1.2.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 39/18


ĪPAŠS UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIETEIKUMUS – EACEA/02/2019

Erasmus Augstākās izglītības harta 2014.– 2020. gadam

(2019/C 39/12)

1.   Ievads

Šā uzaicinājuma iesniegt pieteikumus pamatā ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1288/2013 un Padomes Regula (2013. gada 11. decembris), ar ko izveido Savienības programmu izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta jomā “Erasmus+” un atceļ Lēmumus Nr. 1719/2006/EK, Nr. 1720/2006/EK un Nr. 1298/2008/EK (1).

2.   Mērķi un apraksts

Erasmus Augstākās izglītības harta (EAIH) nodrošina vispārēju kvalitātes satvaru Eiropas un starptautiskās sadarbības pasākumiem, kurus augstskola var īstenot Erasmus+ programmas ietvaros. Erasmus Augstākās izglītības hartas saņemšana ir priekšnosacījums, kas jāizpilda augstskolām, kuras atrodas kādā no turpmāk uzskaitītajām valstīm un vēlas pieteikties un piedalīties programmas paredzētajos studentu un mācībspēku mobilitātes pasākumos un/vai sadarbībā inovācijas un labas prakses veicināšanai. Attiecībā uz citu valstu augstskolām EAIH nav nepieciešama, un kvalitātes satvars tiek noteikts ar iesaistīto augstskolu nolīgumu. Hartu piešķir uz visu Erasmus+ programmas laiku. Hartas īstenošanu uzrauga, un tās paredzēto principu un saistību pārkāpumu gadījumā Eiropas Komisija minēto piešķīrumu var atsaukt.

3.   Pretendenti, kuri ir tiesīgi iesniegt pieteikumus

Erasmus Augstākās izglītības hartas saņemšanai ir tiesīgas pieteikties šādu valstu augstskolas:

Eiropas Savienības dalībvalstis,

EBTA un EEZ valstis (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija),

ES kandidātvalstis (Serbija, bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika un Turcija).

Valstu iestādes savās teritorijās no pieteikumu iesniedzēju vidus noteiks tās Augstākās izglītības iestādes (2), kuras tiek uzskatītas par tiesīgām piedalīties programmas paredzētajos studentu un mācībspēku mobilitātes pasākumos un/vai sadarbībā inovācijas un labas prakses veicināšanai Erasmus+ programmas ietvaros.

4.   Pieteikumu iesniegšanas termiņš un paredzamais atlases rezultātu publicēšanas datums

Atbilstoši aizpildīta tiešsaistes pieteikuma veidlapa jāiesniedz tiešsaistē līdz 2019. gada 29. marta plkst. 12.00 (pusdienlaikam) pēc Briseles laika (Centrāleiropas laiks).

Paredzamais atlases rezultātu publicēšanas datums ir 2019. gada 25. oktobris.

5.   Pilnīga informācija

Informācija par Erasmus+ Programmu ir atrodama šādā tīmekļa vietnē: http://ec.europa.eu/erasmus-plus

Pieteikumi jāiesniedz atbilstīgi vadlīnijām, ko izstrādājusi Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra, kas pieejamas šajā tīmekļa vietnē:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmus-charter-for-higher-education-2014-2020-selection-2020_en


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 50. lpp.

(2)  “Augstākās izglītības iestāde” kā noteikts Erasmus+ regulējuma 2. pantā ir:

a)

jebkāda augstākās izglītības iestāde, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai praksi piedāvā iegūt atzītu grādu vai citu atzītu augstākās izglītības līmeņa kvalifikāciju neatkarīgi no tā, kā šādu iestādi sauc;

b)

jebkāda iestāde, kas saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai praksi piedāvā profesionālo izglītību vai apmācību augstākās izglītības līmenī.