27.7.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CA 242/1


PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTAJIEM KONKURSIEM

ADMINISTRATORI UN ASISTENTI BŪVNIECĪBAS NOZARĒ

EPSO/AD/342/17 (AD 6) – Ēku pārvaldības inženieri (tostarp vides un pakalpojumu inženieri)

EPSO/AST/141/17 (AST 3)

1. profils. Ēku būvniecības koordinatori/tehniskie darbinieki

2. profils. Ēku koordinatori/tehniskie darbinieki gaisa kondicionēšanas un elektromehānikas un elektrotehnikas jomā

3. profils. Asistenti darba drošības/ēku drošuma jomā

(2017/C 242 A/01)

Reģistrēšanās termiņš: 2017. gada 12. septembris plkst. 12.00 (dienā) pēc Viduseiropas laika

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) rīko atklātos konkursus, pamatojoties uz kvalifikāciju un pārbaudījumiem, lai izveidotu kandidātu rezerves sarakstu, no kura Eiropas Savienības iestādes, galvenokārt Eiropas Komisija, Eiropas Parlaments un Padome, pieņems darbā jaunus ierēdņus administratoru un asistentu amatā (attiecīgi AD un AST funkciju grupa) darbam Briselē, Luksemburgā vai Strasbūrā.

Šis paziņojums par konkursiem un tā pielikumi ir juridiski saistošs atlases procedūru satvars.

Atklātos konkursus reglamentējošos vispārīgos noteikumus skatīt III PIELIKUMĀ.

Atlasāmo kandidātu skaits katrā konkursā un profilā:

EPSO/AD/342/17 – 24

EPSO/AST/141/17:

1. profils – 22

2. profils – 31

3. profils – 12

Šis paziņojums attiecas uz diviem konkursiem, no kuriem viens satur vairākus profilus. Drīkst pieteikties tikai vienam profilam katrā konkursā. Izvēle jāizdara elektroniskās reģistrācijas brīdī, un pēc elektroniskā pieteikuma apstiprināšanas to vairs nevar mainīt.

VEICAMIE UZDEVUMI

EPSO/AD/342/17

Uzraudzīt Eiropas iestāžu ēku un būvniecības projektu pārvaldību un ekoloģiskos raksturlielumus programmu vai projektu ietvaros.

EPSO/AST/141/17

1. profils: Palīdzēt administratoriem nekustamā īpašuma projektu pārvaldības jomā (ēku celtniecība, ēku renovācija), īpašu tehnoloģiju, ēku konstrukciju būvniecības un apdares jomā.

2. profils: Palīdzēt administratoriem nekustamā īpašuma projektu pārvaldībā tādās jomās kā gaisa kondicionēšana un elektromehānika un elektrotehnika.

3. profils: Palīdzēt administratoriem dažādu preventīvo pasākumu ieviešanā attiecībā uz drošību un darba higiēnu, veselības un drošības koordinācijā plānošanas un būvniecības posmā, norādījumu izstrādē par drošību un higiēnu, ārkārtas situāciju pārvaldībā.

Sīkāku informāciju par raksturīgākajiem pienākumiem skatīt I PIELIKUMĀ.

PIEMĒROTĪBAS NOSACĪJUMI

Apstiprinot pieteikumu, kandidātam jāatbilst VISIEM turpmāk minētajiem nosacījumiem.

1)    Vispārīgie nosacījumi

Jābūt tiesīgam pilnībā izmantot Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņa tiesības

Jābūt izpildījušam valsts tiesību aktos noteiktās militārā dienesta prasības

Jāpiemīt attiecīgo pienākumu veikšanai vajadzīgajām rakstura īpašībām

2)    Konkrētie nosacījumi – valodas

Jums jāzina vismaz 2 oficiālās ES valodas  – vienu vismaz C1 līmenī (ļoti labas zināšanas) un otru vismaz B2 līmenī (pietiekamas zināšanas).

Ņemiet vērā, ka iepriekš norādītās minimālās prasības ir jāpiemēro katrai valodas prasmei (runāšana, rakstīšana, lasīšana un klausīšanās), kas prasītas pieteikuma veidlapā. Šīs prasmes atspoguļo Eiropas vienotajā valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmā noteiktās prasmes: https://europass.cedefop.europa.eu/lv/resources/european-language-levels-cefr.

Šajā paziņojumā par konkursiem tiks minētas šādas valodas:

1. valoda: valoda, ko izmanto datorizētā daudzizvēļu testa jautājumos,

2. valoda: valoda, ko izmanto pieteikuma veidlapā, vērtēšanas centrā un saziņai starp EPSO un kandidātiem, kuri iesnieguši derīgu pieteikumu. Šai valodai jābūt citai nekā 1. valodai.

2. valodai jābūt angļu, franču vai vācu valodai.

Ēku nozarē jaunpieņemtajiem administratoriem, tehniskajiem darbiniekiem un asistentiem būs ik dienas jāsazinās ar līgumslēdzējiem, ārējiem uzņēmumiem un vietējām iestādēm vai nu Briselē, vai Luksemburgā, vai arī Strasbūrā. Šo ārējo ieinteresēto personu galvenās darba valodas ir angļu un franču valoda (Briselē un Strasbūrā) un franču un vācu valoda (Luksemburgā). Tāpēc sekmīgajiem kandidātiem ir jābūt pietiekamām vismaz vienas no šīm valodām zināšanām (vismaz B2 līmenī), lai varētu sākt darbu uzreiz pēc pieņemšanas darbā.

3)    Konkrētie nosacījumi – kvalifikācija un darba pieredze

EPSO/AD/342/17:

Izglītības līmenis, kas atbilst vismaz trīs gadus ilgai pabeigtai augstākajai izglītībai, ko apliecina diploms inženierijas vai arhitektūras jomā, un pēc kuras iegūta vismaz trīs gadus ilga darba pieredze, kas tieši saistīta ar veicamajiem pienākumiem.

EPSO/AST/141/17:

Visi profili:

izglītības līmenis, kas atbilst pabeigtai augstākajai izglītībai, kuru apliecina diploms ēku drošības, darba drošības un ēku drošuma, būvniecības tehnoloģijas jomā vai kādā citā ar pienākumiem tieši saistītā jomā, un pēc kuras iegūta vismaz trīs gadu ilga attiecīga darba pieredze, kas tieši saistīta ar veicamajiem pienākumiem,

vai

izglītības līmenis, kas atbilst pabeigtai vidējai izglītībai, ko apliecina diploms, kas ļauj turpināt studijas augstākajā mācību iestādē, un pēc kuras iegūta vismaz sešus gadus ilga darba pieredze, kas tieši saistīta ar veicamajiem pienākumiem.

Izglītības minimuma piemērus skatīt IV PIELIKUMĀ

ATLASES PROCEDŪRA

1)    Pieteikumu iesniegšanas process

Pieteikuma veidlapa jāaizpilda valodā, ko jūs esat izvēlējies kā jūsu 2. valodu (skatīt sadaļu “Konkrētie nosacījumi – valodas”).

Aizpildot pieteikuma veidlapu, jums būs jāapstiprina jūsu piemērotība konkursam un jāsniedz papildu informācija saistībā ar izvēlēto konkursa profilu (piemēram: diplomi, darba pieredze un atbildes uz jautājumiem konkrētajā jomā (Talent Screener)). Jums būs jāizvēlas arī 1. valoda (jebkura no 24 oficiālajām ES valodām) un 2. valoda (angļu, franču vai vācu valoda).

Apstiprinot pieteikuma veidlapu, jūs ar godavārdu apliecināt savu atbilstību visiem nosacījumiem, kas minēti sadaļā “Piemērotības nosacījumi”. Pēc pieteikuma apstiprināšanas izmaiņas tajā izdarīt vairs nevar. Jūs pats esat atbildīgs par to, lai termiņā pabeigtu un apstiprinātu pieteikumu.

2)    Datorizēti daudzizvēļu testi

Ja kandidātu skaits pārsniedz konkrētu robežvērtību , ko katram konkursam un profilam noteicis iecēlējinstitūcijas, proti, EPSO, direktors, visi kandidāti, kuri apstiprinājuši savu pieteikumu līdz norādītajam termiņam, tiks uzaicināti veikt datorizētos daudzizvēļu testus kādā no EPSO akreditētajiem centriem.

Ja nav norādīts citādi, daudzizvēļu testu laiks ir jārezervē , ievērojot EPSO sniegtās instrukcijas. Parasti tiek piedāvāti vairāki datumi, kuros dažādās vietās iespējams kārtot testus. Rezervācijas un testēšanas posma ilgums ir ierobežots.

Ja kandidātu skaits ir mazāks par noteikto robežvērtību , šie testi tiks rīkoti vērtēšanas centrā (5. punkts).

Datorizētie daudzizvēļu testi tiks organizēti šādi.

Tests

Valoda

Jautājumi

Ilgums

Vērtējums

Nepieciešamais minimums

Teksta loģiskās analīzes tests

1. valoda

20 jautājumi

35 min.

Līdz 20 punktiem

10/20

Matemātisko iemaņu tests

1. valoda

10 jautājumi

20 min.

Līdz 10 punktiem

Matemātisko iemaņu tests + abstraktās domāšanas tests kopā: 10/20

Abstraktās domāšanas tests

1. valoda

10 jautājumi

10 min.

Līdz 10 punktiem

Šie testi ir izslēdzoši, un tajos iegūtie rezultāti netiks pieskaitīti pārējo vērtēšanas centra pārbaudījumu novērtējumam.

3)    Piemērotības pārbaudes

Piemērotības kritēriji, kas noteikti sadaļā “Piemērotības nosacījumi”, tiks pārbaudīti, pamatojoties uz datiem, kas sniegti kandidātu tiešsaistes pieteikumos. EPSO pārbaudīs, vai jūs atbilstat vispārīgajiem piemērotības nosacījumiem, bet atlases komisija pārbaudīs piemērotību konkrētajiem piemērotības nosacījumiem.

Ir divas iespējas.

Ja datorizētie daudzizvēļu testi tiek rīkoti pašā sākumā , tad, lai noteiktu atbilstību prasībām, kandidātu, kuri būs ieguvuši visus nepieciešamos minimālos vērtējumus, pieteikumi tiks pārbaudīti šajos testos iegūto punktu skaita dilstošā secībā, līdz tiks sasniegta attiecīga kandidātu skaita robežvērtība katram konkursam un profilam, ko pirms testiem noteicis iecēlējinstitūcijas, proti, EPSO, direktors. Pārējo kandidātu dokumentācija netiks izskatīta.

Ja datorizētie daudzizvēļu testi netiek rīkoti pašā sākumā , tad tiek izskatīta visu to kandidātu dokumentācija, kuri apstiprinājuši savu pieteikumu līdz norādītajam termiņam.

4)    Atlase pēc kvalifikācijas (Talent Screener)

Lai atlases komisija varētu objektīvi un salīdzinoši strukturētā veidā novērtēt visu kandidātu rezultātus, visiem kandidātiem attiecīgajā konkursā un profilā ir jāatbild uz vieniem un tiem pašiem jautājumiem pieteikuma veidlapas sadaļā “Talent Screener”. Atlase pēc kvalifikācijas tiks veikta tikai attiecībā uz tiem kandidātiem, kuri atzīti par piemērotiem , kā izklāstīts iepriekš 3. punktā, izmantojot vienīgi informāciju, kas sniegta šajā sadaļā “Talent Screener”. Tāpēc sadaļā “Talent Screener” vajadzētu sniegt visu attiecīgo informāciju, pat ja tā jau ir norādīta citās pieteikuma sadaļās. Jautājumi ir balstīti uz šajā paziņojumā iekļautajiem atlases kritērijiem. Kritēriju sarakstu skatīt II PIELIKUMĀ.

Lai veiktu atlasi pēc kvalifikācijas, vispirms atlases komisija katram atlases kritērijam nosaka reizinātāju (no 1 līdz 3), kas atspoguļo kritērija relatīvo nozīmīgumu, un katrai kandidāta atbildei tiek piešķirti no 0 līdz 4 punktiem. Tad, lai noteiktu kandidātus, kuru profili vislabāk atbilst veicamajiem pienākumiem, punkti tiek reizināti ar katra kritērija svērumu un saskaitīti kopā.

Tikai kandidāti, kuri atlasē pēc kvalifikācijas ieguvuši vislielāko kopējo punktu skaitu, tiks aicināti uz nākamo posmu.

5)    Vērtēšanas centrs

Uz šā posma pārbaudījumiem aicināto kandidātu skaits būs ne vairāk kā 3 reizes lielāks par katram konkursam un profilam atlasāmo kandidātu skaitu. Ja, pamatojoties uz elektroniskajā pieteikumā sniegto informāciju, atbildīsiet piemērotības prasībām un jūsu kopējais punktu skaits atlasē pēc kvalifikācijas būs viens no augstākajiem , jūs tiksiet uzaicināts uz vienas vai divu dienu ilgiem pārbaudījumiem vērtēšanas centrā, visticamāk, Briselē , kur pārbaudījumi būs jākārto jūsu 2. valodā .

Ja 2. punktā minētie datorizētie daudzizvēļu testi nebūs rīkoti pašā sākumā , tad tie notiks vērtēšanas centrā. Šos testus izmanto kandidātu atsijāšanai, un kopējā punktu skaita aprēķinā šajos testos iegūtos punktus nepieskaita pārējos vērtēšanas centra pārbaudījumos saņemtajiem punktiem.

Ja vien nav norādīts citādi, apliecinošie dokumenti (oriģināli vai apliecinātas kopijas) būs jāiesniedz vērtēšanas centrā. EPSO nodrošinās dokumentu skenēšanu vērtēšanas centra pārbaudījumu laikā, un tajā pašā dienā tos atdos atpakaļ.

Septiņas vispārīgās kompetences AST konkursam un astoņas vispārīgās kompetences AD konkursam, kā arī konkrētās kompetences, kas nepieciešamas katram konkursam un profilam, tiks pārbaudītas vērtēšanas centrā četros pārbaudījumos (uz vispārīgajām un konkrētajām kompetencēm vērstas intervijas, uzdevums grupā un konkrēta gadījuma izpēte), kā aprakstīts nākamajā tabulā:

Kompetence

Pārbaudījums

1.

Analītiskās spējas un problēmu risināšana

Uzdevums grupā

Konkrēta gadījuma izpēte

2.

Saziņa

Konkrēta gadījuma izpēte

Uz vispārīgajām kompetencēm vērsta intervija

3.

Orientācija uz kvalitāti un rezultātiem

Konkrēta gadījuma izpēte

Uz vispārīgajām kompetencēm vērsta intervija

4.

Spēja mācīties un pilnveidoties

Uzdevums grupā

Uz vispārīgajām kompetencēm vērsta intervija

5.

Māka noteikt prioritātes un organizēt

Uzdevums grupā

Konkrēta gadījuma izpēte

6.

Izturība

Uzdevums grupā

Uz vispārīgajām kompetencēm vērsta intervija

7.

Māka strādāt komandā

Uzdevums grupā

Uz vispārīgajām kompetencēm vērsta intervija

8.

Vadītāja spējas (tikai konkursam EPSO/AD/342/17)

Uzdevums grupā

Uz vispārīgajām kompetencēm vērsta intervija


Nepieciešamais minimums EPSO/AST/141/17

3/10 par katru kompetenci un 35/70 kopā

Nepieciešamais minimums EPSO/AD/342/17

3/10 par katru kompetenci un 40/80 kopā


Kompetence

Pārbaudījums

Kompetences konkrētajā jomā

Uz konkrētajām kompetencēm vērsta intervija

Nepieciešamais minimums

50/100

6)    Kandidātu rezerves saraksts

Pēc kandidātu piemērotības novērtēšanas, pamatojoties uz iesniegto apliecinošo dokumentu pārbaudi, atlases komisija izveidos kandidātu rezerves sarakstu katram konkursam un profilam, kurā iekļaus tos piemērotos kandidātus, kas pēc vērtēšanas centra posma būs ieguvuši tikai sekmīgus novērtējumus un lielāko kopējo punktu skaitu, līdz tiks sasniegts nepieciešamais veiksmīgo kandidātu skaits. Uzvārdi tiks uzskaitīti alfabēta secībā.

Sekmīgo kandidātu rezerves saraksti un kompetences pases, kurās atlases komisija sniedz kvalitatīvu vērtējumu, tiks darīti pieejami ES iestādēm, kuras tos varēs izmantot darbā pieņemšanas procedūrās un karjeras izaugsmē. Iekļaušana kandidātu rezerves sarakstā nenozīmē tiesības tikt pieņemtam darbā un negarantē pieņemšanu darbā.

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ UN VEIDS

Pieteikumu var iesniegt elektroniski EPSO tīmekļa vietnē http://jobs.eu-careers.eu līdz

2017. gada 12. septembrim plkst. 12.00 (dienā) pēc Viduseiropas laika.


I PIELIKUMS

PIENĀKUMI

EPSO/AD/342/17 – Ēku pārvaldības inženieri (tostarp vides un pakalpojumu inženieri)

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dienesti Briselē, Luksemburgā un Strasbūrā meklē būvinženierus, kas pārraudzītu Eiropas iestāžu ēku un būvniecības projektu pārvaldību un/vai ekoloģiskos raksturlielumus to programmu vai projektu ietvaros, ko noteikušas augstākstāvošas amatpersonas vai Parlamenta struktūras.

Darbā pieņemtajiem sekmīgajiem kandidātiem būs jāveic konceptuāls darbs un tehniska pārvaldība, kā arī analīzes un tehniskas un administratīvas pārvaldības darbs, kas saistīts ar tehniskajām iekārtām.

Cita starpā, šo pienākumu veikšanai nepieciešamas prasmes sagatavot dokumentus, veikt analīzi, tehnisko uzraudzību, administratīvo pārvaldību, kā arī pilnīgas zināšanas par to, kā rīkoties ar biroja programmatūru un plānošanas/projektu vadības programmatūru, un/vai datorizētās projektēšanas (CAD) programmatūru.

Darbā pieņemtajiem sekmīgajiem kandidātiem būs nepieciešamas arī teicamas prasmes diplomātijā, labas prasmes runāt ar publiku un uzturēt kontaktus ar dažādiem politiskiem, ekonomikas un sociāliem partneriem.

Pienākumi var ietvert šādus uzdevumus:

plānot un pārvaldīt līgumus ar ārējiem uzņēmumiem/partneriem,

sagatavot un uzraudzīt darbību plānošanu ikgadējās darba programmas ietvaros,

dod padomus un veikt analīzi par sarežģītiem tehniskiem jautājumiem un veicināt procedūru vienkāršošanu attiecīgajā jomā,

uzraudzīt būvniecības un renovācijas projektus, kā arī koordinēt būvniecības darbus saistībā ar klientiem, piegādātājiem, līgumslēdzējiem un citām ieinteresētajām personām (piemēram, darba drošības un veselības aizsardzības koordinatoriem, konsultāciju uzņēmumiem, iestādēm, kontroles struktūrām u. c.),

uzraudzīt un plānot ēku uzturēšanu (datorizēta uzturēšanas pārvaldības sistēma (CMMS), pakalpojumu līmeņa vienošanās, sūdzību izskatīšana u. c.),

vadīt un koordinēt specifiskus projektus un uzraudzīt budžetu, izmaksas un plānošanas sistēmu,

piedalīties nodaļas administratīvajā un finanšu pārvaldībā, ņemot vērā attiecīgos normatīvos aktus,

sniegt pakalpojumus, pamatojoties uz padziļinātām zināšanām kādā no projektu vadības jomām (organizācija, plānošana, koordinācija, resursu pārvaldība, riska pārvaldība u. c.),

uzraudzīt turpmāko rīcību pēc ziņojumu saņemšanas no ārējiem tehniskiem un/vai vides inspekcijas dienestiem,

izstrādāt projektus un īstenot pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot ēku ekoloģiskos raksturlielumus, uzlabot lietotāju labklājību un ērtības, un/vai atbilstību vai tehniski modernizēt ēkas un to iekārtas,

veikt ēku (enerģētikas) revīzijas, analizēt un apkopot datus par rezultātiem un ziņot informāciju (iekšēji un ārēji),

sagatavot tehniskās specifikācijas un piedalīties publiskā iepirkuma procedūrās,

piedalīties tādu (ilgtspējīgu) iepirkumu procedūrās, kas īpaši saistīti ar ēkām (būvdarbi, materiāli, pakalpojumi, aprīkojums), vai organizēt tās,

uzturēt saikni ar iestādes pārvaldības sistēmu, īstenojot politiku un praksi,

nodrošināt atbilstību un sekot līdzi būtiskām izmaiņām tiesību aktos darbības jomā.

EPSO/AST/141/17

1. profils. Ēku būvniecības koordinatori/tehniskie darbinieki

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dienesti Briselē, Luksemburgā un Strasbūrā meklē ēku būvniecības koordinatorus/tehniskos darbiniekus, kuri palīdzētu nekustamā īpašuma projektu pārvaldības jomā (ēku celtniecība, ēku renovācija), īpašu tehnoloģiju, ēku konstrukciju būvniecības un apdares jomā: konstrukcijas, fasādes, iekšējās un ārējās logu aizlaidnes, jumtu segumi, ārējie un iekšējie galdniecības darbi, grīdu un sienu segumi.

Pienākumi var ietvert šādus uzdevumus:

uzdevumus saistībā ar ēku uzturēšanu un iekārtošanu,

uzdevumus saistībā ar datorizētu uzturēšanas pārvaldības sistēmu (CMMS), centralizētu tehnisko pārvaldību, energotaupības pārvaldību un ēku ilgtspējīgu izmantošanu,

uzdevumus saistībā ar ugunsdrošību un ēku tehnisko drošību,

vajadzību analīzi un daudzgadu plānošanu attiecībā uz būvniecību vai tehniskā aprīkojuma uzturēšanu,

pabeigto projektu pēcpārbaudi iekārtošanas/atjaunošanas/celtniecības jomā saistībā ar nekustamo īpašumu pārvaldību,

ekspluatācijas procedūru sagatavošanu un lietotāju apmācību,

palīdzību nekustamā īpašuma pārvaldībā un/vai drošības aprīkojuma un iekārtu izmantošanā,

palīdzību specifikāciju izstrādē, pirms tiek publicēts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus, dalību publiskā iepirkuma procedūrās, pārbaudi un ar būvniecības tehnoloģijām saistītu darbu vai pakalpojumu koordinēšanu,

to būvniecības nozares līgumu administratīva un tehniska pārvaldību (jo īpaši izpildes uzraudzība, pēcpārbaude, kvalitātes kontrole), kas noslēgti būvniecības nozarē ar ārējiem uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus, veic remontdarbus un piegādes un piegādā mēbeles,

līgumu pārvaldību un līgumu uzraudzību būvdarbu uzturēšanas ietvaros,

projektu vadību, tostarp finanšu pārvaldību un/vai būvniecības un uzturēšanas pārvaldību,

līdzdalību atlases procedūrās un sarunās par ēku iegādi/izmantošanu,

plānu izstrādi, izmantojot datorprojektēšanas programmatūru (CAD),

saziņu ar līgumslēdzējiem un valsts pārvaldes iestādēm par jautājumiem, kas saistīti ar darbības jomu,

daudznozaru drošības risinājumu izstrādi,

starpiestāžu projektu un diskusiju ierosināšanu, pārraudzību, koordinēšanu un līdzdalību tajās,

reglamentējošu un atbilstības dokumentu sagatavošana un pārraudzība un visas ar tiem saistītās darbības (atbilstības nodrošināšana),

tehnoloģiju attīstības pārraudzību.

Šo uzdevumu veikšanai ir nepieciešamas arī administratīvās un finanšu pārvaldības prasmes un labas zināšanas par datorizētiem rīkiem (biroju automatizēšana, Excel, Word, MS Project u. c.) un zināšanas par pārvaldības un datorizētās projektēšanas (CAD) programmatūru.

2. profils. Ēku koordinatori/tehniskie darbinieki gaisa kondicionēšanas un elektromehānikas un elektrotehnikas jomā

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dienesti Briselē, Luksemburgā un Strasbūrā meklē koordinatorus/tehniskos darbiniekus darbam vienā no šādām jomām:

Gaisa kondicionēšana Kondicionēšanas sistēmas, ventilācijas sistēmas, apkures sistēmas, hidrosanitārās ierīces, tehnikas un metodes biroju ēku ilgtspējīgai izmantošanai, enerģijas pārvaldība, centralizēta tehniskā pārvaldība, automatizēta regulēšana

Elektromehānika un elektrotehnika Elektroenerģijas (augstsprieguma un zemsprieguma) sistēmas, pacelšanas iekārtas, automātiskais aprīkojums, ugunsgrēku signalizācijas un aizsardzības sistēmas, centralizēta tehniskā pārvaldība, elektrības ģeneratori, drošības apgaismojums, EIB, KNX un tamlīdzīgas sistēmas;

Pienākumi katrā jomā var ietvert:

uzdevumus saistībā ar ēku uzturēšanu un iekārtošanu,

uzdevumus saistībā ar datorizētu uzturēšanas pārvaldības sistēmu (CMMS), centralizētu tehnisko pārvaldību, energotaupības pārvaldību un ēku ilgtspējīgu izmantošanu,

uzdevumus saistībā ar ugunsdrošību un ēku tehnisko drošību,

vajadzību analīzi un daudzgadu plānošanu attiecībā uz būvniecību vai tehniskā aprīkojuma uzturēšanu,

pabeigto projektu pēcpārbaudi iekārtošanas/atjaunošanas/celtniecības jomā,

ekspluatācijas procedūru sagatavošanu un lietotāju apmācību,

palīdzību nekustamā īpašuma pārvaldībā un/vai drošības aprīkojuma un iekārtu izmantošanā,

palīdzību specifikāciju izstrādē, pirms tiek publicēts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus, dalību publiskā iepirkuma procedūrās, pārbaudi un ar būvniecības tehnoloģijām saistītu darbu vai pakalpojumu koordinēšanu,

to būvniecības nozares līgumu administratīva un tehniska pārvaldību (jo īpaši izpildes uzraudzība, pēcpārbaude, kvalitātes kontrole), kas noslēgti būvniecības nozarē ar ārējiem uzņēmumiem, kuri sniedz pakalpojumus, veic remontdarbus un piegādes un piegādā mēbeles,

līgumu pārvaldību un līgumu uzraudzību būvdarbu uzturēšanas ietvaros,

projektu vadību, tostarp finanšu pārvaldību,

līdzdalību atlases procedūrās un sarunās par ēku iegādi/izmantošanu,

plānu izstrādi, izmantojot datorprojektēšanas programmatūru (CAD),

saziņu ar līgumslēdzējiem un valsts pārvaldes iestādēm par jautājumiem, kas saistīti ar darbības jomu,

daudznozaru drošības risinājumu izstrādi,

starpiestāžu projektu un diskusiju ierosināšanu, pārraudzību, koordinēšanu un līdzdalību tajās,

reglamentējošu un atbilstības dokumentu sagatavošana un pārraudzība un visas ar tiem saistītās darbības (atbilstības nodrošināšana),

tehnoloģiju attīstības pārraudzību.

Šo uzdevumu veikšanai ir nepieciešamas arī administratīvās un finanšu pārvaldības prasmes un labas zināšanas informācijas tehnoloģiju jomā (biroja tehnika, Excel, Word, MS Project u. c.) un zināšanas par pārvaldības un datorizētās projektēšanas (CAD) programmatūru.

3. profils. Asistenti darba drošības/ēku drošuma jomā

Eiropas Komisijas un Padomes dienesti Briselē meklē asistentus darbu drošības un ēku drošuma jomā.

Darbā pieņemtajiem sekmīgajiem kandidātiem būs jāpalīdz administratoriem dažādu preventīvo pasākumu ieviešanā attiecībā uz drošību un darba higiēnu, veselības un drošības koordināciju plānošanas un būvniecības posmā, jāizstrādā norādījumi par drošību un higiēnu un ārkārtas situācijas pārvaldību.

Pienākumi var ietvert palīdzību saistībā ar:

ugunsdrošību, ēku tehnisko drošību un veselības aizsardzību vai citiem pienākumiem, kas saistīti ar drošību darbā,

ekspluatācijas procedūru sagatavošanu un darbinieku apmācību,

specifikāciju izstrādi pirms tiek publicēts uzaicinājums iesniegt piedāvājumus, dalību publiskā iepirkuma procedūrās, pārbaudi un ar ēku drošumu saistītu darbu vai pakalpojumu koordinēšanu,

saziņu ar līgumslēdzējiem un valsts pārvaldes iestādēm par jautājumiem, kas saistīti ar darbības jomu,

riska novērtēšanas metodēm, kas saistītas ar ergonomiku, darba vietām un psihosociālajiem riskiem, un drošības risinājumu izstrādi,

dokumentu izstrādi un pārraudzību saistībā ar drošību citās jomās, piemēram, elektroenerģija/kabeļi, iekšdarbi, ergonomika, ugunsdzēsība, gaisa kondicionēšana u. c.,

ar drošības jautājumiem saistītu standartu un specifikāciju izstrādi; šo standartu un specifikāciju piemērošanu un to pārskatīšanu vai līdzdalību attiecīgajās darba grupās.

Šo uzdevumu veikšanai ir nepieciešamas arī administratīvās un finanšu pārvaldības prasmes un labas zināšanas informācijas tehnoloģiju jomā (biroja tehnika, Excel, Word, MS Project u. c.) un zināšanas par IT rīkiem saistībā ar profilu (piemēram, evakuācijas simulācijas rīki, datorizēta evakuācijas plānu izstrāde, datorizēta projektēšana, riska novērtēšana u. c.).

I PIELIKUMA beigas. Noklikšķiniet šeit, lai atgrieztos galvenajā daļā


II PIELIKUMS

ATLASES KRITĒRIJI

Atlasē pēc kvalifikācijas atlases komisija ņem vērā šādus kritērijus.

EPSO/AD/342/17 – Ēku pārvaldības inženieri (tostarp vides un pakalpojumu inženieri)

1.

Darba pieredzi, izstrādājot un īstenojot pasākumus, kuru mērķis ir uzlabot ēku ekoloģiskos raksturlielumus, veicot ēku (enerģētikas) revīzijas, pārbaudot tehnisko iekārtu atbilstību (saskaņā ar tiesību normām) un/vai izpētot iekārtu tehniskās modernizācijas vajadzības (arī saskaņā ar tiesību normām).

2.

Darba pieredzi, koordinējot būvdarbus saistībā ar klientiem, piegādātājiem, līgumslēdzējiem un citām ieinteresētajām personām (piemēram, darba drošības un veselības aizsardzības koordinatoriem, konsultāciju uzņēmumiem, iestādēm, kontroles struktūrām u. c.).

3.

Darba pieredzi tādu (ilgtspējīgu) iepirkumu jomā, kuri īpaši saistīti ar ēkām (būvdarbi, materiāli, pakalpojumi un/vai aprīkojums).

4.

Darba pieredzi, izmantojot īpašu programmatūru ēku būvniecības, plānošanas vai uzturēšanas jomā.

5.

Darba pieredzi nekustamā īpašuma projektu budžeta un/vai izmaksu pārvaldības jomā.

6.

Darba pieredzi pārvaldības jomā saistībā ar cilvēkresursiem, budžetu, finansēm, informācijas tehnoloģijām, juridiskajiem aspektiem u. c.

7.

Darba pieredzi ēku tehnisko iekārtu ekspluatācijas un tehniskās apkopes pārvaldībā vai ēku un to iekārtu atbilstības vides prasībām nodrošināšanā.

8.

Darba pieredzi saistībā ar tehnisko specifikāciju sagatavošanu attiecībā uz ēku projektiem, kas ietver sarežģītas tehniskās iekārtas.

9.

Darba pieredzi ēku uzturēšanas uzraudzības un plānošanas (CMMS, pakalpojumu līmeņa vienošanās, sūdzību izskatīšana u. c.) jomā vai ēku enerģijas pārvaldības sistēmu jomā.

10.

Darba pieredzi vai pēc universitātes beigšanas iegūtu diplomu (cits nekā tas, kas vajadzīgs dalībai šajā konkursā) būvniecības specialitātē, piemēram, darba drošības, ēku drošuma, ugunsdrošības vai arhitektūras jomā.

EPSO/AST/141/17

1. profils. Ēku būvniecības koordinatori/tehniskie darbinieki

1.

Vismaz divus gadus ilga darba pieredze, papildus pieredzei, kas dod tiesības piedalīties šajā konkursā, jomā, kas tieši saistīta ar profilu.

2.

Vismaz sešus mēnešus ilga darba pieredze, izmantojot IT īpašas programmatūras ēku būvniecības, plānošanas un/vai uzturēšanas jomā.

3.

Augstākās izglītības diploms papildus diplomam, kas dod tiesības piedalīties šajā konkursā, kurš ir tieši saistīts ar profilā norādītajiem pienākumiem.

4.

Apmācība būvniecības nozarē papildus tai, kas minēta 3. kritērijā, vai tehniskie sertifikāti, kas saistīti ar profilu.

5.

Darba pieredze un/vai apmācība projektu vadībā.

6.

Darba pieredze iepirkumu jomā saistībā ar būvniecības metodēm (kā sagatavotājam un/vai vērtētājam un/vai pretendentam).

7.

Darba pieredze, kas gūta, būvniecības darbiem piemērojot kvalitātes kontroles metodes.

8.

Darba pieredze saistībā ar līgumu pārvaldību un līgumu uzraudzību būvdarbu uzturēšanas ietvaros.

2. profils. Ēku koordinatori/tehniskie darbinieki gaisa kondicionēšanas un elektromehānikas un elektrotehnikas jomā

1.

Vismaz divus gadus ilga darba pieredze papildus pieredzei, kas dod tiesības piedalīties šajā konkursā, kas tieši attiecas uz vienu no profila jomām.

2.

Vismaz sešus mēnešus ilga darba pieredze, izmantojot IT īpašas programmatūras ēku būvniecības, plānošanas un/vai uzturēšanas jomā.

3.

Diploms(-i) papildus tam diplomam, kas dod tiesības piedalīties šajā konkursā, vienā no profila jomām.

4.

Apmācība būvniecības nozarē papildus tai, kas minēta 3. kritērijā, vai tehniskie sertifikāti, kas saistīti ar vienu no profila jomām.

5.

Darba pieredze un/vai apmācība projektu vadībā.

6.

Darba pieredze iepirkumu jomā saistībā ar būvniecības metodēm (kā sagatavotājam un/vai vērtētājam un/vai pretendentam).

7.

Darba pieredze, kas gūta, būvniecības darbiem piemērojot kvalitātes kontroles metodes.

8.

Darba pieredze saistībā ar līgumu pārvaldību un līgumu uzraudzību būvdarbu uzturēšanas ietvaros.

3. profils. Asistenti darba drošības/ēku drošuma jomā

1.

Vismaz divus gadus ilga darba pieredze papildus tai pieredzei, kas dod tiesības piedalīties šajā konkursā, darba drošības vai ēku drošuma jomā.

2.

Augstākās izglītības diploms vai sertifikāts, kuru atzinusi ES dalībvalsts, papildus diplomam, kas dod tiesības piedalīties šajā konkursā, darba drošības, ugunsdrošības, drošības un civilās aizsardzības jomā(-ās).

3.

Apmācība (vismaz 20 stundu) darba drošības, ugunsdrošības, drošības un civilās aizsardzības jomā(-ās).

4.

Darba pieredze tādu standartu piemērošanā, kuri attiecas uz darba drošību vai ēku drošumu.

5.

Vismaz vienu gadu ilga darba pieredze citā jomā nekā tā, kas izmantota, lai piedalītos šajā konkursā, attiecībā uz būvniecības metodēm.

6.

Zināšanas un darba pieredze tādu IT rīku izmantošanā, kas saistīti ar darba drošību vai ēku drošumu (piemēram, evakuācijas simulācijas rīki, datorizēta evakuācijas plānu izstrāde, datorizēta projektēšana, riska novērtēšana u. c.)

7.

Zināšanas un darba pieredze saistībā ar riska novērtēšanas metodēm, kas saistītas ar ergonomiku, darba vietām un/vai psihosociāliem riskiem.

8.

Darba pieredze iepirkumu jomā saistībā ar ēku drošumu vai riska novērtēšanu (kā sagatavotājam un/vai vērtētājam un/vai pretendentam).

II PIELIKUMA beigas. Noklikšķiniet šeit, lai atgrieztos galvenajā daļā


III PIELIKUMS

ATKLĀTOS KONKURSUS REGLAMENTĒJOŠIE VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Jebkura atsauce EPSO rīkotajās atlases procedūrās uz konkrēta dzimuma personu ir atsauce arī uz visu pārējo dzimšu personām.

Ja kādā no konkursa procedūras posmiem attiecībā uz pēdējo vietu sarakstā vairāki kandidāti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, uz nākamo konkursa posmu tiek aicināti visi minētie kandidāti. Arī sekmīgas apelācijas gadījumā kandidāti tiks uzaicināti uz nākamo posmu.

Ja attiecībā uz pēdējo vietu rezerves sarakstā vairāki kandidāti ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, sarakstā tiks iekļauti viņi visi. Arī sekmīgas apelācijas gadījumā šajā procedūras posmā kandidāti tiks pievienoti rezerves sarakstam.

1.   KAS VAR PIETEIKTIES

1.1.   Vispārīgie un konkrētie nosacījumi

Vispārīgie un konkrētie nosacījumi (tostarp valodu zināšanas) katrai jomai ir norādīti iedaļā “Piemērotības nosacījumi”.

Atkarībā no tā, kāda profila kandidāti tiek meklēti, var atšķirties konkrētie nosacījumi par kvalifikāciju, darba pieredzi un valodu zināšanām. Pieteikumā vajadzētu iekļaut iespējami daudz informācijas par kvalifikāciju un darba pieredzi (ja tā prasīta), kas saistīta ar veicamajiem pienākumiem , atbilstoši šā konkursa paziņojuma iedaļai “Piemērotības nosacījumi”.

a)

Diplomi un/vai apliecības: Diplomi, ko izdevušas valstis ES vai ārpus ES, oficiālai ES dalībvalsts struktūrai (piemēram, ES dalībvalsts izglītības ministrijai) būtu jāatzīst. Atlases komisija pieļauj atšķirības starp izglītības sistēmām.

Par izglītību, kura apgūta pēc vidējās izglītības apguves, un tehnisku vai profesionālu izglītību vai speciāliem kursiem norādiet aptvertos priekšmetus, ilgumu un vai tās ir bijušas pilna laika, nepilna laika vai vakara mācības.

b)

Darba pieredze (ja prasīta) tiks ņemta vērā tikai tiktāl, ciktāl tā saistīta ar konkrētajiem darba pienākumiem un ja:

ir bijusi reāla,

par darbu saņemts atalgojums,

bijusi saistīta ar padotības attiecībām vai pakalpojuma sniegšanu, kā arī

uz to attiekušies šādi nosacījumi:

brīvprātīgais darbs: ja par to saņemts atalgojums un nedēļā nostrādāto stundu skaits un ilgums ir pielīdzināms parastām darba attiecībām,

prakse: ja par darbu saņemts atalgojums,

obligātais militārais dienests: var būt bijis gan pirms, gan pēc tam, kad iegūts diploms, kas dod tiesības piedalīties konkursā, un to ņem vērā par laiku, kas nepārsniedz attiecīgajā dalībvalstī likumā noteikto obligāto laiku,

maternitātes, paternitātes vai adopcijas atvaļinājums: ja piešķirts darba līguma ietvaros,

doktorantūra: maksimums – trīs gadi, ja ir faktiski iegūts doktora grāds, neatkarīgi no tā, vai par darbu saņemts atalgojums, kā arī

nepilna laika darbs: aprēķina proporcionāli pēc nostrādātajām stundām, piemēram, ja strādāti seši mēneši pusslodzē, darba pieredzē ieskaita trīs mēnešus.

1.2.   Apliecinošie dokumenti

Dažādos atlases posmos, lai pierādītu pilsonību, jums būs jāuzrāda oficiāls dokuments, (piemēram, pase vai identifikācijas karte), kam jābūt derīgam pieteikumu iesniegšanas termiņa beigās (pieteikumu pirmās daļas iesniegšanas termiņa beigās divu daļu pieteikumu scenārija gadījumā).

Par visiem darba gaitu periodiem nepieciešami šādu dokumentu oriģināli vai apliecinātas fotokopijas:

bijušā(-o) un pašreizējā(-o) darba devēja(-u) sniegta(-as) atsauksme(-es), kur norāda veikto pienākumu raksturu un atbildības pakāpi, sākuma un beigu datumu un kas sagatavota uz oficiālas uzņēmuma veidlapas ar uzņēmuma zīmogu un atbildīgās personas vārdu, uzvārdu un parakstu, vai

darba līgums(-i) un pirmā un pēdējā algas aprēķina izdruka un darba pienākumu sīks apraksts,

par darba pieredzi, kuras pamatā nav pastāvīgs pilna laika darbs (piemēram, pašnodarbinātas personas, brīvās profesijas), kā apliecinošus dokumentus var iesniegt rēķinus vai pasūtījuma veidlapas, kuros aprakstīts veicamais darbs, vai citus oficiālus apliecinošus dokumentus,

(konferenču tulkiem, kuriem prasīta darba pieredze) dokumenti, kas apliecina dienu skaitu un tulkošanas valodas, no kurām un kurās veikta tieši konferenču tulkošana.

Parasti valodu prasmju pierādīšanai netiek prasīti apliecinoši dokumenti, izņemot dažus konkursus ar valodām saistītajās jomās vai konkrētu speciālistu atlasi.

Ikvienā procedūras posmā no jums var lūgt papildu informāciju vai dokumentus. EPSO informēs kandidātus, kādi apliecinošie dokumenti jāiesniedz un kad.

1.3.   Iespēju vienlīdzība un īpaši pielāgojumi

Ja invaliditāte vai medicīniskais stāvoklis apgrūtina iespējas piedalīties pārbaudījumos, lūdzam to norādīt pieteikuma veidlapā un informēt mūs, kādi īpaši pielāgojumi nepieciešami. Ja pēc pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām invaliditāte vai stāvoklis mainās, jums, tiklīdz iespējams, jāinformē EPSO, izmantojot tālāk norādīto informāciju.

Lai pieprasījumu varētu ņemt vērā, lūdzam nosūtīt EPSO arī attiecīgu apliecinājumu, ko izdevusi valsts iestāde, vai medicīnisku izziņu. Apliecinošie dokumenti tiks izskatīti, lai pēc vajadzības nodrošinātu attiecīgus pielāgojumus.

Lai saņemtu sīkāku informāciju, lūdzam sazinātiem ar EPSO pieejamības komandu:

pa e-pastu (EPSO-accessibility@ec.europa.eu),

pa faksu (+ 32 2 299 80 81) vai

pa pastu:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   ATLASES KOMISIJA

Lai atbilstoši paziņojumā par konkursu izklāstītajām prasībām salīdzinātu kandidātus un atlasītu labākos pēc prasmēm, spējām un kvalifikācijas, tiek iecelta atlases komisija. Atlases komisijas locekļi nosaka arī konkursa testu grūtības pakāpi un apstiprina testu saturu, pamatojoties uz EPSO izteiktajiem priekšlikumiem.

Lai nodrošinātu atlases komisijas neatkarību, kandidātiem vai ikvienam, kas nav komisijas loceklis, ir stingri aizliegts mēģināt uzsākt saziņu ar kādu komisijas locekli, izņemot pašus pārbaudījumus, kur nepieciešama tieša saziņa starp kandidātiem un komisiju.

Kandidātiem, kuri vēlas izteikt viedokli vai aizstāvēt tiesības, tas jādara rakstveidā, atlases komisijai paredzēto korespondenci adresējot EPSO, kas to pārsūtīs komisijai. Tieša vai netieša kandidātu saziņa ar atlases komisiju ārpus minētajām procedūrām ir aizliegta un var būt pamats izslēgšanai no dalības konkursā.

Jo īpaši ģimenes vai hierarhiskas saites starp kandidātu un atlases komisijas locekli rada interešu konfliktu. Tiek lūgts, lai atlase komisija par visām šādām situācijām ziņotu EPSO, tiklīdz tās atlases komisijai kļuvušas zināmas. EPSO izvērtēs katru gadījumu atsevišķi un veiks attiecīgus pasākumus. Ja iepriekš minētie noteikumi netiek ievēroti, tad atlases komisijas locekļus sauc pie disciplināratbildības un kandidātus izslēdz no dalības konkursā (sk. 4.4. sadaļu).

Atlases komisijas locekļu vārdus publicē EPSO tīmekļa vietnē (www.eu-careers.eu), pirms sākas vērtēšanas centra posms.

3.   SAZIŅA

3.1.   Saziņa ar EPSO

Lai sekotu līdzi konkursa gaitai, kandidātam vismaz divreiz nedēļā jāpārbauda savs EPSO konts. Ja no EPSO atkarīgu tehnisku problēmu dēļ kandidāti nevar pārbaudīt šo informāciju, tas nekavējoties jāziņo EPSO:

vēlams, izmantojot sadaļu “Sazināties ar mums”EPSO tīmekļa vietnē (www.eu-careers.eu), vai

sazinoties ar Europe Direct pa tālruni (00 800 67 89 10 11), vai

pa pastu:

European Personnel Selection Office (EPSO)

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

EPSO patur tiesības nesniegt informāciju, kas jau ir skaidri izklāstīta paziņojumā par konkursu, tā pielikumos un EPSO tīmekļa vietnē, arī sadaļā “Bieži jautājumi”.

Visai korespondencei, kas atteicas uz pieteikumu, lūdzam norādīt vārdu un uzvārdu (kas norādīts jūsu EPSO kontā), pieteikuma numuru un atlases procedūras numuru.

EPSO piemēro principus, kuri izklāstīti labas administratīvās prakses kodeksā https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_lv (kas publicēts Oficiālajā Vēstnesī). Saskaņā ar tiem EPSO patur tiesības pārtraukt nepienācīgu saraksti, proti, tādu, kura atkārtojas, satur ļaunprātīga rakstura izteikumus un/vai nav atbilstoša.

3.2.   Piekļuve informācijai

Kandidātam ir īpašas tiesības piekļūt konkrētai ar viņu saistītajai informācijai, kuras piešķir, ņemot vērā pienākumu norādīt ikviena nelabvēlīga lēmuma pamatojumu, lai būtu iespējams iesniegt apelācijas prasības par noraidošiem lēmumiem.

Pienākums norādīt pamatojumu jāizpilda, līdzsvarojot to ar atlases komisijas sēžu aizklātību, kas nodrošina atlases neatkarību un objektivitāti. Konfidencialitātes apsvērumu dēļ nevar izpaust atsevišķu atlases komisijas locekļu viedokli vai kandidātu individuālu vai salīdzinošu vērtējumu.

Šādas piekļuves tiesības tiek piešķirtas konkrētiem kandidātiem atklātā konkursā un tiesību aktos par publisku piekļuvi dokumentiem, un tās nerada plašākas tiesības, kas nav precizētas šajā iedaļā.

3.2.1.   Automātiska publiskošana

Pēc attiecīgā konkursa katra atlases procedūras posma savā EPSO kontā automātiski saņemsiet šādu informāciju:

daudzizvēļu testi: jūsu rezultāti un jūsu atbilžu un pareizo atbilžu tabula (norādīti cipari/burti). Piekļuve jautājumu un atbilžu formulējumam ir pilnīgi izslēgta,

piemērotība: vai esat pieņemts dalībai konkursā; ja ne, tiks norādīts, kuri piemērotības nosacījumi nav izpildīti,

Talent Screener (talantu vērtētājs): jūsu rezultāti un tabula, kurā norādīts jautājumu svērums, par jūsu atbildēm piešķirtie punkti un jūsu savāktais kopējais punktu skaits,

iepriekšējie pārbaudījumi: jūsu rezultāti,

starpposma pārbaudījumi: jūsu rezultāti, ja netiekat aicināti uz nākamo posmu,

vērtēšanas centrs/posms: ja jūs netiekat izslēgti no dalības konkursā, jūsu kompetences pase, kurā norādītas katras kompetences kopējais vērtējums un atlases komisijas piezīmes ar kvantitatīvu un kvalitatīvu vērtējumu par sniegumu vērtēšanas centrā/posmā.

Parasti EPSO kandidātiem nenosūta tulkojamos tekstus vai uzdevumus, jo tos paredzēts izmantot atkārtoti nākamajos konkursos. Taču ir pārbaudījumi, kuru tulkojamos tekstus vai uzdevumus izņēmuma kārtā var publicēt tā tīmekļa vietnē, ja:

testi ir pabeigti,

rezultāti ir noteikti un paziņoti kandidātiem, kā arī

tulkojamos tekstus/uzdevumus nav paredzēts izmantot atkārtoti nākamajos konkursos.

3.2.2.   Pēc pieprasījuma sniegta informācija

Var pieprasīt savu atbilžu kopiju bez labojumiem no rakstiskajiem pārbaudījumiem, ja to saturu nav paredzēts izmantot atkārtoti nākamajos konkursos. Pilnīgi izslēgta ir piekļuve atbildēm, kas sniegtas konkrēta gadījuma izpētē.

Uz atbildēm ar labojumiem un jo īpaši vērtējuma detaļām attiecas atlases komisijas sēžu slepenība, un tie netiek atklāti.

Atbilstoši pienākumam norādīt pamatojumu, atlases komisijas sēžu konfidencialitātei un noteikumiem par personas datu aizsardzību EPSO cenšas nodrošināt, lai kandidātu rīcībā būtu iespējami daudz informācijas. Visi informācijas pieprasījumi tiks izskatīti, ņemot vērā šos pienākumus.

Informācijas pieprasījumi iesniedzami, izmantojot sadaļu “contact us” (“saziņa ar mums”) EPSO tīmekļa vietnē (www.eu-careers.eu) 10 kalendāro dienu laikā no dienas, kad rezultāti publicēti kandidāta EPSO kontā.

4.   SŪDZĪBAS UN JAUTĀJUMI

4.1.   Tehniski jautājumi

Ja kādā atlases procedūras posmā kandidātam radušās nopietnas tehniskas vai organizatoriskas problēmas, lūdzam, lai būtu iespējams izmeklēt jautājumu un to labot, nekavējoties informēt EPSO :

vēlams, izmantojot sadaļu “contact usEPSO tīmekļa vietnē (www.eu-careers.eu); vai

pa pastu:

European Personnel Selection Office (EPSO)

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Visai korespondencei lūdzam norādīt vārdu un uzvārdu (kas norādīts EPSO kontā), pieteikuma numuru un atlases procedūras numuru.

Ja radušās problēmas ārpus pārbaudījumu centra (piemēram, saistībā ar pieteikumu vai reģistrāciju), lūdzam sazināties ar EPSO (sk. 3.1. punktu) un īsi raksturot problēmu.

Ja problēma notiek pārbaudījumu centrā, lūdzam:

darīt to zināmu pārbaudījumu uzraudzītājiem un lūgt viņus reģistrēt sūdzību rakstveidā, kā arī

sazināties ar EPSO, izmantojot sadaļu “contact usEPSO tīmekļa vietnē (www.eu-careers.eu), un īsi raksturot problēmu.

4.2.   Iekšējās pārskatīšanas procedūras

4.2.1.   Kļūdas datorizēto daudzizvēļu testu jautājumos

EPSO un atlases komisijas pastāvīgi un padziļināti pārbauda daudzizvēļu testu jautājumu datubāzes kvalitāti.

Ja uzskatāt, ka vienā vai vairākos daudzizvēļu jautājumos ir kļūda, kas ietekmējusi jūsu spēju atbildēt, jums ir tiesības lūgt, lai atlases komisija pārskatītu jautājumu(-us) (“anulēšanas” procedūrā).

Šīs procedūras ietvaros atlases komisija var pieņemt lēmumu anulēt jautājumu, kurā ir kļūda, un pārdalīt punktus starp atlikušajiem testa jautājumiem. Punktu pārrēķins attieksies tikai uz tiem kandidātiem, kuri konkrēto jautājumu saņēmuši. Testu rezultātus joprojām vērtē tā, kā norādīts šā paziņojuma par konkursu attiecīgajā iedaļā.

Kārtība, kā iesniegt sūdzības par datorizētajiem daudzizvēļu testiem, ir šāda:

procedūra: sazinieties ar EPSO (sk. 3.1. punktu), tikai izmantojot tiešsaistes saziņas veidlapu,

valoda: jūsu attiecībā uz konkursu izvēlētā 2. valoda,

termiņš: 10 kalendārās dienas no dienas, kad kārtoti datorizētie testi,

papildu informācija: aprakstiet, par ko ir jautājums (saturu), lai attiecīgo(-os) jautājumu(-us) varētu identificēt, un iespējami skaidri izklāstiet iespējamās kļūdas būtību.

Sūdzības, kuras saņemtas pēc termiņa beigām vai kurās nav skaidri aprakstīts(-i) apstrīdētais(-ie) jautājums(-i) un iespējamās kļūdas, netiks ņemtas vērā.

Sūdzības, kurās ir tikai norādīti, piemēram, šķietami ar tulkojumu saistīti sarežģījumi, bet problēmas nav precizētas sīkāk, netiek pieņemtas.

4.2.2.   Pārskatīšanas pieprasījumi

Iespējams pieprasīt, lai tiktu pārskatīts atlases komisijas vai EPSO pieņemts lēmums, kas nosaka rezultātus un/vai noteic, vai kandidāts var piedalīties nākamajā konkursa kārtā vai arī ir no tās izslēgts.

Pārskatīšanas pieprasījumu var pamatot:

būtisks pārkāpums konkursa gaitā un/vai

atlases komisija vai EPSO neievēro Civildienesta noteikumos, paziņojumu par konkursu, tā pielikumus un/vai judikatūru.

Ievērojiet, ka nav atļauts apstrīdēt to, vai ir derīgs atlases komisijas vērtējums par jūsu sniegumu pārbaudījumā vai par kvalifikācijas un darba pieredzes atbilstību. Šis vērtējums ietver atlases komisijas pieņemtu vērtībatkarīgu spriedumu, un tas, ka nepiekrītat atlases komisijas izstrādātājam vērtējumam par jūsu rezultātiem pārbaudījumos, pieredzi un/vai kvalifikāciju, nenozīmē, ka komisija ir kļūdījusies. Pieprasījumi, kuriem pamatojums ir šāds, netiks apmierināti.

Kārtība, kā pieprasīt pārskatīšanu, ir šāda:

procedūra: sazinieties ar EPSO (sk. 3.1. punktu),

valoda: jūsu attiecībā uz konkursu izvēlētā 2. valoda,

termiņš: 10 kalendārās dienas no dienas, kad apstrīdētais lēmums publicēts EPSO kontā,

papildu informācija: skaidri norādiet lēmumu, ko vēlaties apstrīdēt, un kāds ir apstrīdēšanas pamatojums.

Pēc termiņa beigām iesniegtie pieprasījumi netiks ņemti vērā.

15 darbdienu laikā no pieprasījuma saņemšanas saņemsiet apliecinājumu par saņemšanu. Iestāde, kas pieņēma apstrīdēto lēmumu (atlases komisija vai EPSO), analizēs pieprasījumu un pieņems lēmumu, un iespējami drīz jūs saņemsiet pamatotu atbildi.

Ja rezultāts būs pozitīvs, varēsiet atsākt dalību atlases procedūrā tajā posmā, no kura esat izslēgts(-a), neatkarīgi no tā, cik tālu pa šo laiku konkursa norise ir pavirzījusies uz priekšu.

4.3.   Citas apstrīdēšanas formas

4.3.1.   Administratīvas sūdzības

Kandidātiem, kuri piedalās atklātajos konkursos, ir tiesības iesniegt iecēlējinstitūcijas, proti, EPSO, direktoram, administratīvu sūdzību.

Sūdzību var iesniegt par lēmumu, kas tieši un uzreiz ietekmē kandidāta juridisko statusu, vai par šāda lēmuma nepieņemšanu tikai tad, ja nepārprotami pārkāpti noteikumi, kas reglamentē atlases procedūru. EPSO direktors nevar grozīt atlases komisijas pieņemto vērtībatkarīgo spriedumu (sk. 4.2.2. punktu).

Kārtība, kā iesniegt administratīvas sūdzības, ir šāda:

procedūra: sazinieties ar EPSO (sk. 3.1. punktu),

valoda: jūsu attiecībā uz konkursu izvēlētā 2. valoda,

termiņš: trīs mēneši no dienas, kad paziņots apstrīdētais lēmums, vai no dienas, kad šādu lēmumu būtu vajadzējis pieņemt,

papildu informācija: skaidri norādiet lēmumu, ko vēlaties apstrīdēt, un kāds ir apstrīdēšanas pamatojums.

Pēc termiņa beigām iesniegtie pieprasījumi netiks ņemti vērā.

4.3.2.   Apelācija tiesā

Kandidātiem, kuri piedalās atklātajos konkursos, ir tiesības iesniegt apelācijas prasību Vispārējā tiesā.

Ja vēlaties iesniegt apelācijas prasību par EPSO pieņemtu lēmumu, vispirms jāiesniedz administratīva sūdzība (sk. 4.3.1. punktu).

Kārtība, kā iesniegt apelācijas prasību tiesā, ir šāda:

procedūra: lūdzam skatīt Vispārējās tiesas tīmekļa vietni (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   Eiropas Ombuds

Visi ES pilsoņi un iedzīvotāji var iesniegt sūdzību Eiropas Ombudam.

Pirms iesniedzat sūdzību Eiropas Ombudam, vispirms atbilstošā administratīvā veidā jāvēršas attiecīgajās iestādēs un struktūrās (sk. 4.1.–4.3. punktu).

Sūdzības iesniegšana Eiropas Ombudam nenozīmē, ka tiktu pagarināti termiņi administratīvo sūdzību iesniegšanai vai apelācijai tiesā.

Kārtība, kā iesniegt sūdzības Eiropas Ombudam, ir šāda:

procedūra: lūdzam skatīt Eiropas Ombuda tīmekļa vietni (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.   Pamats izslēgšanai no dalības atlases procedūrā

Jebkurā atlases procedūras posmā kandidātu var izslēgt no dalības konkursā, ja EPSO atklāj, ka kandidāts:

ir izveidojis vairākus EPSO kontus,

ir pieteicies nepiemērotā jomā vai profilā,

neatbilst visiem piemērotības nosacījumiem,

ir norādījis nepatiesu informāciju vai informāciju, kas nav pamatota ar atbilstošiem dokumentiem,

nav reģistrējies pārbaudījumiem vai nav piedalījies tajos,

pārbaudījumu laikā blēdījies,

nav savā pieteikuma veidlapā norādījis valodu vai vienu no valodām, kas prasītas kā 2. valoda, vai nav norādījis minimālo līmeni, kas nepieciešams 2. valodai,

kandidāts neatļautā veidā ir mēģinājis sazināties ar atlases komisijas locekli,

kandidāts nav informējis EPSO par iespējamu interešu konfliktu, kas saistīts ar atlases komisijas locekli,

ir iesniedzis pieteikumu valodā, kas nav norādīta šajā paziņojumā par konkursu (tiek pieļauta citas valodas izmantošana īpašvārdos, oficiālajos nosaukumos un amata nosaukumos, kā norādīts apliecinošajos dokumentos vai diplomu nosaukumos), un/vai

kandidāts ir parakstījis anonīmi vērtēto rakstisko vai praktisko pārbaudījumu darbu vai iezīmējis to ar kādu atšķirības zīmi.

ES iestādes pieņem darbā tikai tādus kandidātus, kas ir parādījuši, ka ir godīgi. Par krāpšanu vai mēģinājumiem krāpties var piemērot sodu, un tās dēļ iespējams zaudēt tiesības piedalīties citos konkursos.

III PIELIKUMA beigas. Noklikšķiniet šeit, lai atgrieztos galvenajā daļā


IV PIELIKUMS

TĀ IZGLĪTĪBAS MINIMUMA PIEMĒRI (PĒC VALSTS UN PAKĀPES), KURŠ PRINCIPĀ ATBILST PAZIŅOJUMĀ PAR KONKURSU PRASĪTAJAM

Noklikšķiniet šeit, lai iepazītos ar šo piemēru viegli lasāmu redakciju

 

AST-SC 1 līdz AST-SC 6

AST 1 līdz AST 7

AST 3 līdz AST 11

AD 5 līdz AD 16

VALSTS

Vidējā izglītība (kas ļauj turpināt studijas augstākajā mācību iestādē)

Augstākā izglītība (augstākās izglītības kurss, kas nav akadēmiskā izglītība, vai īss akadēmiskās izglītības kurss, kura ilgums ir vismaz divi gadi)

Akadēmiskā izglītība (kuras ilgums ir vismaz trīs gadi)

Akadēmiskā izglītība (kuras ilgums ir četri gadi vai vairāk)

Belgique – België – Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/

Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel

Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature – Kandidaat

Graduat – Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení

bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhversakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA or BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/ Fachhochschulabschluss/ Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, i 5 ábhar

Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)

Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta

National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara

Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)

National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)

Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)

Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile

University degree

Céim mháistir (60-120 ECTS)

Master’s degree (60-120 ECTS)

Dochtúireacht

Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου,

πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

(2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/ Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d’études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT),

diplôme d’études supérieures

spécialisées (DESS), diplôme

d’études approfondies (DEA),

master 1, master 2 professionnel,

master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore/

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi – képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést

igazoló bizonyítvány (Higher

Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree)

(Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

(Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of “Ingenieur”

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/ Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom/ Fachhochschuldiplom/

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário/

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

Republika Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire

(Colegiu universitar)

învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice

postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo

(spričevalo o poklicni maturi)

(spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma/magisterij/specializacija/doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus – Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

(Betyg över avlagd yrkesexamen på andra stadiet)

Todistus yhdistelmäopinnoista

(Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto – Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto – Kandidatexamen/ Ammattikorkeakoulututkinto –

Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa – studieveckor)

Maisterin tutkinto – Magisterexamen/

Ammattikorkeakoulututkinto –

Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa – studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen – antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan

(3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level – 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

IV PIELIKUMA beigas. Noklikšķiniet šeit, lai atgrieztos galvenajā daļā.