19.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CA 418/1


Eiropas Prokuratūra (EPPO)

Sludinājums par Eiropas galvenā prokurora amata vakanci Luksemburgā

Pagaidu darbinieks (pakāpe AD 15)

(2018/C 418 A/01)

 

Eiropas Prokuratūra

Eiropas Prokuratūra (EPPO) būs neatkarīgs Eiropas prokuratūras dienests, kura uzdevums ir izmeklēt un saukt pie kriminālatbildības noziedzniekus, kā arī to līdzzinātājus par noziedzīgiem nodarījumiem, kas skar ES finanšu intereses. EPPO regula (ES) 2017/1939 (1) stājās spēkā 2017. gada 20. novembrī. Saskaņā ar minētās regulas 120. pantu EPPO sāks darboties pēc Komisijas lēmuma pieņemšanas, kad tā būs izveidota, bet ne agrāk kā 3 gadus pēc EPPO regulas spēkā stāšanās dienas.

Laikposms no EPPO regulas stāšanās spēkā līdz dienai, kad sāksies EPPO darbība, tiks veltīts jaunās ES struktūras izveidei. Saskaņā ar EPPO regulas 20. pantu Komisija ir atbildīga par EPPO izveidi un tās sākotnējo administratīvo darbību, līdz EPPO ir spēja īstenot pašai savu budžetu.

Saskaņā ar EPPO regulas 14. panta 1. punktu Eiropas galvenais prokurors tiks iecelts uz septiņu gadu termiņu, kas nav atjaunojams.

Eiropas galvenā prokurora amats

Saskaņā ar EPPO regulas 11. pantu Eiropas galvenais prokurors būs EPPO vadītājs ar šādiem galvenajiem pienākumiem un atbildību:

organizē EPPO darbu, vada tās darbības un pieņem lēmumus saskaņā ar EPPO regulu un EPPO reglamentu,

pārstāv EPPO saziņā ar Savienības un Eiropas Savienības dalībvalstu iestādēm un trešām personām.

Turklāt saskaņā ar EPPO regulu Eiropas galvenajam prokuroram būs šādi pienākumi un atbildība:

ieteikt EPPO kolēģijai (turpmāk “Kolēģija”) kandidātus Eiropas deleģēto prokuroru amatam un EPPO administratīvā direktora amatam,

sagatavot EPPO reglamenta priekšlikumu,

iesniegt Kolēģijai priekšlikumu izveidot Pastāvīgās palātas,

piedalīties Pastāvīgo palātu sanāksmēs un vadīt tās saskaņā ar EPPO reglamentu,

sagatavot un vadīt Kolēģijas regulārās sanāksmes,

sešu mēnešu laikā pēc savas iecelšanas amatā sagatavot priekšlikumu par detalizētiem noteikumiem par EPPO regulas 109. panta piemērošanu (pārredzamības noteikumi),

izstrādāt EPPO piemērojamo finanšu noteikumu projektu, balstoties uz EPPO administratīvā direktora izstrādātu priekšlikumu,

balstoties uz administratīvā direktora izstrādātu priekšlikumu, sagatavot EPPO ieņēmumu un izdevumu tāmi katram finanšu gadam, kas atbilst kalendārajam gadam,

iesniegt priekšlikumus par īstenošanas noteikumu un plānošanas dokumentu pieņemšanu Kolēģijā saskaņā ar EPPO regulas 114. pantu,

regulāri tikties ar Eurojust priekšsēdētāju, lai apspriestu abpusēji svarīgus jautājumus, un vajadzības gadījumā piedalīties Eurojust kolēģijas sanāksmēs,

regulāri tikties ar citu attiecīgo ES struktūru, piemēram, Eiropola un OLAF, un attiecīgo Savienības aģentūru (TI) tīklu vadītājiem,

veikt citus EPPO regulā paredzētos pienākumus.

Atbilstības kritēriji

Lai kandidātu iekļautu atlases procedūrā, līdz pieteikumu iesniegšanas beigu termiņam viņam ir jāatbilst vismaz šādiem kritērijiem:

Valstspiederība. Kandidātam ir jābūt tādas ES dalībvalsts pilsonim, kura piedalās ciešākā sadarbībā saskaņā ar EPPO regulu.

Darba pieredze. Kandidātam ir jābūt aktīvā prokuratūras vai tiesu iestādes dienestā un ir jāpiemīt kvalifikācijai, kas nepieciešama, lai varētu kandidēt iecelšanai kādā no augstākajiem prokuratūras vai tiesas amatiem savā dalībvalstī, viņa neatkarībai ir jābūt neapšaubāmai, un viņam ir jābūt attiecīgai vietējā, Eiropas vai starptautiskā mērogā gūtai praktiskai pieredzei valsts tiesību sistēmās, finanšu noziegumu izmeklēšanā un tiesu iestāžu starptautiskajā sadarbībā krimināllietās.

Valodu zināšanas. Kandidātam ir jābūt labām vienas Savienības valodas zināšanām un apmierinošām kādas citas Savienības valodas zināšanām, kā paredzēts Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības (PDNK) 12. panta 2. punkta e) apakšpunktā (2).

Vecums. Saskaņā ar EPPO regulas 14. pantu Eiropas galveno prokuroru ieceļ uz septiņu gadu termiņu, kas nav atjaunojams. Piemērojams ir arī PDNK 47. panta a) punkts un Civildienesta noteikumu 52. pants. Tas nozīmē, ka Eiropas galvenajam prokuroram vajadzētu dienesta pienākumus veikt 7 gadus un pensionēties, vēlākais, 70 gadu vecumā, pieņemot, ka tad, ja pēc 66 gadu vecuma ir nepieciešams pagarinājums, kompetentā iecēlējinstitūcija to piešķir automātiski. Līdz ar to iecelšanas brīdī (kas gaidāms 2019. gada 1. martā) kandidātiem jābūt ne vecākiem par 63 gadiem.

Turklāt kandidātiem ir jābūt izpildījušiem visus pienākumus, kas noteikti tiesību aktos par militāro dienestu, un ir jāiesniedz attiecīgas atsauksmes par piemērotību savu pienākumu veikšanai, kā arī jābūt fiziski piemērotiem veikt savus pienākumus.

Atlasi izturējušajam kandidātam ir jābūt derīgai drošības pielaides apliecībai EU Secret līmenī, vai viņam ir jābūt iespējai tādu iegūt no savas valsts drošības iestādes.

Personāla drošības pielaides apliecību izsniedz ar administratīvu lēmumu pēc tam, kad pabeigta drošības pārbaude, ko veic personas valsts kompetentā drošības iestāde saskaņā ar piemērojamajiem valsts drošības normatīvajiem aktiem, un ar to apliecina, ka personai var sniegt pieeju klasificētai informācijai līdz konkrētam līmenim. Lūdzam ņemt vērā, ka nepieciešamo procedūru drošības pielaides iegūšanai var uzsākt tikai pēc darba devēja, nevis kandidāta, iniciatīvas.

Iecelšana amatā notiek ar nosacījumu, ka atlasi izturējušais kandidāts ir saņēmis derīgu drošības pielaides apliecību.

Atlases kritēriji

Vēlamajam kandidātam ir:

vismaz piecpadsmit gadus ilga aktīva darba pieredze prokuratūrā vai tiesu iestādēs,

vismaz piecu gadu pieredze un dokumentēti panākumi augstākajos vadības amatos prokuratūrā vai tiesu iestādēs,

vismaz piecu gadu pieredze prokurora amatā ar atbildību par finanšu noziegumu izmeklēšanu un kriminālvajāšanu. Ir vēlama arī nozīmīga pieredze kriminālvajāšanā par noziedzīgiem nodarījumiem pret ES finanšu interesēm vai lieliem pārrobežu noziegumiem,

labi sasniegumi kā līderim, vadītājam un organizatoram gan stratēģiskā līmenī, gan iekšējās vadības līmenī,

izcila un dinamiska profesionāļa spējas, tostarp, laba, izteikti konceptuāla spriestspēja un spēja izstrādāt, darīt zināmu un īstenot skaidru stratēģisku redzējumu par EPPO mērķu sasniegšanu,

teicamas prasmes dienesta savstarpējo attiecību veidošanas, lēmumu pieņemšanas, saziņas un sarunu veikšanas jomā, spēja veidot uz uzticēšanos balstītas darba attiecības ar visām ieinteresētajām personām,

spēja strādāt sarežģītā daudzkultūru vidē, kā arī motivēt un pilnveidot darbinieku komandas, panākot, ka tās maksimāli izmanto savu potenciālu,

izpratne un apņemšanās nodrošināt to pamattiesību neatkarību un aizsardzību, kuras ir nepieciešamas EPPO veikto izmeklēšanas/kriminālvajāšanas uzdevumu izpildei,

ievēroti augsti ētikas un personas integritātes standarti,

izcilas zināšanas par Savienības institucionālo un tiesisko regulējumu.

Neatkarība un interešu deklarācija

Saskaņā ar EPPO regulas 6. pantu Eiropas galvenais prokurors, veicot savus pienākumus saskaņā ar EPPO regulu, rīkojas visas Savienības interesēs, kā arī nelūdz un nepieņem norādījumus no personām, kas nav EPPO darbinieki, Eiropas Savienības dalībvalstīm, Savienības iestādēm, struktūrām, birojiem un aģentūrām.

Pieteikuma iesniedzējiem saskaņā ar EPPO regulas 6. pantu ir jāapliecina gatavība rīkoties neatkarīgi un plašas sabiedrības interesēs un deklarēt intereses, kuras varētu uzskatīt par tādām, kas ietekmē viņu neatkarību.

Pirms Eiropas galvenā prokurora pienākumu veikšanas būs jāparaksta deklarācija par apņemšanos rīkoties neatkarīgi un plašas sabiedrības interesēs un deklarēt jebkādas personīgas intereses, tostarp ģimenes vai finansiālas intereses, vai trešo personu intereses, kas faktiski vai potenciāli traucētu viņa/viņas neatkarību savu pienākumu izpildē un kas tādējādi varētu izraisīt jebkādu faktisku vai potenciālu ar šo amatu saistītu interešu konfliktu.

Atlase un iecelšana amatā

Eiropas galveno prokuroru iecels Eiropas Parlaments un Padome, savstarpēji vienojoties un saskaņā ar EPPO regulas 14. pantā noteikto atlases procedūru.

EPPO regulas 14. panta 3. punktā ir noteikts, ka atlases komiteja izveido galīgo sarakstu ar kvalificētiem kandidātiem un nosūta šo sarakstu Padomei un Parlamentam. Kandidāti, kuri nebūs iekļauti atlases komitejas izveidotajā galīgajā sarakstā, tiks informēti par šāda lēmuma iemesliem.

Atlases komitejas sastāvā būs divpadsmit personas, kuras izraudzītas no bijušo Tiesas tiesnešu un Revīzijas palātas locekļu, bijušo dalībvalstu pārstāvju Eurojust aģentūrā, dalībvalstu augstāko tiesu tiesnešu, augsta līmeņa prokuroru un vispāratzīti kompetentu juristu vidus. Vienu no izvēlētajām personām ieteiks Eiropas Parlaments. Konkursa atlases komitejas sastāvu pēc Komisijas priekšlikuma apstiprinās Padome.

Nodarbinātības noteikumi

Attiecībā uz Eiropas galveno prokuroru piemēro Civildienesta noteikumus un PDNK, kā arī Civildienesta noteikumu un PDNK īstenošanas noteikumus, kas pieņemti, Savienības iestādēm savstarpēji vienojoties. Eiropas galvenais prokurors tiks iecelts EPPO pagaidu darbinieka statusā saskaņā ar PDNK 2. panta a) punktu. Līgums tiks noslēgts uz septiņu gadu termiņu, ko nevar pagarināt.

Pirms Eiropas galvenā prokurora pienākumu uzņemšanās ir jāveic medicīniskā apskate, lai konstatētu, vai kandidāts ir fiziski spējīgs veikt savus pienākumus.

Darba vieta būs Luksemburga. EPPO organizācijas izveides posmā Eiropas galvenajam prokuroram var nākties veikt savus pienākumus Briselē.

Iespēju vienlīdzība

Savienība īsteno iespēju vienlīdzības politiku. Ņemot vērā sieviešu nelielo skaitu vadības amatos, īpaši ir vēlami pieteikumi no sievietēm.

Pieteikšanās kārtība

Kandidātiem pirms pieteikuma iesniegšanas būtu jāpārliecinās, vai viņi atbilst visām noteiktajām prasībām, it īpaši attiecībā uz nepieciešamo diplomu veidiem, darba pieredzi un valodu zināšanām. Ja tiek konstatēta neatbilstība kādam no norādītajiem atbilstības kritērijiem, kandidāta pieteikums automātiski tiek izslēgts no atlases procedūras.

Pieteikumu var nosūtīt jebkurā no 24 Savienības oficiālajām valodām (3).

Ikvienam kandidātam ir nepieciešama derīga e-pasta adrese. Tā tiks izmantota viņa reģistrācijas apstiprināšanai, kā arī lai sazinātos ar viņu visos atlases procedūras posmos. Ir jānorāda arī jebkuras atlases procedūras laikā notikušas izmaiņas kandidāta e-pasta adresē.

Lai pabeigtu pieteikšanos, ikvienam kandidātam ir jānosūta savs CV un motivācijas vēstule uz šādu e-pasta adresi: EU-EPPO-SELECTION-ECP@ec.europa.eu. Kandidāti tiek aicināti norādīt visas ES valodas, kuras viņi zina, un attiecīgo zināšanu līmeni saskaņā ar Eiropas vienoto valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmu (4).

Kandidāti saņems e-pastu ar apstiprinājumu, ka pieteikums ir reģistrēts. Lūdzam ņemt vērā, ka gadījumā, ja nav saņemts apstiprinājuma e-pasts, pieteikums nav reģistrēts. Ja nepieciešama papildu informācija un/vai ja rodas tehniskas problēmas, lūdzam sūtīt e-pastu uz adresi EU-EPPO-SELECTION-ECP@ec.europa.eu.

Pieteikšanās termiņš

Reģistrācijas beigu termiņš ir 2018. gada 14. decembris pulksten 12.00 pēc Briseles laika. Novēlota reģistrācija netiks pieņemta.

Svarīga informācija pieteikuma iesniedzējiem

Pieteikuma iesniedzējiem tiek atgādināts, ka atlases komisijas darbs ir konfidenciāls. Pieteikuma iesniedzēji nedrīkst tieši vai netieši sazināties ar atlases komisijas locekļiem vai lūgt citai personai to darīt viņu vārdā. Jebkurš informācijas pieprasījums ir jāsūta uz e-pasta adresi EU-EPPO-SELECTION-ECP@ec.europa.eu.

Personas datu aizsardzība

Eiropas Komisija nodrošina, lai kandidātu personas dati tiktu apstrādāti atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2000. gada 18. decembra Regulai (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi ES iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (5).


(1)  Padomes 2017. gada 12. oktobra Regula (ES) 2017/1939, ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidei (OV L 283, 31.10.2017., 1. lpp.). Turpmāk “EPPO regula”.

(2)  https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:LV:PDF

(3)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=LV

(4)  https://www.coe.int/en/web/common-european-framework-reference-languages/table-1-cefr-3.3-common-reference-levels-global-scale

(5)  OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.