28.6.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 225/53


Uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus saskaņā ar Eiropas telesakaru tīklu dotāciju darba programmu, kas ietilpst Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentā, laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam

(Komisijas Īstenošanas lēmums C(2018) 568)

(2018/C 225/06)

Ar šo Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts izsludina šādus četrus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, lai projektiem piešķirtu dotācijas atbilstīgi prioritātēm un mērķiem, kas noteikti 2018. gada darba programmā Eiropas telesakaru tīklu jomā, kura ietilpst Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentā, laikposmam no 2014. līdz 2020. gadam.

Priekšlikums iesniedzams, atsaucoties uz kādu no šiem četriem uzaicinājumiem:

 

CEF-TC-2018-4: e-veselība

 

CEF-TC-2018-4: e-iepirkums

 

CEF-TC-2018-4: Eiropas e-tiesiskuma portāls

 

CEF-TC-2018-4: strīdu izšķiršana tiešsaistē (SIT)

Apvienotais kopējais paredzamais budžets, kas būs pieejams priekšlikumiem, kurus atlasīs saskaņā ar šiem četriem uzaicinājumiem, ir 12,4 miljoni EUR.

Termiņš priekšlikumu iesniegšanai par šiem četriem uzaicinājumiem ir 2018. gada 22. novembris.

Attiecīgo uzaicinājumu dokumentācija ir pieejama CEF Telecom vietnē:

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-telecom-calls-proposals