17.3.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 101/6


UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS – EACEA/14/2016

Iniciatīva “ES palīdzības brīvprātīgie”: projekti par pieredzējušu un jaunu ES palīdzības brīvprātīgo izvietošanu, lai atbalstītu un papildinātu humāno palīdzību trešās valstīs, koncentrējoties uz spēju un izturētspējas stiprināšanu neaizsargātās un katastrofās cietušās kopienās un īstenošanas organizācijās

(2016/C 101/04)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 3. aprīļa Regulu (ES) Nr. 375/2014, ar ko izveido Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusu – ES palīdzības brīvprātīgos (iniciatīva “ES palīdzības brīvprātīgie”) (1) (turpmāk tekstā saukta par iniciatīvu “ES palīdzības brīvprātīgie”), un saistītajiem tiesību aktiem (2) izveido sistēmu kopīgiem Eiropas brīvprātīgo ieguldījumiem humānās palīdzības atbalstam un papildināšanai trešās valstīs.

Ar pašreizējo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus nodrošinās finansējumu tādu darbību atbalstam, kuras paredzētas ES palīdzības brīvprātīgo izvietošanai, lai atbalstītu un papildinātu humāno palīdzību trešās valstīs projektos, kuri koncentrēti uz katastrofu riska mazināšanu, sagatavotību katastrofām un neatliekamās palīdzības, rehabilitācijas un attīstības sasaisti.

1.   Mērķi

Šā uzaicinājuma mērķis ir finansēt projektus, kuri saistīti ar ES palīdzības brīvprātīgo izvietošanu. Ar šiem projektiem stiprinās Savienības spēju sniegt uz vajadzībām pamatotu humāno palīdzību, kuras mērķis ir stiprināt neaizsargātu un katastrofās cietušu kopienu spējas un izturētspēju trešās valstīs, nodrošinot sagatavotību katastrofām, katastrofu riska mazināšanu un uzlabojot neatliekamās palīdzības, rehabilitācijas un attīstības sasaisti (LRRD). Turklāt ar šiem projektiem var arī stiprināt īstenošanas nosūtošo organizāciju un uzņemošo organizāciju spējas piedalīties vai plānot dalību iniciatīvā “ES palīdzības brīvprātīgie”, tostarp katastrofu agrīnās brīdināšanas rīkos un metodēs.

Ar šo uzaicinājumu Eiropas Komisija un Izglītības, audiovizuālās jomas un kultūras izpildaģentūra (turpmāk tekstā saukta par “EACEA”) cer sasniegt šādus rezultātus:

izvietoti 350 jauni/pieredzējuši brīvprātīgie projektos par izturētspējas veidošanu un katastrofu riska pārvaldību neaizsargātās, viegli ievainojamās vai katastrofās cietušās valstīs un trešās valstīs ar aizmirstām krīzes situācijām,

attiecībā uz 100 jauniem profesionāļiem: iespēja pirms izvietošanas iziet mācekļa praksi Eiropā,

tiešsaistes brīvprātīgā darba iespējas, lai atbalstītu vai papildinātu projekta darbības,

projekti, kas finansēti saskaņā ar šo uzaicinājumu, nodrošina sinerģiju un papildina ES finansētas operācijas humānās palīdzības vai civilās aizsardzības jomā attiecīgajās valstīs/reģionos.

2.   Pieejamais budžets

Kopējais budžeta apjoms, kas piešķirts šajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus minēto projektu līdzfinansēšanai, ir 8 400 000 EUR.

Pirmajai kārtai (projekti, kas iesniegti līdz 2016. gada 17. maijam) ir paredzēts izlietot 50 % no pieejamās summas (4 200 000 EUR).

50 % (4 200 000 EUR) būs pieejami otrajai kārtai (projekti, kas iesniegti līdz 2016. gada 1. septembrim).

Maksimālā dotācija būs 1 400 000 EUR. Dotāciju pieprasījumus zem 100 000 EUR finansējuma piešķiršanai neapsvērs. EACEA plāno finansēt astoņus priekšlikumus.

EACEA patur tiesības jebkurā no kārtām nepiešķirt visu pieejamo finansējumu.

3.   Struktūras, kas tiesīgas pieteikties

Visas organizācijas, kas iesaistītas projektā, turpmāk tekstā tiks sauktas par “konsorciju”.

Visām organizācijām (pieteikuma iesniedzējam un partneriem), kas iesaistītas pieteikumu iesniegšanā saistībā ar šo uzaicinājumu un darbojas kā nosūtošās organizācijas vai uzņemošās organizācijas, jābūt sertificētām saskaņā ar iniciatīvu “ES palīdzības brīvprātīgie”. Informāciju par sertificēšanas mehānismu var atrast šeit:

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding/certification-mechanism-for-sending-and-hosting-organisations_en

Pieteikuma iesniedzējs (vadošais partneris) ir sertificēta nosūtošā organizācija saskaņā ar iniciatīvu “ES palīdzības brīvprātīgie”.

Pārējie konsorcija partneri ir sertificētas nosūtošās organizācijas vai uzņemošās organizācijas saskaņā ar iniciatīvu “ES palīdzības brīvprātīgie”.

Projektu priekšlikumus, kuros iesaistītas nosūtošās organizācijas un uzņemošās organizācijas, kas ir pieteikušās sertifikācijai pirms pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām (8. iedaļa), iekļaus atbilstības pārbaudes un novērtēšanas posmos. Tomēr šo projektu priekšlikumu atlase notiks saskaņā ar sertifikācijas procesa rezultātiem.

Projekta konsorcijā jāiekļauj vismaz divas sertificētas nosūtošās organizācijas no divām dažādām valstīm un divas sertificētas uzņemošās organizācijas.

Nesertificētas organizācijas, kas specializējušās daudzās jomās, kuras ir saistītas ar projekta mērķiem vai darbībām, var būt iesaistītas konsorcijā kā partneri, lai sniegtu ieguldījumu ar savām specifiskajām zināšanām (Deleģētās regulas (ES) Nr. 1398/2014 8. panta 3. punkts). Šādām organizācijām jāatbilst Regulas (ES) Nr. 375/2014 10. panta 3. vai 4. punktā minētajiem kritērijiem.

Partneriem ir jāiesniedz mandāts, kuru paraksta personas, kas ir pilnvarotas uzņemties juridiski saistošas saistības, tādējādi ļaujot pieteikuma iesniedzējam rīkoties partneru vārdā.

Konsorcijā kā asociētās organizācijas var arī iekļaut citas specializētas organizācijas, kas veicina projekta mērķu sasniegšanu un faktiski piedalās darbībās. Tām nav jāievēro atbilstības kritēriji, kas minēti šajā iedaļā. Šādām asociētajām organizācijām nav līgumsaistību ar EACEA, bet e-veidlapā tās ir jānorāda. Tās var būt, piemēram, privāti peļņas uzņēmumi, universitātes.

4.   Atbilstīgas darbības

Darbībās, kuras atbalsta saskaņā ar šo uzaicinājumu, jāiekļauj:

pieredzējušu un jaunu ES palīdzības brīvprātīgo izvietošana humānās palīdzības projektos katastrofu riska mazināšanas, sagatavotības un LRRD jomā trešās valstīs, pamatojoties uz noteiktajām vajadzībām; tas ietver ES palīdzības brīvprātīgo atlasi, nolīgšanu un sagatavošanu un saziņas darbības atbilstīgi iniciatīvas “ES palīdzības brīvprātīgie” komunikācijas plānam.

Darbības galvenās rīcības īstenošanas atbalstam var ietvert:

prakses vietu nodrošināšanu jauniem brīvprātīgajiem ES nosūtošajās organizācijās,

neaizsargātu, katastrofās cietušu kopienu un vietējo organizāciju spēju veidošanu,

uzņemošo organizāciju spēju veidošanu,

tehnisko palīdzību nosūtošajām organizācijām,

pasākumus tiešsaistes brīvprātīgo, kā arī brīvprātīgo darbinieku iesaistes veicināšanai, lai atbalstītu ES palīdzības brīvprātīgo darbības.

Projekta darbības var būt šādas:

informēšana, saziņa un sabiedrības izpratnes vairošana,

apdraudējuma, riska analīze un agrīnā brīdināšana,

ārkārtas situāciju plānošana un reaģēšanas gatavība,

iztikas līdzekļu, īpašumu aizsardzība un neliela mēroga seku mazināšanas pasākumi.

Darbības spēju veidošanā un tehniskajā palīdzībā var ietvert:

apmācības kursus / apmācītāju kvalifikācijas celšanu,

darbības, lai stiprinātu un sekmētu partnerības veidošanu,

pētījumus / darbības jomas noteikšanas apmeklējumus, lai uzlabotu un pabeigtu darbības vajadzību novērtējumu,

seminārus un darbseminārus,

darba ēnošanu,

sadarbības pasākumus un darbinieku apmaiņu,

labas prakses apmaiņu,

mācību braucienus,

(tikai attiecībā uz tehnisko palīdzību) galveno nosūtošās organizācijas apmaksāto darbinieku un brīvprātīgo darbaudzināšanu un uzraudzību,

(tikai attiecībā uz spēju veidošanu) mācību braucienus līdz trim mēnešiem galvenajiem apmaksātajiem darbiniekiem vai brīvprātīgajiem no trešām valstīm, kuri būs Eiropas pieteikuma iesniedzēju / partneru organizācijās.

Spēju veidošanas darbības jāuzņemas pieredzējušiem vai jauniem brīvprātīgajiem, kuriem ir būtiska pieredze spēju veidošanā un kurus uzrauga pieredzējis profesionālis.

Tiešsaistes brīvprātīgo darbībām jābūt saistītām ar projektu un īstenotām caur Komisijas izstrādāto ES palīdzības brīvprātīgo platformu.

5.   Atbilstīgi brīvprātīgo kandidāti

Nosūtošās organizācijas un uzņemošās organizācijas atbilst standartiem un prasībām par brīvprātīgo kandidātiem un ES palīdzības brīvprātīgajiem, kā noteikts Regulā (ES) Nr. 375/2014, Deleģētajā regulā (ES) Nr. 1398/2014 un Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1244/2014.

Tiesības pieteikties par brīvprātīgo kandidātu ir šādām personām, kuras ir vismaz 18 gadus vecas:

Eiropas Savienības pilsoņiem un

trešo valstu valstspiederīgajiem, kuriem kādā dalībvalstī ir pastāvīgā iedzīvotāja statuss.

Brīvprātīgo kandidāti var būt:

jauni profesionāļi, jo īpaši nesenie absolventi ar mazāk nekā piecu gadu profesionālo pieredzi un mazāk nekā piecu gadu pieredzi humānās palīdzības darbībās,

un

pieredzējuši profesionāļi ar piecu gadu profesionālo pieredzi atbildīgos amatos vai ekspertu amatos.

Brīvprātīgo kandidātu atlasi uzņemas nosūtošās organizācijas un uzņemošās organizācijas atbilstoši Īstenošanas regulai (ES) Nr. 1244/2014 (2. nodaļa). Atlasītajiem brīvprātīgo kandidātiem jāpiedalās obligātajā apmācības programmā, kas nodrošināta iniciatīvas “ES palīdzības brīvprātīgie” ietvaros (3). Tie, kuri būs veiksmīgi izgājuši šo apmācību un novērtējumu, būs atbilstīgi izvietošanai kā ES palīdzības brīvprātīgie.

Turklāt jaunākajiem ES palīdzības brīvprātīgajiem, kuriem nosūtošās organizācijas un uzņemošās organizācijas lūgs iziet mācekļa praksi, tā ir jāpabeidz un ir jāsaņem veiksmīgs novērtējums.

6.   Atbilstīgo darbību vieta un laika grafiks

Mācekļa praksei pirms izvietošanas (tikai jauniem brīvprātīgajiem) ir jānotiek kādā no projektā iesaistītajām nosūtošajām organizācijām, tās ilgums nedrīkst pārsniegt sešus mēnešus, un, ja iespējams, tai jānotiek valstī, kura nav viņu izcelsmes valsts.

Izvietošanas periods var ilgt no 1 mēneša (minimums) līdz 18 mēnešiem (maksimums).

Pirms uzaicinājuma saskaņā ar vajadzību novērtējuma metodoloģiju, kas līdzīga humānās palīdzības darbību vajadzību novērtējuma metodoloģijai, bet neietver teritorijas, kurās notiek bruņoti konflikti, ir noteikts trešo valstu saraksts izvietošanai un spēju veidošanai 2016. gadā. Šo sarakstu un informāciju par metodoloģiju var atrast šajā saitē: https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en.

Projekta darbības var notikt ne tikai partnerības valstīs, bet arī citās valstīs, ja attiecīgās valstis arī ir iepriekš minētajā valstu sarakstā.

Projektiem, kuri iesniegti līdz pirmajam termiņam (2016. gada 17. maijam), jāsākas laika periodā no 2016. gada 1. oktobra līdz 2017. gada 31. janvārim, un to ilgums nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.

Projektiem, kuri iesniegti līdz otrajam termiņam (2016. gada 1. septembrim), jāsākas laika periodā no 2017. gada 1. februāra līdz 2017. gada 31. maijam, un to ilgums nedrīkst pārsniegt 24 mēnešus.

Nepieņems pieteikumus projektiem, kurus paredzēts īstenot garākā laikposmā, nekā norādīts šajā uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus.

Pagarinājumu atbilstības periodam, kas pārsniedz maksimālo ilgumu, nepiešķirs.

Neilgi pēc projekta uzsākšanas Komisija/EACEA Briselē sasauks sapulci, lai prezentētu projektu un ļautu nosūtošajām organizācijām veidot sadarbības tīklus. Šajā sapulcē būtu jāpiedalās ne vairāk kā vienam dalībniekam no katras nosūtošās organizācijas. Ceļošanas izmaksas saistībā ar šo vienas dienas sapulci Briselē ir attiecināmās izmaksas un ir jāņem vērā.

7.   Piešķiršanas kritēriji

Atbilstošus pieteikumus izvērtēs, pamatojoties uz šādiem kritērijiem:

projekta nozīmīgums (maksimāli 30 punkti),

projekta izstrādes un īstenošanas kvalitāte (maksimāli 30 punkti),

partnerības un sadarbības pasākumu kvalitāte un nozīmīgums (maksimāli 20 punkti),

ietekme un izplatīšana (maksimāli 20 punkti).

Projektus, kas ieguvuši mazāk nekā 60 punktus no kopējā skaita, finansējuma piešķiršanai neapsvērs.

8.   Pieteikumu iesniegšanas termiņš

Dotāciju pieteikumi ir jāsagatavo vienā no ES oficiālajām valodām, izmantojot īpaši šim mērķim izstrādāto elektronisko pieteikuma veidlapu (e-veidlapu). E-veidlapa ir pieejama šādā adresē: https://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en.

Pienācīgi aizpildīta elektroniskā pieteikuma veidlapa ir jāiesniedz līdz pulksten 12.00 (pusdienlaiks pēc Briseles laika) 2016. gada 17. maijā pirmajai kārtai un 2016. gada 1. septembrī otrajai kārtai.

Kad pieteikumu iesniegšanas termiņš ir beidzies, pieteikumā nav pieļaujami grozījumi. Tomēr novērtēšanas procesa laikā EACEA var sazināties ar pieteikuma iesniedzēju, ja ir nepieciešams noskaidrot konkrētus aspektus vai izlabot pārrakstīšanās kļūdas.

Pa pastu, faksu vai e-pastu nosūtītos pieteikumus nepieņems.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka saskaņā ar šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus viens un tas pats pieteikuma iesniedzējs vienā kārtā drīkst iesniegt ne vairāk kā vienu projekta priekšlikumu.

Visus pieteikuma iesniedzējus rakstiski informēs par atlases procesa rezultātiem.

9.   Papildu informācija

Pieteikumiem ir jāatbilst noteikumiem, kas ietverti pieteikuma vadlīnijās – uzaicinājumā iesniegt priekšlikumus EACEA/14/2016; tie ir jāiesniedz šim mērķim sagatavotā e-veidlapā, un tajos jābūt attiecīgajiem pielikumiem.

Minētie dokumenti ir pieejami šādā adresē:

https://eacea.ec.europa.eu/eu-aid-volunteers/funding_en

Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazinieties pa e-pastu: EACEA-EUAID-VOLUNTEERS@ec.europa.eu.


(1)  OV L 122, 24.4.2014., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2014. gada 20. novembra Īstenošanas regula (ES) Nr. 1244/2014, ar kuru nosaka kārtību, kādā īstenojama Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 375/2014, ar ko izveido Eiropas Brīvprātīgo humānās palīdzības korpusu (iniciatīva “ES palīdzības brīvprātīgie”) (OV L 334, 21.11.2014., 52. lpp.), un Komisijas 2014. gada 24. oktobra Deleģētā regula (ES) Nr. 1398/2014, ar ko nosaka standartus attiecībā uz brīvprātīgo kandidātiem un ES palīdzības brīvprātīgajiem (OV L 373, 31.12.2014., 8. lpp.).

(3)  Plašāku informāciju, lūdzu, skatiet iniciatīvas “ES palīdzības brīvprātīgie” uzaicinājumā uz konkursu: apmācības programma un brīvprātīgo kandidātu apmācība, 2015/S 069-122685.