12.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 9/7


2017. GADA UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMUS

VIENAS DALĪBVALSTS PROGRAMMAS

Dotācijas tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1144/2014

(2017/C 9/06)

1.   Priekšvēsture un šā uzaicinājuma nolūks

1.1.   Informācijas un veicināšanas pasākumi attiecībā uz lauksaimniecības produktiem

2014. gada 22. oktobrī Eiropas Parlaments un Padome pieņēma Regulu (ES) Nr. 1144/2014 par tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 3/2008 (1). Šī regula ir papildināta ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/1829 (2), un tās piemērošanas noteikumi ir sniegti Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2015/1831 (3).

Informācijas un veicināšanas pasākumu vispārīgais mērķis ir uzlabot Savienības lauksaimniecības nozares konkurētspēju.

Informācijas un veicināšanas pasākumu konkrētie mērķi ir:

a)

palielināt informētību par Savienības lauksaimniecības produktu izcilību un augstajiem standartiem, ko Savienībā piemēro ražošanas metodēm;

b)

palielināt Savienības lauksaimniecības produktu un konkrētu pārtikas produktu konkurētspēju un patēriņu un veicināt to pazīstamību gan Savienībā, gan ārpus tās;

c)

palielināt Savienības kvalitātes shēmu atzīšanu un pazīstamību;

d)

palielināt Savienības lauksaimniecības produktu un dažu pārtikas produktu tirgus daļu, īpašu uzmanību pievēršot to trešo valstu tirgiem, kuriem ir vislielākais izaugsmes potenciāls;

e)

atjaunot normālus tirgus nosacījumus nopietnu tirgus traucējumu, patērētāju uzticības zaudēšanas vai citu specifisku problēmu gadījumā.

1.2.   Komisijas 2017. gada darba programma

Komisijas 2017. gada darba programmā, kas pieņemta ar īstenošanas lēmumu (4)2016. gada 9. novembrī, ir sniegtas ziņas par līdzfinansējuma piešķiršanu un prioritātes darbībām attiecībā uz piedāvājumiem vienas dalībvalsts un daudzvalstu programmām iekšējā tirgū un trešās valstīs. Tā ir pieejama šādā vietnē:

http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/annual-work-programmes/2017/index_en.htm.

1.3.   Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra

Eiropas Komisija ir uzticējusi Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūrai (turpmāk – Chafea) vadīt noteiktas tādu informācijas un veicināšanas pasākumu daļas attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs, tostarp novērtēt vienas dalībvalsts programmas.

1.4.   Šis uzaicinājums iesniegt piedāvājumus

Šis uzaicinājums iesniegt piedāvājumus attiecas uz vienas dalībvalsts programmu īstenošanu saskaņā ar I pielikuma 1.2.1.1. un 1.2.1.2. punktu 2017. gada darba programmā attiecībā uz 1. un 2. tematiskās prioritātes darbībām, proti, vienas dalībvalsts programmām iekšējā tirgū un trešās valstīs.

2.   Mērķis(-i) – Tēmas – Prioritātes

2017. gada darba programmas I pielikuma 1.2.1.1. un 1.2.1.2. punktā ir noteiktas tematiskās prioritātes darbībām, kurām paredzēts līdzfinansējums ar šā uzaicinājuma starpniecību (sk. arī 6.2. punktu “Atbilstošās darbības”). Finansējuma piešķiršanai tiks izskatīti tikai tie piedāvājumi, kas tieši atbilst šajos gada darbības programmas punktos noteiktajai tēmai un aprakstam. Tāpēc šajā uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus tiek izsludinātas 8 tēmas. Saskaņā ar šo uzaicinājumu iesniegtajiem pieteikumiem ir jāatbilst kādai no šīm prioritārajām tēmām. Iesniedzēja organizācija drīkst iesniegt vairākus pieteikumus dažādiem projektiem, kas atbilst vienai prioritārajai tēmai. Drīkst iesniegt arī vairākus pieteikumus dažādiem projektiem, kas atbilst dažādām prioritārajām tēmām.

3.   Grafiks

Iesniegšanas termiņš ir 2017. gada 20. aprīlis, plkst. 17.00 CET (pēc Centrāleiropas laika).

 

Posmi

Datums un laiks vai orientējošais periods

a)

Uzaicinājuma publicēšana

12.1.2017.

b)

Pieteikumu iesniegšanas termiņš

20.4.2017.

c)

Novērtēšanas periods (orientējoši)

21.4.–31.8.2017.

d)

Komisijas lēmums (orientējoši)

2017. gada oktobris

e)

Informācija pieteikuma iesniedzējiem (orientējoši)

2017. gada oktobris

f)

Līguma parakstīšana ar dalībvalstīm (orientējoši)

2018. gada janvāris

g)

Darbības sākšanas laiks (orientējoši)

no 1.1.2018.

4.   Pieejamais budžets

Kopējais iezīmētais budžets saskaņā ar šo uzaicinājumu iesniegto darbību līdzfinansēšanai ir EUR 85 500 000. Orientējošās summas, kas pieejamas katrai tēmai, ir norādītas 6. punktā tabulā “Atbilstošās darbības”.

Šīs summas pieejamība ir atkarīga no tā, vai pēc tam, kad ES budžeta lēmējinstitūcija būs pieņēmusi 2018. gada budžetu, būs pieejamas apropriācijas vai tās būs paredzētas provizoriskajās divpadsmitdaļās. Šīs summas pieejamība ir atkarīga arī no tā, vai būs pieejamas apropriācijas turpmākajiem 3 gadiem, ņemot vērā apropriāciju nediferencēto specifiku.

Komisijai ir tiesības neizdalīt visus pieejamos līdzekļus.

5.   Pieņemamības prasības

Pieteikumi ir jāiesniedz ne vēlāk kā līdz 3. sadaļā norādītajam iesniegšanas termiņam.

Pieteikumi koordinatoram ir jāiesniedz tiešsaistē ar dalībnieku portāla starpniecību (elektroniskā iesniegšanas sistēma ir pieejama: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html.

Ja minētās prasības netiks izpildītas, pieteikums tiks noraidīts.

Priekšlikumus drīkst iesniegt jebkurā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām. Tomēr, gatavojot piedāvājumus, pieteikuma iesniedzējiem būtu jāņem vērā, ka līgumus pārvaldīs dalībvalstis. Tādēļ pieteikuma iesniedzēji tiek mudināti iesniegt piedāvājumus valodā(-ās), kas ir iesniedzošās(-o) organizācijas(-u) izcelsmes dalībvalsts valoda(-as), ja vien attiecīgā dalībvalsts nav norādījusi piekrišanu parakstīt līgumu angļu valodā (5). Lai neatkarīgajiem ekspertiem, kas veic novērtējuma tehnisko pusi, atvieglotu piedāvājuma izskatīšanu, ja tas sagatavots kādā citā ES oficiālajā valodā, ir vēlams iesniegt tehniskās daļas (B daļas) tulkojumu angļu valodā.

6.   Atbilstības kritēriji

6.1.   Atbilstošie pieteikuma iesniedzēji

Piedāvājumus vienas dalībvalsts programmām drīkst iesniegt tikai juridiskas personas vai arī subjekti, kas nav juridiskas personas saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, ar nosacījumu, ka to pārstāvjiem ir tiesības uzņemties juridiskas saistības šo subjektu vārdā, kā arī sniegt garantijas Savienības finanšu interešu aizsardzībai, kas būtu vienādas ar juridisko personu sniegtajām garantijām, kā noteikts 131. panta 2. punktā Regulā (ES, Euratom) Nr. 966/2012.

Konkrētāk, pieteikumus ir tiesīgas iesniegt šādas organizācijas un struktūras, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1144/2014 7. panta 1. punktā:

i)

profesionālās vai starpnozaru profesionālās organizācijas, kas veic uzņēmējdarbību dalībvalstī un pārstāv attiecīgās dalībvalsts attiecīgo nozari vai nozares, un jo īpaši starpnozaru organizācijas, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1308/2013 157. pantā, un grupas, kas definētas Regulas (ES) Nr. 1151/2012 3. panta 2. punktā, ar noteikumu, ka tās pārstāv nosaukumu, kurš ir aizsargāts saskaņā ar pēdējo minēto regulu un uz kuru attiecas minētā programma;

ii)

ražotāju organizācijas vai ražotāju organizāciju apvienības, kuras minētas Regulas (ES) Nr. 1308/2013 152. un 156. pantā un kuras ir atzinusi kāda dalībvalsts; vai

iii)

lauksaimniecības un pārtikas nozares struktūras, kuru mērķis un darbība ir saistīta ar informācijas sniegšanu un lauksaimniecības produktu tirdzniecības veicināšanu un kurām attiecīgā dalībvalsts uzticējusi skaidri noteiktu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja pienākumu šajā jomā; minētajām struktūrām jābūt veikušām likumīgu uzņēmējdarbību attiecīgajā dalībvalstī vismaz divus gadus pirms datuma, kad publicēts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus, kas minēts 8. panta 2. punktā.

Iepriekš minētās programmu iesniedzējas organizācijas var iesniegt priekšlikumus ar noteikumu, ka tās ir reprezentatīvas attiecīgās nozares vai produkta organizācijas, kas atbilst Komisijas 2015. gada 23. aprīļa Deleģētās regulas (ES) 2015/1829 1. panta 1. vai 2. punkta nosacījumiem, proti:

i)

uzskata, ka profesionālās vai starpnozaru profesionālās organizācijas, kas veic uzņēmējdarbību dalībvalstī, kā minēts attiecīgi Regulas (ES) Nr. 1144/2014 7. panta 1. punkta a) apakšpunktā, pārstāv nozari, uz kuru attiecas programma:

ja tā aptver vismaz 50 % no ražotāju skaita vai 50 % no pārdodamās produkcijas apjoma vai produkta(-u) vērtības tirgū vai attiecīgajā nozarē attiecīgajā dalībvalstī, vai

ja tā ir starpnozaru organizācija, kuru atzinusi dalībvalsts saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 158. pantu vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1379/2013 16. pantu;

ii)

grupu, kas definēta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012 3. panta 2. punktā un minēta Regulas (ES) Nr. 1144/2014 7. panta 1. punkta a) apakšpunktā, uzskata par reprezentatīvu attiecībā uz nosaukumu, kas ir aizsargāts saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1151/2012 un uz kuru attiecas programma, ja tā pārstāv vismaz 50 % no pārdodamās produkcijas apjoma vai tā/to produkta(-u) vērtības tirgū, kura(-u) nosaukums ir aizsargāts;

iii)

ražotāju organizācijas vai ražotāju organizāciju apvienības, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1144/2014 7. panta 1. punkta c) apakšpunktā, uzskata par reprezentatīvām attiecībā uz produktu(-iem) vai nozari, uz kuru attiecas programma, ja tās ir atzinusi dalībvalsts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 154. vai 156. pantu vai Regulas (ES) Nr. 1379/2013 14. pantu;

iv)

lauksaimniecības un pārtikas nozares struktūru, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1144/2014 7. panta 1. punkta d) apakšpunktā, uzskata par reprezentatīvu attiecībā uz nozari(-ēm), uz kuru(-ām) attiecas programma, ja tās dalībnieku vidū ir minētā(-o) produkta(-u) vai nozares pārstāvji.

Atkāpjoties no iepriekš minētā i) un ii) punkta, zemākas robežvērtības var tikt akceptētas, ja programmas iesniedzēja organizācija iesniegtajā programmas priekšlikumā pierāda, ka pastāv īpaši apstākļi, tostarp pierādījumi par tirgus struktūru, kas attaisnotu programmas iesniedzējas organizācijas uzskatīšanu par reprezentatīvu attiecīgā(-o) produkta(-u) vai nozares pārstāvi.

Piedāvājumus var iesniegt viena vai vairākas programmu iesniedzējas organizācijas no vienas un tās pašas ES dalībvalsts.

Atbilstoši ir tikai tie pieteikumi, ko iesnieguši subjekti, kuri veic uzņēmējdarbību ES dalībvalstīs.

Neatbilstoši subjekti: pieteikuma iesniedzēji, kas jau saņem Savienības finansējumu par tādiem pašiem informācijas un veicināšanas pasākumiem, kuri iekļauti viņu priekšlikumā(-os), nav tiesīgi saņemt Savienības finansējumu šo pasākumu īstenošanai saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1144/2014.

Lai novērtētu pieteikuma iesniedzēju atbilstību, ir jāiesniedz šādi apliecinoši dokumenti:

privāts uzņēmums: izraksts no valdības biļetena, statūtu kopija, izraksts no komercreģistra vai apvienību reģistra,

valsts iestāde: valsts uzņēmuma dibināšanas rezolūcijas vai lēmuma kopija vai cits oficiāls dokuments, kas apliecina publisko tiesību subjekta dibināšanu,

subjekti, kam nav juridiskas personas statusa: dokumenti, kas apliecina, ka to pārstāvis(-ji) var uzņemties juridiskās saistības to vārdā,

dokumentācija, kas apliecina, ka pieteikuma iesniedzējs atbilst Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/1829 1. pantā noteiktajiem pārstāvības kritērijiem.

6.2.   Atbilstošās darbības

Piedāvājumiem ir jāatbilst Gada darba programmas II pielikumā uzskaitītajiem atbilstības kritērijiem, proti:

a)

piedāvājumā drīkst ietvert tikai Regulas (ES) Nr. 1144/2014 5. pantā uzskaitītos produktus un shēmas;

b)

piedāvājumā nodrošina, ka visi pasākumi tiek īstenoti ar īstenošanas struktūru starpniecību, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1144/2014 13. pantā. Programmu iesniedzējai organizācijai jāatlasa par vienas dalībvalsts programmu īstenošanu atbildīgās struktūras, nodrošinot labāko cenas un kvalitātes attiecību un novēršot interešu konfliktu (sk. Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/1829 2. pantu un šā uzaicinājuma 11.1. sadaļas e) punktu). Programmu iesniedzēja organizācija apņemas atlasīt par vienas dalībvalsts programmu īstenošanu atbildīgo struktūru, vēlākais, līdz līguma parakstīšanai (sk. Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/1831 10. pantu);

c)

ja programmu iesniedzēja organizācija piedāvā pati īstenot noteiktas piedāvājuma daļas, tā nodrošina, ka saviem spēkiem īstenojamo pasākumu izmaksas nepārsniedz parastās tirgus likmes;

d)

piedāvājumam ir jāatbilst Savienības tiesību normām par attiecīgajiem produktiem un visiem noteikumiem, kas izklāstīti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/1829 3. panta 1. punktā;

e)

ja programmā ietvertais vēstījums attiecas uz informāciju par ietekmi uz veselību, piedāvājumiem ir jāatbilst Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/1829 3. panta 2. punktā minētajiem noteikumiem;

f)

ja piedāvājumā ir piedāvāts minēt izcelsmi vai preču zīmi, tai ir jāatbilst Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/1831 II nodaļā minētajiem noteikumiem.

Lai novērtētu plānoto darbību atbilstību, ir jāsniedz šāda informācija:

priekšlikumiem, kuri attiecas uz valsts kvalitātes shēmām, pievieno dokumentus vai atsauces uz publiski pieejamiem avotiem, kas apstiprina, ka kvalitātes shēmu ir atzinusi dalībvalsts,

priekšlikumos, kuru mērķis ir iekšējais tirgus un kuros ietvertais vēstījums attiecas uz pareiziem ēšanas paradumiem vai alkoholisko dzērienu atbildīgu patēriņu, apraksta, kā ierosinātā programma un tās vēstījums(-i) atbilst attiecīgajiem valsts noteikumiem sabiedrības veselības jomā dalībvalstī, kurā programma tiks īstenota. Jāiesniedz atsauces vai dokumenti, kas apstiprina sniegto pamatojumu.

Turklāt piedāvājumam ir jāsaskan arī ar kādu no tematiskajām prioritātēm, kas uzskaitītas 2017. gada darba programmā attiecībā uz vienas dalībvalsts programmām. Turpmāk ir sniegts 2017. gada darba programmas izraksts, sīkāk norādot 8 tēmas, par kurām drīkst iesniegt pieteikumus. Tekstā ir raksturota tēma, attiecīgā plānotā summa, mērķi un gaidāmie rezultāti.

1. tematiskās prioritātes darbības: vienas dalībvalsts programmas iekšējā tirgū

Tēmas

Kopējā plānotā summa

Gada prioritātes, izvirzītie mērķi un gaidāmie rezultāti

1. tēma. Informācijas un veicināšanas programmas, kuru mērķis ir palielināt Savienības kvalitātes shēmu atzīšanu un pazīstamību, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1144/2014 5. panta 4. punkta a), b) un c) apakšpunktā

EUR 12 375 000

Mērķis ir palielināt Savienības kvalitātes shēmu atzīšanu un pazīstamību:

a)

kvalitātes shēmas: aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN), aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (AĢIN), garantēta tradicionālā īpatnība (GTĪ) un fakultatīvi kvalitātes noteikumi;

b)

bioloģisko produktu ražošana;

c)

Savienības tālākajiem reģioniem raksturīgu kvalitatīvu lauksaimniecības produktu logotips.

Informācijas un veicināšanas programmām, kuru mērķis ir Savienības kvalitātes shēmas, būtu jābūt galvenajai prioritātei iekšējā tirgū, jo šādas shēmas sniedz patērētājiem pārliecību par produktu vai izmantotā ražošanas procesa kvalitāti un raksturlielumiem, dod produktiem pievienoto vērtību un veicina to tirgus iespējas.

Viens no gaidāmajiem rezultātiem ir panākt, ka Eiropas patērētāji labāk pazīst ar Savienības kvalitātes shēmām saistītos logotipus, zinot, ka saskaņā ar īpašo Eirobarometra pētījumu (Nr. 440) tikai 20 % Eiropas patērētāju pazīst produktu ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu (ACVN) logotipu, 17 % pazīst produktu ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (AĢIN) logotipu un 15 % pazīst produktu ar garantētām tradicionālām īpatnībām (GTĪ) logotipu (šīs ir galvenās Savienības kvalitātes shēmas). Turklāt tikai 23 % Eiropas patērētāju pazīst bioloģiskās lauksaimniecības logotipu.

Vēlamā gala ietekme ir palielināt to Savienības lauksaimniecības produktu konkurētspēju un patēriņu, kas reģistrēti saskaņā ar Savienības kvalitātes shēmu, paaugstināt to profilu un palielināt to tirgus daļu.

2. tēma. Informācijas un veicināšanas programmas, kuru mērķis ir izcelt Savienības lauksaimniecības produktu ražošanas metožu specifiku un Eiropas lauksaimniecības un pārtikas produktu īpašības, kā arī kvalitātes shēmas, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 1144/2014 5. panta 4. punkta d) apakšpunktā

EUR 10 125 000

Mērķis ir izcelt Savienības lauksaimniecības produktu ražošanas metožu specifiku, jo īpaši saistībā ar pārtikas nekaitīgumu, izsekojamību, autentiskumu, marķēšanu, uzturvērtību un veselīgumu (tostarp pareiziem ēšanas paradumiem un atbilstīgu alkoholisko dzērienu atbildīgu patēriņu), dzīvnieku labturību, vides aizsardzību un ilgtspēju, un lauksaimniecības un pārtikas produktu īpašības, jo īpaši saistībā ar to kvalitāti, garšu, daudzveidību vai tradīcijām.

Vēlamā ietekme ir panākt, ka Eiropas patērētāji labāk apzinās Savienības lauksaimniecības produktu izcilību, un veicināt attiecīgo Savienības lauksaimniecības produktu konkurētspēju un patēriņu, paaugstināt to profilu un palielināt to tirgus daļu.


2. tematiskās prioritātes darbības: vienas dalībvalsts programmas trešās valstīs  (6)

Tēmas

Kopējā plānotā summa

Gada prioritātes, izvirzītie mērķi un gaidāmie rezultāti

3. tēma (*1). Informācijas un veicināšanas programmas, kuru mērķa grupā ir viena vai vairākas no šīm valstīm: Ķīna (ieskaitot Honkongu un Makao), Japāna, Dienvidkoreja, Taivāna, Dienvidaustrumāzijas valstis vai Indija

EUR 14 750 000

Informācijas un veicināšanas programmām ir jābūt vērstām uz vienu vai vairākām attiecīgajā tēmā norādītajām valstīm.

Šo programmu mērķiem būtu jāsaskan ar Regulas (ES) Nr. 1144/2014 2. pantā noteiktajiem vispārīgajiem un konkrētajiem mērķiem.

Gaidāmā galīgā ietekme ir veicināt Savienības lauksaimniecības produktu konkurētspēju un patēriņu, paaugstināt to profilu un palielināt to tirgus daļu šajās mērķa valstīs.

4. tēma (*1). Informācijas un veicināšanas programmas, kuru mērķa grupā ir viena vai vairākas no šīm valstīm: ASV, Kanāda vai Meksika

EUR 11 600 000

5. tēma (*1). Informācijas un veicināšanas programmas, kuru mērķa grupā ir viena vai vairākas Āfrikas valstis, Vidējo Austrumu valstis (*2), Irāna vai Turcija

EUR 8 450 000

6. tēma (*1). Informācijas un veicināšanas programmas, kuru mērķa grupā ir ģeogrāfiskās zonas, kas nav iekļautas 3., 4. un 5. tēmā

EUR 11 600 000

7. tēma. Informācijas un veicināšanas programmas par piena produktiem, cūkgaļas produktiem vai šo divu produktu kombināciju, ja programmas mērķa grupā ir kāda trešā valsts

Atbilstīgi produkti saskaņā ar šo tēmu ir attiecīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 (*3) I pielikuma XVII daļā minētie cūkgaļas produkti un šīs regulas I pielikuma XVI daļā minētais piens un piena produkti

EUR 12 600 000

8. tēma. Informācijas un veicināšanas programmas par liellopu gaļas produktiem, ja programmas mērķa grupā ir kāda trešā valsts

Atbilstīgi produkti saskaņā ar šo tēmu ir Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1308/2013 I pielikuma XV daļā minētie produkti

EUR 4 000 000

Gadījumā, ja programmu iesniedzēja organizācija vēlas iekļaut mērķa grupā vairākus prioritāros trešo valstu reģionus vienā programmā, tai ir jāiesniedz vairāki pieteikumi (katrai tēmai savs pieteikums). Vai arī – tā var pieteikties tēmā “Informācijas un veicināšanas programmas, kuru mērķa grupā ir citas ģeogrāfiskās zonas”. Šī tēma attiecas uz ģeogrāfiskajām zonām, kas nav uzskaitītas 3.–5. tēmā, bet tā var attiekties arī uz vairāku 3.–5. tēmā uzskaitīto prioritāro reģionu kombināciju.

Atbilstošo darbību veidi

Saskaņā ar šo uzaicinājumu atbilstošas veicināšanas un informācijas sniegšanas darbības var būt konkrēti šādas darbības:

1.

Projektu vadība

2.

Sabiedriskās attiecības

Sabiedrisko attiecību darbības

Preses pasākumi

3.

Vietne, sociālie plašsaziņas līdzekļi

Vietnes izveidošana, atjaunināšana, uzturēšana

Sociālie plašsaziņas līdzekļi (konta izveidošana, regulāri ieraksti)

Cits (mobilās lietotnes, e-mācību platformas, vebināri utt.)

4.

Reklāma

Iespieddarbi

TV

Radio

Tiešsaistē

Brīvā dabā

Kino

5.

Saziņas rīki

Preses izdevumi, plašsaziņas līdzekļu komplekti, reklāmas preces

Reklāmas video

6.

Notikumi

Stendi tirdzniecības izstādēs

Semināri, darbsemināri, B2B sanāksmes, tirdzniecības/ēdiena gatavošanas apmācība, darbības skolās

Restorānu nedēļas

Pasākumu sponsorēšana

Studiju braucieni uz Eiropu

7.

Tirdzniecības punktu (POS) veicināšana

Degustācijas dienas

Citi: mazumtirgotāju publikāciju veicināšana, POS reklamēšana

Īstenošanas periods

Līdzfinansēšanas darbību (informācijas/veicināšanas programmas) īsteno vismaz vienu gadu, bet ne vairāk par trim gadiem.

Piedāvājumā norāda darbības ilgumu.

7.   Izslēgšanas kritēriji

7.1.   Izslēgšana no dalības

Pieteikuma iesniedzēji tiks izslēgti no dalības šā uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus procedūrā, ja viņi ir kādā no šīm izslēgšanas situācijām (7):

a)

ekonomikas dalībnieks ir bankrotējis vai tam tiek piemērota maksātnespējas vai likvidācijas procedūra, ja tā aktīvus pārvalda likvidators vai tiesa, ja tam ir mierizlīgums ar kreditoriem, ja tā darījumdarbība ir pārtraukta vai ja tas ir nonācis citā analoģiskā situācijā, kas izriet no līdzīgas procedūras, kura paredzēta valsts normatīvajos aktos;

b)

ar galīgo spriedumu vai galīgo administratīvo lēmumu ir atzīts, ka ekonomikas dalībnieks nav izpildījis savus pienākumus, kas attiecas uz nodokļu maksājumiem vai sociālā nodrošinājuma iemaksām saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem, kurā šis dalībnieks veic uzņēmējdarbību vai kurā atrodas līgumslēdzēja iestāde, vai līguma izpildes valsts tiesību aktu noteikumiem;

c)

ar galīgo spriedumu vai galīgo administratīvo lēmumu ir atzīts, ka ekonomikas dalībnieks ir vainīgs smagā pārkāpumā saistībā ar profesionālo rīcību, pārkāpjot piemērojamos normatīvos aktus vai tādus ētikas standartus, ko piemēro profesijā, kurā darbojas attiecīgais ekonomikas dalībnieks, vai iesaistoties prettiesiskā rīcībā, kurai ir ietekme uz tā profesionālo uzticamību, ja šāda rīcība liecina par ļaunprātīgu nodomu vai rupju neuzmanību, it īpaši kādā no šīm:

i)

tādas informācijas sagrozīšana krāpnieciskos nolūkos vai nolaidības rezultātā, kas jāsniedz, lai pārbaudītu, vai nepastāv iemesli izslēgšanai un vai ir izpildīti atlases kritēriji, vai kas jāsniedz, pildot līgumu;

ii)

līguma slēgšana ar citiem ekonomikas dalībniekiem nolūkā izkropļot konkurenci;

iii)

intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpšana;

iv)

mēģinājums iepirkuma procedūras laikā ietekmēt līgumslēdzējas iestādes lēmumu pieņemšanas procesu;

v)

mēģinājums iegūt konfidenciālu informāciju, kas tam varētu sniegt nepamatotas priekšrocības iepirkuma procedūrā;

d)

ar galīgo spriedumu ir atzīts, ka ekonomikas dalībnieks ir vainīgs kādā no šādām rīcībām:

i)

krāpšana 1. panta nozīmē Konvencijā par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību, kas izstrādāta ar Padomes 1995. gada 26. jūlija Aktu (8);

ii)

korupcija, kā definēts 3. pantā Konvencijā par cīņu pret korupciju, kurā iesaistītas Eiropas Kopienas amatpersonas vai Eiropas Savienības dalībvalstu amatpersonas, kas izstrādāta ar Padomes 1997. gada 26. maija Aktu (9), un Padomes Pamatlēmuma 2003/568/TI (10) 2. panta 1. punktā, kā arī korupcija, kā definēts tās valsts tiesību aktos, kurā atrodas līgumslēdzēja iestāde vai kurā ekonomikas dalībnieks veic uzņēmējdarbību, vai līguma izpildes valsts tiesību aktu noteikumos;

iii)

līdzdalība noziedzīgā organizācijā, kā definēts Padomes Pamatlēmuma 2008/841/TI (11) 2. pantā;

iv)

nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana vai teroristu finansēšana, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/60/EK (12) 1. pantā;

v)

teroristiski nodarījumi vai nodarījumi, kas saistīti ar terorismu, kā definēts attiecīgi Padomes Pamatlēmuma 2002/475/TI (13) 1. un 3. pantā, vai kūdīšana, atbalstīšana, līdzdalība vai mēģinājums izdarīt šādus nodarījumus, kā minēts minētā lēmuma 4. pantā;

vi)

bērnu darbs vai citi cilvēku tirdzniecības veidi, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/36/ES (14) 2. pantā;

e)

ekonomikas dalībnieks ir pieļāvis būtiskus trūkumus saistībā ar būtisku prasību ievērošanu, pildot no budžeta finansētu līgumu, kuri ir noveduši pie šāda līguma priekšlaicīgas izbeigšanas vai līgumsodu vai citu līgumā noteiktu sankciju piemērošanas vai kuri ir atklāti kredītrīkotāja, OLAF vai Revīzijas palātas veiktās pārbaudēs, revīzijās vai izmeklēšanās;

f)

ar galīgo spriedumu vai galīgo administratīvo lēmumu ir atzīts, ka ekonomikas dalībnieks ir izdarījis pārkāpumu Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 2988/95 1. panta 2. punkta nozīmē.

7.2.   Izslēgšana no tiesībām saņemt atbalstu

Pieteikuma iesniedzēji tiks izslēgti no tiesībām saņemt līdzfinansējumu, ja atbalsta piešķiršanas procedūrā tie ir kādā no situācijām, kas aprakstītas Finanšu regulas 107. pantā:

a)

atrodas izslēgšanas situācijā, kas noteikta saskaņā ar Finanšu regulas 106. pantu;

b)

informāciju, kas prasīta kā nosacījums dalībai procedūrā, ir snieguši sagrozītā veidā vai nav iesnieguši šo informāciju atbalsta piešķiršanas procedūrā.

Lai apliecinātu atbilstību izslēgšanas kritērijiem, pieteikuma iesniedzējam, iesniedzot savu pieteikumu tiešsaistē, ir jāiezīmē attiecīgā aile. Visiem pieteikuma iesniedzējiem, kas atlasīti līdzfinansējuma saņemšanai, ir jāparaksta apliecinājums ar godavārdu, ka viņi neatrodas nevienā no Finanšu regulas 106. panta 1. punktā un 107.–109. pantā norādītajām situācijām. Pieteikuma iesniedzējiem ir jāseko dalībnieku portālā sniegtajiem norādījumiem.

8.   Atlases kritēriji

8.1.   Finansiālā spēja

Pieteikuma iesniedzējiem jābūt stabiliem un pietiekamiem finansējuma avotiem, lai nodrošinātu savu darbību visā projekta darbības īstenošanas laikā, un tiem jāpiedalās projekta finansēšanā.

Visu pieteikuma iesniedzēju finansiālā spēja tiks novērtēta saskaņā ar Finanšu regulas (ES, Euratom) Nr. 966/2012 prasībām. Novērtēšana netiek veikta, ja:

pieteikuma iesniedzēja prasītais ES ieguldījums ir ≤ EUR 60 000,

pieteikuma iesniedzējs ir publisko tiesību subjekts.

Lai novērtētu finansiālo spēju, tiešsaistes pieteikumam ir jāpievieno šādi apliecinoši dokumenti:

gada pārskats (arī bilance un peļņas un zaudējumu aprēķins) par pēdējo finanšu gadu, par kuru ir noslēgti konti (jaunizveidotiem subjektiem pārskata vietā iesniedz uzņēmējdarbības plānu),

aizpildīta Finansiālās noturības veidlapa, kurā apkopoti nepieciešamie dati no gada pārskata un kura atvieglina pieteikuma iesniedzēja finansiālās spējas novērtēšanu.

Koordinatoram vai citam saņēmējam, kas pieprasa ES līdzfinansējumu ≥ EUR 750 000 (katram saņēmējam piemērojamais slieksnis), papildus ir jāiesniedz:

revīzijas ziņojums, ko sagatavojis apstiprināts ārējais revidents, kurš apliecina kontu pieejamību par pēdējo finanšu gadu. Šo noteikumu nepiemēro publisko tiesību subjektiem.

8.2.   Rīcības spēja

Pieteikuma iesniedzējiem ir jābūt profesionālai kompetencei un kvalifikācijai, kas nepieciešama darbības izpildei.

Lai to apliecinātu, priekšlikuma B daļā ir jāsniedz šāda informācija:

vispārējais profils (kvalifikācija un pieredze) pieteikuma iesniedzēja personālam, kas primāri atbild par piedāvātās darbības vadību un īstenošanu,

programmu iesniedzējas organizācijas(-u) darbības pārskats vai veikto darbību apraksts saistībā ar tām darbībām, kas atbilst līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumiem, kā noteikts (iepriekš) 6. punktā.

Ja programmu iesniedzējas organizācijas piedāvā īstenot noteiktas piedāvājuma daļas, ir jāsniedz apliecinājums, ka tām ir vismaz trīs gadu pieredze informācijas un veicināšanas pasākumu īstenošanā.

9.   Piešķiršanas kritēriji

Pieteikuma B daļu izmanto, lai novērtētu priekšlikuma atbilstību piešķiršanas kritērijiem.

Kopumā tiek gaidīts, lai projektiem būtu efektīva vadības struktūra, skaidra stratēģija un precīzs gaidāmo rezultātu apraksts.

Katra piedāvājuma saturu novērtēs pēc šādiem kritērijiem un apakškritērijiem:

Kritēriji

Maksimālais punktu skaits

Slieksnis

1.

Savienības dimensija

20

14

2.

Projekta tehniskā kvalitāte

40

24

3.

Pārvaldības kvalitāte

10

6

4.

Budžeta un izmaksu efektivitāte

30

18

KOPĀ

100

62

Piedāvājumi, kas nesasniedz norādītās kopējā un/vai atsevišķa sliekšņa vērtības, tiek noraidīti.

Lai novērtētu katru galveno piešķiršanas kritēriju, novērtējumā ņem vērā šādus apakškritērijus.

1.

Savienības dimensija:

a)

ierosināto informācijas un veicināšanas pasākumu saistība ar Regulas (ES) Nr. 1144/2014 2. pantā minētajiem vispārīgajiem un konkrētajiem mērķiem, šīs regulas 3. pantā minētajiem mērķiem, kā arī prioritātēm, mērķiem un gaidāmajiem rezultātiem, kas paziņoti atbilstoši attiecīgajai tematiskajai prioritātei;

b)

kampaņas Savienības vēstījums;

c)

projekta ietekme Savienības līmenī.

2.

Projekta tehniskā kvalitāte:

a)

tirgus analīzes kvalitāte un atbilstība;

b)

programmas stratēģijas mērķu un galveno vēstījumu piemērotība;

c)

atbilstoša darbību izvēle, ņemot vērā mērķus un programmas stratēģiju, līdzsvarots komunikācijas metožu kopums, sinerģija starp darbībām;

d)

kodolīgs darbību apraksts;

e)

ierosināto novērtēšanas metožu un rādītāju kvalitāte.

3.

Pārvaldības kvalitāte:

a)

projekta organizācija un vadības struktūra;

b)

kvalitātes kontroles mehānismi un riska pārvaldība.

4.

Budžeta un izmaksu efektivitāte:

a)

ienākums no ieguldījumiem;

b)

atbilstošs budžeta sadalījums attiecībā pret mērķiem un darbību tvērumu;

c)

aprēķināto izmaksu atbilstība nodevumiem;

d)

reālistiska persondienu aplēse darbībām, ko īsteno programmas iesniedzēja organizācija, ieskaitot projekta koordinācijas izmaksas.

Pēc novērtēšanas visus atbilstošos priekšlikumus sarindo pēc kopējā piešķirto punktu skaita. Piedāvājumam/-iem, kas būs saņēmis/-uši augstāko punktu skaitu, tiks piešķirts līdzfinansējums atkarībā no budžeta pieejamības.

Katrai no šā uzaicinājuma 6.2. punktā uzskaitītajām prioritārajām tēmām izveido atsevišķu sarakstu, kas kārtots pēc piešķirto punktu skaita.

Ja divi (vai vairāki) piedāvājumi tai pašā sarindotajā sarakstā ir saņēmuši vienādu punktu skaitu, sarakstā patur piedāvājumu(-us), kurš(-i) ļauj dažādot produktus vai mērķa tirgus. Tas nozīmē, ka no diviem ex aequo piedāvājumiem Komisija vispirms izvēlas to, kura saturs (pirmkārt, produktu ziņā, otrkārt, mērķa tirgu ziņā) vēl nav pārstāvēts sarindotajā sarakstā. Ja šo kritēriju nevar piemērot, Komisija vispirms izvēlas programmu, kas atsevišķo piešķiršanas kritēriju novērtējumā ir saņēmusi lielāko punktu skaitu. Tā vispirms salīdzina punktu skaitu kritērijā “Savienības dimensija”, tad kritērijā “Tehniskā kvalitāte” un visbeidzot kritērijā “Budžeta un izmaksu efektivitāte”.

10.   Juridiskās saistības

Pēc novērtēšanas piedāvājumus, kuri ieteikti finansēšanai, Chafea iekļauj sarakstā, sarindojot pēc kopējā piešķirto punktu skaita.

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1144/2014 11. panta 2. punktu Eiropas Komisija pieņem īstenošanas aktu, nosakot atlasītās vienas dalībvalsts programmas, tajās veicamās izmaiņas un attiecīgo budžetu (atbalsta piešķiršanas lēmumu).

Komisijas lēmumā tiks uzskaitītas atlasītās programmas, kurām apstiprināts Savienības finansiālais ieguldījums saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1144/2014 15. pantu. Šis lēmums tiks adresēts kompetentajām dalībvalstīm. Attiecīgās dalībvalstis atbild par vienas dalībvalsts programmu pareizu īstenošanu un par attiecīgajiem maksājumiem.

Tiklīdz Komisija ir pieņēmusi šo īstenošanas aktu, tā nosūta atlasīto programmu kopijas attiecīgajām dalībvalstīm. Dalībvalstis nekavējoties informē attiecīgās programmu iesniedzējas organizācijas par to, vai to pieteikumi ir vai nav apstiprināti.

Dalībvalstis noslēdz līgumus ar atlasītajām programmu iesniedzējām organizācijām par programmu īstenošanu saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/1831 10. pantā noteiktajām prasībām. Līgumā jo īpaši sīki norāda finansējuma nosacījumus un apmēru, kā arī pušu pienākumus.

11.   Finansiālie noteikumi

11.1.   Vispārīgi principi

a)

Nekumulatīvs piešķīrums

Pasākumam var piešķirt tikai vienu dotāciju no ES budžeta.

Vienas un tās pašas izmaksas nekādā gadījumā nevar no Savienības budžeta finansēt divreiz.

Pieteikuma iesniedzēji norāda tā Savienības finansējuma avotus un summas, kas saņemts vai pieprasīts tai pašai darbībai vai darbības daļai, vai tās funkcionēšanai (darbības dotācijas), kā arī visu citu finansējumu, kas saņemts vai pieprasīts tai pašai darbībai.

b)

Atpakaļejoša spēka aizliegums

Dotācijas nevar piešķirt ar atpakaļejošu spēku par jau pabeigtām darbībām.

c)

Līdzfinansējums

Līdzfinansējums nozīmē, ka resursi, kas nepieciešami pasākuma īstenošanai, netiek pilnībā nodrošināti ar ES dotāciju.

Atlikušos izdevumus sedz vienīgi programmas iesniedzēja organizācija.

Iemaksas, ko saņēmējam piešķir tā dalībnieki un kas ir īpaši paredzētas pasākuma attiecināmo izmaksu segšanai, ir atļautas un tiek uzskatītas par ieņēmumiem.

d)

Līdzsvarots budžets

Plānotais darbības budžets ir jānorāda pieteikuma veidlapas A daļā. Tā ieņēmumiem un izdevumiem ir jābūt līdzsvarā.

Budžets jāsastāda euro.

Pieteikuma iesniedzēji, kas paredz, ka izmaksas neradīsies euro, tiek aicināti izmantot valūtas maiņas kursu, kas publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī:

http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm

e)

Īstenošanas līgumi / apakšuzņēmuma līgumi

Ja pasākuma īstenošanai nepieciešams piešķirt publiskā iepirkuma līguma (īstenošanas līguma) slēgšanas tiesības, saņēmējam tās jāpiešķir piedāvājumam ar labāko cenas un vērtības attiecību vai (attiecīgi) piedāvājumam ar zemākās cenas piedāvājumu, nepieļaujot interešu konfliktu, un jāsaglabā dokumenti revīzijas vajadzībai.

Ja iesniedzēja organizācija ir publisko tiesību subjekts Direktīvas 2014/24/ES 2. panta 1. punkta 4) apakšpunkta nozīmē, tai apakšuzņēmēji ir jāizraugās saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ar kuriem tiek transponēta šī direktīva.

Apakšlīgumu slēgšanai, t. i., konkrētu uzdevumu vai darbību, kas veido pasākuma daļu, kā aprakstīts piedāvājumā, nodošanai ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, ir jāatbilst nosacījumiem, kas piemērojami visiem īstenošanas līgumiem (kā minēts iepriekš), un šādiem papildu nosacījumiem:

apakšlīgumu slēgšanai jābūt pamatotai, ņemot vērā pasākuma veidu un tā īstenošanai nepieciešamo;

apakšlīgumu slēgšana ir skaidri jānorāda piedāvājuma tehniskajā un finansiālajā daļā.

f)

Apakšlīgumu slēgšana ar subjektiem, kam ir strukturāla saikne ar saņēmēju

Apakšlīgumu var noslēgt arī ar subjektiem, kam ir strukturāla saikne ar saņēmēju, bet tikai tad, ja cena ir faktisko subjektam radušos izmaksu robežās (t. i., bez peļņas normas).

Šādiem subjektiem īstenojamie uzdevumi ir skaidri jānorāda piedāvājuma tehniskajā daļā.

11.2.   Finansējuma veidi

Līdzfinansējums izpaužas kā faktiski radušos attiecināmo izmaksu noteiktas proporcionālās daļas atmaksa; līdzfinansējumā tiks ietverta arī vienota likme, sedzot ar pasākuma īstenošanu saistītās netiešās izmaksas (kas ir 4 % no attiecināmiem personāla izdevumiem) (15).

Maksimālā pieprasītā summa

ES dotācijai ir noteikts ierobežojums, nepārsniedzot šādu maksimālo līdzfinansējuma likmi:

vienas dalībvalsts programmām iekšējā tirgū: 70 % no programmas attiecināmajām izmaksām,

vienas dalībvalsts programmām trešās valstīs: 80 % no programmas attiecināmajām izmaksām,

attiecībā uz vienas dalībvalsts programmām, ko īsteno dalībvalstī dibināts saņēmējs iekšējā tirgū, kas saņem finansiālu atbalstu 2014. gada 1. janvārī vai pēc tam saskaņā ar LESD (16) 136. un 143. pantu: 75 % no programmas attiecināmajām izmaksām,

attiecībā uz vienas dalībvalsts programmām, ko trešās valstīs īsteno dalībvalstī dibināts saņēmējs, kas saņem finansiālu atbalstu 2014. gada 1. janvārī vai pēc tam saskaņā ar LESD 136. un 143. pantu: 85 % no programmas attiecināmajām izmaksām.

Abas pēdējās minētās procentuālās likmes attiecas tikai uz tām programmām, par ko Komisija ir lēmusi pirms datuma, no kura attiecīgā dalībvalsts vairs nesaņem šādu finansiālo atbalstu.

Tādējādi daļa no kopējām attiecināmajām izmaksām, kura iekļauta budžeta aplēsē, jāfinansē no avotiem, kas nav ES dotācija (līdzfinansēšanas princips).

Attiecināmās izmaksas

Attiecināmās izmaksas ir tās izmaksas, kas dotācijas saņēmējam ir faktiski radušās un atbilst visiem kritērijiem, kuri norādīti Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/1829 4. pantā.

Neattiecināmās izmaksas

Neattiecināmās izmaksas ir izmaksas, kas neatbilst Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2015/1829 4. panta nosacījumiem, proti:

kapitāla atdeve,

parādi un parādu apkalpošanas izmaksas,

uzkrājumi zaudējumiem vai parādiem,

maksājamie procenti,

nedrošie parādi,

valūtas maiņas darījumu zaudējumi,

saņēmēja bankas ieturētās komisijas maksas par Komisijas pārskaitījumu,

saņēmēja deklarētās izmaksas, par kurām saņem Eiropas Savienības dotāciju cita pasākuma ietvaros. Netiešās izmaksas noteikti nav attiecināmas tādas pasākuma dotācijas ietvaros, kas piešķirta saņēmējam, kurš attiecīgajā periodā jau saņem no Savienības budžeta finansētu darbības dotāciju,

ieguldījumi natūrā,

pārmērīgi vai nepārdomāti izdevumi,

atskaitāmais PVN,

izmaksas, kas radušās īstenojamās darbības apturēšanas laikā.

Dotācijas galīgās summas aprēķināšana

Dotācijas galīgo summu aprēķina pēc programmas pabeigšanas, pēc maksājuma pieprasījuma apstiprināšanas.

“Dotācijas galīgā summa” ir atkarīga no tā, kādā mērā programma ir faktiski īstenota saskaņā ar Nolīguma noteikumiem.

Kad ir veikta atlikuma samaksa, šo summu dalībvalsts aprēķina saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/1831 15. pantu.

11.3.   Maksāšanas kārtība

Programmu iesniedzēja organizācija var iesniegt pieteikumu attiecīgajai dalībvalstij avansa maksājuma saņemšanai saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/1831 13. pantu.

Pieteikumus uz Savienības finansiālā ieguldījuma starpmaksājumu programmu iesniedzēja organizācija iesniedz dalībvalstij saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/1831 14. pantu.

Pieteikumus uz atlikuma maksājumu programmu iesniedzēja organizācija iesniedz dalībvalstij saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/1831 15. pantu.

11.4.   Avansa nodrošinājums

Saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/1831 13. pantu avansa maksājumu veic ar noteikumu, ka programmu iesniedzēja organizācija par labu dalībvalstij ir devusi nodrošinājumu, kas līdzvērtīgs šā avansa apmēram, saskaņā ar Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 907/2014 (17) IV nodaļu.

12.   Publicitāte

Eiropas Savienības ieguldījums saņēmējiem ir skaidri jānorāda visās publikācijās vai saistībā ar darbībām, kurām izmanto dotāciju.

Saistībā ar minēto saņēmējiem ir pienākums veicināt to, ka Eiropas Savienības vārds un emblēma tiek popularizēti visās to publikācijās, plakātos, programmās un citos produktos, kurus rada saskaņā ar līdzfinansēto projektu.

Noteikumi par Eiropas emblēmas grafisko reproducēšanu ir atrodami iestāžu publikāciju noformēšanas rokasgrāmatā (18).

Turklāt visiem vizuālajiem materiāliem, kas izstrādāti Eiropas Savienības līdzfinansētās veicināšanas programmas ietvaros, ir jābūt parakstam “Enjoy it's from Europe” (“Izbaudi, ražots Eiropā”). Šā paraksta lietošanas vadlīnijas, kā arī grafiskās datnes var lejupielādēt no reklāmas vietnes par Eiropu (19).

Visbeidzot, visos drukātos materiālos, t. i., brošūrās, plakātos, bukletos, reklāmkarodziņos, informācijas stendos, iespiestos reklāmas darbos, laikrakstu rakstos, tīmekļa vietnēs (izņemot mazās ierīcēs) iekļauj atrunu saskaņā ar dotācijas līgumā sīki izstrādātajiem noteikumiem, skaidrojot, ka tajos ir sniegts autora viedoklis. Eiropas Komisija neuzņemas nekādu atbildību par šajos materiālos ietvertās informācijas lietošanu.

13.   Datu aizsardzība

Atsaukšanās uz ikvienu uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus ietver personas datu reģistrēšanu un apstrādi (piemēram, līdzfinansētajā darbībā iesaistīto personu vārds, uzvārds, adrese un CV). Šādus personas datus apstrādā saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 45/2001 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti. Ja nav norādīts citādi, jautājumus un visus pieprasītos personas datus, kas vajadzīgi, lai novērtētu pieteikumu saskaņā ar specifikāciju, kas iekļauta uzaicinājumā iesniegt piedāvājumus, Izpildaģentūra/Komisija vai trešās puses, kas darbojas Izpildaģentūras/Komisijas vārdā un pakļautībā, apstrādās vienīgi šim nolūkam. Datu subjektiem var sniegt sīkākas ziņas par apstrādes darbībām, informāciju par viņu tiesībām un to, kā viņi var tikt piespiesti, atsaucoties uz paziņojumu par personas datu aizsardzību, kas publicēts dalībnieku portālā

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/support/legal_notices.html

un Aģentūras tīmekļa vietnē

http://ec.europa.eu/chafea/about/data_protection.html.

Pieteikuma iesniedzēji tiek aicināti regulāri pārbaudīt attiecīgo paziņojumu par personas datu aizsardzību, lai būtu pilnībā informēti par iespējamiem atjauninājumiem, kas var tikt veikti pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa vai vēlāk. Saņēmēji uzņemas juridisku pienākumu informēt savu personālu par attiecīgajām apstrādes darbībām, kas jāveic Aģentūrai; lai to izpildītu, viņiem ir jāsniedz personālam attiecīgie paziņojumi par personas datu aizsardzību, ko Aģentūra publicē dalībnieku portālā, pirms personāla datu nosūtīšanas Aģentūrai; personas datus var reģistrēt Eiropas Komisijas agrīnas atklāšanas un izslēgšanas sistēmā (EDES), kā norādīts ES Finanšu regulas 105.a un 108. pantā, saskaņā ar piemērojamajiem noteikumiem.

14.   Piedāvājumu iesniegšanas procedūra

Piedāvājumi 5. sadaļā noteiktajā termiņā ir jāiesniedz elektroniskās iesniegšanas sistēmā: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

Pirms piedāvājuma iesniegšanas:

1.

Atrodi uzaicinājumu:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/agrip/index.html

2.

Izveido kontu piedāvājuma iesniegšanai:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

3.

Reģistrē visus partnerus caur saņēmēju reģistru:

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/organisations/register.html

Pieteikuma iesniedzēji tiks rakstiski informēti par atlases procesa rezultātiem.

Iesniedzot piedāvājumu, pieteikuma iesniedzējs piekrīt gan šajā uzaicinājumā, gan tajā minētajos dokumentos izklāstītajai procedūrai un nosacījumiem.

Pēc iesniegšanas termiņa beigām pieteikumā nedrīkst izdarīt izmaiņas. Tomēr, ja ir nepieciešams precizēt noteiktus aspektus vai veikt pārrakstīšanās kļūdu labojumu, šajā nolūkā Komisija/Aģentūra novērtēšanas procesa laikā var sazināties ar pieteikuma iesniedzēju (20).

Kontaktpersonas

Ja rodas jautājumi par tiešsaistes iesniegšanas rīkiem, sazinieties ar šim nolūkam izveidoto IT informatīvo dienestu, izmantojot dalībnieku portāla tīmekļa vietni

http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=enquiries.

Ar IT nesaistītiem jautājumiem ir pieejams Chafea informatīvais dienests: +352 430136611, e-pasts: CHAFEA-AGRI-CALLS@ec.europa.eu darba dienās no plkst. 9.30 līdz 12.00 un no 14.30 līdz 17.00 CET (pēc Centrāleiropas laika). Informatīvais dienests nestrādā brīvdienās un valsts svētku dienās.

Biežāk uzdotie jautājumi ir publicēti Chafea tīmekļa vietnē

http://ec.europa.eu/chafea/agri/faq.html.

Saistībā ar šo uzaicinājumu veiktajā sarakstē (piemēram, pieprasot informāciju vai iesniedzot pieteikumu) ir jādod skaidra norāde uz šo konkrēto uzaicinājumu. Tiklīdz elektroniskā apmaiņas sistēma ir piešķīrusi piedāvājuma identifikācijas numuru, pieteikuma iesniedzējam ir jāizmanto šis numurs visā turpmākajā sarakstē.

Pēc pieteikuma iesniegšanas termiņa beigām pieteikumos nav iespējams izdarīt izmaiņas.

Saistītie dokumenti

Vadlīnijas pieteikuma iesniedzējiem ar attiecīgajiem pielikumiem

Pieteikuma veidlapa

Dotācijas nolīguma paraugs (viena saņēmēja un vairāku saņēmēju versija)


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 22. oktobra Regula (ES) Nr. 1144/2014 par tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs, un ar kuru atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 3/2008 (OV L 317, 4.11.2014., 56. lpp.).

(2)  Komisijas 2015. gada 23. aprīļa Deleģētā regula (ES) 2015/1829, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1144/2014 par tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs (OV L 266, 13.10.2015., 3. lpp.).

(3)  Komisijas 2015. gada 7. oktobra Īstenošanas regula (ES) 2015/1831, kurā noteikts, kā piemērojama Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1144/2014 par tādiem informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs (OV L 266, 13.10.2015., 14. lpp.).

(4)  Komisijas 2016. gada 9. novembra Īstenošanas lēmums par darba programmas 2017. gadam pieņemšanu informācijas un veicināšanas pasākumiem attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ko īsteno iekšējā tirgū un trešās valstīs, C(2016) 7100 final.

(5)  Šī informācija būs pieejama http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/member-states/index_en.htm.

(6)  Reģionu sastāva veidošanā ir ievērota ANO valstu un reģionu klasifikācija. Plašāka informācija par ģeogrāfisko zonu sastāvā iekļautajām valstīm ir pieejama http://unstats.un.org/unsd/methods/m49/m49regin.htm.

(*1)  Programmas nedrīkst attiekties uz piena produktiem, cūkgaļas produktiem, liellopu gaļas produktiem vai šo trīs produktu kombināciju. Tomēr šos produktus tajās var ietvert, ja tie ir saistīti ar citiem lauksaimniecības produktiem.

(*2)  Vidējo Austrumu valstis sauc arī par Rietumāzijas valstīm.

(*3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regula (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.).

(7)  Finanšu regulas 106. pants un attiecīgie tās piemērošanas noteikumi, kas pieņemti ar Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 un Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 1268/2012, kurā jaunākie grozījumi izdarīti attiecīgi ar Regulu (ES, Euratom) 2015/1929 un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2462.

(8)  OV C 316, 27.11.1995., 48. lpp.

(9)  OV C 195, 25.6.1997., 1. lpp.

(10)  Padomes 2003. gada 22. jūlija Pamatlēmums 2003/568/TI par korupcijas apkarošanu privātajā sektorā (OV L 192, 31.7.2003., 54. lpp.).

(11)  Padomes 2008. gada 24. oktobra Pamatlēmums 2008/841/TI par cīņu pret organizēto noziedzību (OV L 300, 11.11.2008., 42. lpp.).

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 26. oktobra Direktīva 2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai (OV L 309, 25.11.2005., 15. lpp.).

(13)  Padomes 2002. gada 13. jūnija Pamatlēmums 2002/475/TI par terorisma apkarošanu (OV L 164, 22.6.2002., 3. lpp.).

(14)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 5. aprīļa Direktīva 2011/36/ES par cilvēku tirdzniecības novēršanu un apkarošanu un cietušo aizsardzību, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2002/629/TI (OV L 101, 15.4.2011., 1. lpp.).

(15)  Pieteikuma iesniedzējiem ir jāņem vērā, ka gadījumā, ja viņi saņem darbības dotāciju, netiešās izmaksas nav attiecināmas.

(16)  Šā uzaicinājuma publicēšanas dienā: Grieķija.

(17)  Komisijas 2014. gada 11. marta Deleģētā regula (ES) Nr. 907/2014, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1306/2013 attiecībā uz maksājumu aģentūrām un citām iestādēm, finanšu pārvaldību, grāmatojumu noskaidrošanu, nodrošinājumu un euro izmantošanu (OV L 255, 28.8.2014., 18. lpp.).

(18)  http://publications.europa.eu/code/en/en-5000100.htm.

(19)  http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/index_en.htm.

(20)  Finanšu regulas 96. pants.