas, dotāciju finansētas darbības un doktorantūras studijas var ieskaitīt darba pieredzē, nepārsniedzot trīs gadus.

(2)  Kandidātiem tiek tieši lūgts attiecībā uz katru pārvaldības/vadības amatu norādīt šādu informāciju: 1) amata nosaukums un pienākumi, 2) šā amata ietvaros pārraudzīto darbinieku skaits, 3) pārvaldītā budžeta apjoms un 4) hierarhisko līmeņu skaits virs šā amata un zem tā, kā arī attiecīgā līmeņa darbinieku skaits.

(3)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=EN

(4)  https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/code_of_conduct.pdf

(5)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01967R0422-20121007&qid=1551879217199&from=EN, kurā grozījumi izdarīti ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 904/2012: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:269:0001:0002:LV:PDF.

(6)  Sk. 66. pantu Regulā Nr. 31 (EEK), 11 (EAEK), ar kuru nosaka Eiropas Ekonomikas kopienas un Eiropas Atomenerģijas kopienas Civildienesta noteikumus un pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību:

https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:LV:PDF.

(7)  OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.