20.6.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 196/8


Programma HERCULE III

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – 2017. gads

Apmācības un konferences cīņai pret krāpšanu ES

(2017/C 196/06)

1.   Mērķi un apraksts

Šis paziņojums par uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus pamatojas uz Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 250/2014, ar ko izveido programmu Hercule III  (1), jo īpaši uz tās 8. panta b) punktu (“Darbības, par kurām ir tiesības saņemt finansējumu”), kā arī uz 2017. gada finansēšanas lēmumu, ar ko pieņem gada darba programmu (2) programmas Hercule III īstenošanai 2017. gadā, jo īpaši 7.1. iedaļu (“Konferences, semināri un digitālās kriminālistikas kursi”). 2017. gada finansēšanas lēmumā ir paredzēts organizēt uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus jomā “Apmācības un konferences cīņai pret krāpšanu ES”.

2.   Atbilstīgie pretendenti

Struktūras, kas ir tiesīgas saņemt programmas finansējumu, ir:

tādas valsts vai reģionālās pārvaldes iestādes dalībvalstī, kas veicina rīcības stiprināšanu Savienības līmenī, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses,

vai:

pētniecības un izglītības iestādes un bezpeļņas vienības, ja tās ir reģistrētas un darbojas vismaz vienu gadu dalībvalstī un veicina rīcības stiprināšanu Savienības līmenī, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses.

3.   Darbības, par kurām ir tiesības saņemt finansējumu

Šā uzaicinājuma mērķis ir aicināt atbilstīgos pretendentus iesniegt pieteikumus par darbībām vienā no šādām trim jomām:

1)

specializētu konkrētai mērķgrupai paredzētu apmācību izstrāde ar mērķi izveidot tīklus un strukturālas platformas starp dalībvalstīm, kandidātvalstīm un citām trešām valstīm un starptautiskām publiskām organizācijām, lai veicinātu apmaiņu ar informāciju, pieredzi un paraugpraksi starp atbalsta saņēmēju darbiniekiem. Informācijas un paraugprakses apmaiņa cita starpā attiecas uz risku un apdraudējumu, kam pakļautas Savienības finanšu intereses, kā arī uz izmeklēšanas praksi un/vai profilakses pasākumiem;

2)

konferenču organizēšana ar mērķi izveidot tīklus un strukturālas platformas starp dalībvalstīm, kandidātvalstīm un citām trešām valstīm un starptautiskām publiskām organizācijām, lai veicinātu apmaiņu ar informāciju, pieredzi un paraugpraksi starp atbalsta saņēmēju darbiniekiem. Informācijas un paraugprakses apmaiņa cita starpā attiecas uz risku un apdraudējumu, kam pakļautas Savienības finanšu intereses, kā arī uz izmeklēšanas praksi un/vai profilakses pasākumiem;

3)

personāla apmaiņas organizēšana starp valsts un reģionālajām pārvaldes iestādēm (jo īpaši starp kaimiņu dalībvalstīm) ar mērķi sekmēt darbinieku prasmju un kompetenču turpmāku attīstību, uzlabošanu un atjaunināšanu, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses.

Pieteikuma iesniedzējs šā uzaicinājuma ietvaros var iesniegt tikai vienu pieteikumu. Pieteikumu iesniedz attiecībā uz darbību tikai vienā no trim iepriekš minētajām jomām; pieteikumi par darbību vairāk nekā tikai vienā minētajā jomā netiks pieņemti.

4.   Budžets

Šim uzaicinājumam pieejamais paredzamais budžets ir EUR 1 000 000. Finansiālais ieguldījums notiks dotācijas veidā. Piešķirtais finansiālais ieguldījums nepārsniegs 80 % no attaisnotajām izmaksām.

Darbības “Apmācība” minimālajai robežvērtībai būtu jābūt EUR 50 000. Budžets darbībai, kam tiek pieprasīta dotācija, nedrīkst būt zemāks par šo robežvērtību.

Komisija patur tiesības nepiešķirt visus pieejamos līdzekļus.

5.   Termiņš

Pieteikumi jāiesniedz ne vēlāk kā trešdien, 2017. gada 9. augustā, un tos var iesniegt tikai, izmantojot programmas Hercule III dalībnieku portālu:

https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/herc/index.html

6.   Sīkāka informācija

Visus dokumentus, kas saistīti ar šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus, var lejupielādēt no iepriekš 5. punktā minētā dalībnieku portāla vai no šādas interneta vietnes:

http://ec.europa.eu/anti-fraud/policy/hercule_en

Jautājumi un/vai papildu informācijas pieprasījumi saistībā ar šo uzaicinājumu jāiesniedz, izmantojot dalībnieku portālu.

Jautājumus un atbildes anonīmi var publicēt dalībnieku portālā pieejamajās vadlīnijās pieteikumu iesniedzējiem un Komisijas tīmekļa vietnē, ja tie attiecas arī uz citiem pieteikumu iesniedzējiem.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Regula (ES) Nr. 250/2014, ar ko izveido programmu darbību veicināšanai Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības jomā (programma Hercule III) un atceļ Lēmumu Nr. 804/2004/EK (OV L 84, 20.3.2014., 6. lpp.).

(2)  Komisijas lēmums par programmas Hercule III gada darba programmas pieņemšanu un finansējumu 2017. gadā, C(2017) 1120 final (2017. gada 22. februāris).