23.4.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CA 131/1


PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTO KONKURSU

EPSO/AST-SC/04/15 – PARLAMENTA TEHNISKIE DARBINIEKI (AST SC 1)

(2015/C 131 A/01)

Reģistrēšanās termiņš: 2015. gada 27. maijs līdz pulksten 12.00 (dienā) pēc Briseles laika

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) rīko atklāto konkursu, pamatojoties uz kvalifikāciju un pārbaudījumiem, lai izveidotu 30 sekmīgu kandidātu rezerves sarakstu, no kura Eiropas Parlaments pieņems darbā jaunus ierēdņus Parlamenta tehnisko darbinieku amatā (AST-SC funkciju grupa). Kandidātus var pieņemt darbā arī Eiropas Savienības Tiesa līdzīgu pienākumu veikšanai Luksemburgā.

Atlases procedūras pamatā esošais juridiski saistošais regulējums ir paziņojums par konkursu un Atklātos konkursus reglamentējošie vispārīgie noteikumi (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2015%3A070A%3ATOC), kas publicēti 2015. gada 27. februārī “Eiropas Savienības Oficiālā Vēstnesī” C 70 A .

VEICAMIE UZDEVUMI

Parlamenta tehnisko darbinieku uzdevums ir palīdzēt Eiropas Parlamenta deputātiem un citām augstām amatpersonām, jo īpaši plenārsēžu, citu Parlamenta struktūru sanāksmju laikā, kā arī pasākumos un norisēs, kas notiek Eiropas Parlamenta telpās. Tas ietver cita starpā sanāksmju telpu sagatavošanu un kontroli, atbalstu dalībniekiem vai apmeklētājiem un protokola pienākumu izpildi.

Šā pienākuma veikšana paredz elastīgu darba laiku un komandējumus visās trijās parastajās Parlamenta darba vietās (Briselē, Luksemburgā un Strasbūrā), kā arī ārpus tām.

Sīkāku informāciju par raksturīgākajiem pienākumiem skatīt I PIELIKUMĀ.

ATBILSTĪBAS NOSACĪJUMI

Apstiprinot savu pieteikumu, jums jāatbilst IKVIENAM no šādiem nosacījumiem:

Vispārīgie nosacījumi

Jābūt tiesīgam pilnībā izmantot ES dalībvalsts pilsoņa tiesības.

Jābūt izpildījušam valsts tiesību aktos noteiktās militārā dienesta prasības.

Jāpiemīt paredzēto pienākumu veikšanai vajadzīgajām rakstura īpašībām.

Īpašie nosacījumi: valodas

1. valoda – minimālais nepieciešamais līmenis C1 vienā no 24 oficiālajām ES valodām.

2. valoda – minimālais nepieciešamais līmenis B2 angļu, franču vai vācu valodā; obligāti cita nekā 1. valoda.

3. valoda – minimālais nepieciešamais līmenis A2 vienā no 24 oficiālajām ES valodām; obligāti cita nekā 1. un 2. valoda.

Sīkākai informācijai par valodas zināšanu līmeņiem skatīt Eiropas vienoto valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmu (https://europass.cedefop.europa.eu/lv/resources/european-language-levels-cefr).

Īpašie nosacījumi: kvalifikācija un darba pieredze

Augstākā izglītība , ko apliecina studiju beigu diploms,

vai

vidējā izglītība , ko apliecina diploms, kurš nodrošina pēcvidusskolas izglītības iespēju, un pēc kuras iegūta vismaz trīs gadus ilga darba pieredze,

vai

profesionālā apmācība (līdzvērtīga augstākajai izglītībai), pēc kuras iegūta vismaz trīs gadus ilga darba pieredze,

vai

vismaz astoņus gadus ilga darba pieredze.

Sīkāku informāciju par diplomiem skatīt Atklātos konkursus reglamentējošo vispārīgo noteikumu I pielikumā ( http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?uri=OJ%3AC%3A2015%3A070A%3ATOC).

Prasītajai darba pieredzei būtu jāattiecas uz sanāksmju un/vai konferenču zāļu, un/vai tiesas zāļu praktisku pārvaldību, jo īpaši valsts parlamentā, reģionālā, valsts vai starptautiskā organizācijā vai kādā citā organizācijā. Šai pieredzei ir jābūt tieši vai galvenokārt saistītai ar tehniskā darbinieka pienākumiem, kas aprakstīti I PIELIKUMĀ.

Kā otrā valoda jāizvēlas angļu, franču vai vācu valoda . Šīs ir galvenās ES iestāžu darba valodas, un dienesta interesēs jaunajiem darbā pieņemtajiem darbiniekiem nekavējoties jāspēj sākt strādāt un efektīvi sazināties savā ikdienas darbā vismaz vienā no tām.

Šajā konkursā ir pieprasītas trešās valodas zināšanas, ņemot vērā Eiropas Parlamenta deputātu un uzaicināto apmeklētāju vai augstu amatpersonu lielo valodu daudzveidību. Tehniskajiem darbiniekiem ir jāspēj sazināties ar cilvēkiem, kuri runā dažādās valodās.

Sīkāku informāciju par valodām ES konkursos skatīt II PIELIKUMĀ.

ATLASES PROCEDŪRA

1.    Datorizēti daudzizvēļu testi

Ja kandidātu skaits pārsniedz robežvērtību , ko noteicis EPSO, rīkojoties kā iecēlējinstitūcija, visi kandidāti, kuri apstiprinājuši savu pieteikumu līdz norādītajam termiņam, tiks uzaicināti veikt datorizētos daudzizvēļu testus kādā no EPSO akreditētajiem centriem.

Ja kandidātu skaits ir mazāks par robežvērtību , šie testi tiks rīkoti vērtēšanas posmā (3. punkts).

Datorizētie daudzizvēļu testi tiks organizēti šādi:

Testi

Valoda

Jautājumi

Ilgums

Sekmīgs novērtējums

Teksta loģiskās analīzes tests

1. valoda

20 jautājumi

35 min

10/20

Matemātisko iemaņu tests

1. valoda

10 jautājumi

20 min

Matemātisko iemaņu tests + abstraktās domāšanas tests kopā: 10/20

Abstraktās domāšanas tests

1. valoda

10 jautājumi

10 min

Šie testi ir izslēdzoši un netiks ņemti vērā pārējo vērtēšanas posma pārbaudījumu novērtējumā.

2.    Atlase, pamatojoties uz kvalifikāciju

Pirmkārt, atbilstība prasībām tiks pārbaudīta, pamatojoties uz datiem, kas sniegti kandidāta pieteikumā tiešsaistē. Ir divas iespējas:

Ja iepriekš tiek rīkoti datorizētie daudzizvēļu testi (MCQ), tad, lai noteiktu atbilstību prasībām, kandidātu pieteikumi tiks pārbaudīti iegūto punktu skaita dilstošā secībā, līdz tiks sasniegta 1. punktā minētā kandidātu skaita robežvērtība. Pārējo kandidātu pieteikumi netiks pārbaudīti.

Ja iepriekš netiek rīkoti datorizētie daudzizvēļu testi, tad, lai noteiktu atbilstību prasībām, tiks pārbaudīti visu kandidātu pieteikumi.

Otrkārt, tikai attiecībā uz kandidātiem, kuri atbilst prasībām un kuri atlasīti, kā aprakstīts iepriekš, atlasi, pamatojoties uz kvalifikāciju, veiks, izmantojot kandidātu sniegto informāciju pieteikuma veidlapas sadaļā “talantu vērtētājs” (FR – évaluateur de talent, EN – talent screener, DE – Talent Filter). Atlases komisija katram atlases kritērijam nosaka reizinātāju (no 1 līdz 3), kas atspoguļo kritērija relatīvo nozīmīgumu, un katrai kandidāta atbildei tiek piešķirti no 0 līdz 4 punktiem.

Tad, lai noteiktu kandidātus, kuru kvalifikācija vislabāk atbilst paredzētajiem pienākumiem, atlases komisija punktus pareizina ar katra kritērija reizinātāju un saskaita iegūtos punktus.

Skatīt kritēriju sarakstu III PIELIKUMĀ.

3.    Vērtēšanas posms

Uz šā posma pārbaudījumiem aicināto kandidātu skaits būs ne vairāk kā trīs reizes lielāks par atlasāmo kandidātu skaitu. Ja atlasē pēc kvalifikācijas būsit ieguvis vienu no augstākajiem kopējiem novērtējumiem , jūs tiksit uzaicināts uz pārbaudījumiem vērtēšanas posmā, kuri ilgs vienu vai divas dienas un kuri notiks jūsu 2. un 3. valodā , visticamāk, Briselē .

Ja 1. punktā minētie datorizētie daudzizvēļu testi netiks rīkoti iepriekš , jūs tos veiksit vērtēšanas posmā.

Septiņas vispārīgās kompetences un kompetences konkrētajā jomā, kas nepieciešamas šim konkursam, tiks pārbaudītas vērtēšanas posmā, izmantojot četrus pārbaudījumus (uz vispārīgām kompetencēm un uz konkrētajām kompetencēm vērstas intervijas, situācijas analīzes tests jūsu 2. valodā un ar valodu saistīts mutvārdu pārbaudījums jūsu 3. valodā), kā aprakstīts tabulā:

Kompetences

Pārbaudījums

1.

Analītiskās spējas un problēmu risināšana

Situācijas analīzes tests

2.

Saziņa

Uz vispārīgām kompetencēm vērsta intervija

3.

Orientācija uz kvalitāti un rezultātu

Situācijas analīzes tests

4.

Spēja mācīties un pilnveidoties

Uz vispārīgām kompetencēm vērsta intervija

5.

Māka noteikt prioritātes un organizēt

Situācijas analīzes tests

6.

Izturība

Situācijas analīzes tests

7.

Māka strādāt komandā

Situācijas analīzes tests

Sekmīgs novērtējums

Kopā: 35/70

Vispārīgo kompetenču svērums

50 % no kopējā vērtējuma


Kompetences

Pārbaudījumi

Kompetences konkrētajā jomā

Uz konkrētām kompetencēm vērsta intervija

Sekmīgs novērtējums

50/100

Kompetenču konkrētajā jomā svērums

50 % no kopējā vērtējuma

3. valoda

Ar valodu saistīts mutvārdu pārbaudījums

Sekmīgs novērtējums

5/10

3. valodas vērtējuma punktu skaits netiks pieskaitīts kopējam vērtēšanas posma rezultātam, bet jums ir jāsasniedz nepieciešamais minimums.

4.    Rezerves saraksts

Pēc kandidātu apliecinošo dokumentu pārbaudes atlases komisija izveidos to atbilstošo kandidātu rezerves sarakstu , kuri pēc vērtēšanas posma ir ieguvuši augstāko novērtējumu, līdz tiks sasniegts norādītais atlasāmo kandidātu skaits. Vārdi tiks uzskaitīti alfabēta secībā.

PIETEIKŠANĀS TERMIŅŠ UN VEIDS

Pieteikumu var iesniegt elektroniski EPSO tīmekļa vietnē http://jobs.eu-careers.eu līdz

2015. gada 27. maijam pulksten 12.00 (dienā) pēc Briseles laika.


I PIELIKUMS

PIENĀKUMI

Parlamenta kalpotāju uzdevums ir palīdzēt deputātiem un citām augstām amatpersonām, kuras ir uzaicinātas Eiropas Parlamentā, jo īpaši plenārsēžu, citu Parlamenta struktūru sanāksmju laikā, kā arī pasākumos un norisēs, kas notiek Eiropas Parlamenta telpās.

Šā pienākuma veikšana paredz lielu atsaucību, elastīgu darba laiku un komandējumus visās trijās parastajās Parlamenta darba vietās (Briselē, Luksemburgā un Strasbūrā), kā arī ārpus tām.

Pienākumi ietver šādus uzdevumus.

Plenārsēžu zālēs un sanāksmju telpās:

sniegt praktisku palīdzību prezidijam,

sagaidīt dalībniekus un palīdzēt viņiem,

izdalīt dokumentus visās valodās,

novietot plāksnītes ar vārdiem,

pārraudzīt deputātu reģistrēšanos,

pārraudzīt klātesošo sarakstus,

nodrošināt drošību un pēc priekšsēdētāja pieprasījuma iejaukties, lai uzturētu kārtību,

kontrolēt piekļuvi telpām.

Ar protokolu saistītas darbības un oficiāli pasākumi:

sagaidīt un pavadīt VIP,

izvietot karogus,

izvietot protokolā paredzētās aizsargbarjeras,

piedalīties goda sardzē oficiālu vizīšu laikā.

Citas darbības:

izdalīt, savākt un izvadāt pastu ar tranportieriem,

iztukšot dokumentu kastes, transportierus un skapjus,

sagaidīt apmeklētāju grupas, tās pavadīt un apsēdināt tribīnēs un zālēs, nodrošināt kārtību; likt ievērot īpašās norādes,

pārraudzīt apmeklētāju grupu garderobes,

veikt administratīvos uzdevumus (pasta reģistrācija, sistematizācija utt.),

veikt administratīvos uzdevumus, izmantojot datoru (e-pasti, teksta pamatapstrāde, iekštīkls utt.),

sniegt uzziņas apmeklētājiem, ierēdņiem un citām personām,

palīdzēt ugunsdrošības dienestam.

I PIELIKUMA beigas, noklikšķiniet šeit, lai atgrieztos galvenajā daļā.


II PIELIKUMS

VALODAS

Ievērojot Eiropas Savienības Tiesas (virspalātas) spriedumu lietā C-566/10 P Itālijas Republika/Komisija, Eiropas Savienības iestādes vēlas pamatot, kāpēc šajā konkursā tiek ierobežota otrās valodas izvēle, pieļaujot tikai ierobežotu skaitu ES oficiālo valodu.

Attiecīgi informējam kandidātus, ka šajā konkursā otrās valodas izvēles iespējas ir noteiktas saskaņā ar dienesta interesēm, kas prasa, lai jaunie darbā pieņemtie darbinieki nekavējoties varētu sākt strādāt un būtu spējīgi efektīvi sazināties savā ikdienas darbā. Pretējā gadījumā varētu tikt ievērojami traucēta iestāžu efektīva darbība.

Angļu, franču un vācu valoda joprojām ir visbiežāk lietotās valodas, ko nosaka ilgstošā to lietošanas prakse ES iestāžu iekšējā saziņā un dienesta vajadzības saistībā ar ārējo saziņu un dokumentu apstrādi. Turklāt angļu, franču un vācu valoda ir visizplatītākās otrās valodas Eiropas Savienībā, un tās tiek arī visvairāk apgūtas kā otrā valoda. Tas atbilst izglītības un darba prasmju līmenim, kādu pašlaik sagaida no Eiropas Savienības iestāžu amata vietu kandidātiem, proti, pārvaldīt vismaz vienu no šīm valodām. Tādēļ, līdzsvarojot dienesta intereses un vajadzības un kandidātu spējas un ņemot vērā šā konkursa konkrēto jomu, ir pamatoti rīkot pārbaudījumus šajās trijās valodās, lai nodrošinātu, ka visi kandidāti neatkarīgi no to pirmās oficiālās valodas vismaz vienu no šīm trim oficiālajām valodām pārvalda darbam nepieciešamajā līmenī. Šādā veidā novērtējot konkrētās kompetences, ES iestādes var novērtēt kandidātu spējas nekavējoties sākt strādāt vidē, kas tuvu atbilst reālajai situācijai, kādā tiem būs jāstrādā.

Tādu pašu iemeslu dēļ tiek ierobežots to valodu skaits, kādās kandidāti sazinās ar iestādēm, tostarp valodas, kādās jānoformē pieteikumi. Turklāt šāda prasība nodrošina kandidātu viendabīgu salīdzināšanu un pārbaudi, pamatojoties uz viņu pašu iesniegtajiem pieteikumiem.

Lai tiktu nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret visiem kandidātiem, tostarp pret tiem, kuru pirmā oficiālā valoda ir viena no minētajām trim valodām, ikvienam tiek prasīts kārtot noteiktus pārbaudījumus savā otrajā valodā, kura ir viena no šīm trim valodām.

Tas neskar iespēju vēlāk apgūt trešo darba valodu saskaņā ar Civildienesta noteikumu 45. panta 2. punktu.

II PIELIKUMA beigas, noklikšķiniet šeit, lai atgrieztos galvenajā daļā.


III PIELIKUMS

ATLASES KRITĒRIJI

Atlasē pēc kvalifikācijas atlases komisija ņem vērā šādus kritērijus:

1.

Praktiskā darba pieredze saistībā ar telpu sagatavošanu, palīdzību tādu sanāksmju, pasākumu vai norišu laikā, kuros piedalās ļoti liels dalībnieku skaits (vairāki simti vai vairāki tūkstoši).

2.

Darba pieredze VIP uzņemšanā un protokola noteikumu piemērošanā.

3.

Darba pieredze pasīvās drošības jomā, piemēram, ugunsgrēku profilaksē.

4.

Darba pieredze saistībā ar individuālo apmeklētāju, kā arī lielu apmeklētāju grupu uzņemšanu un palīdzību tiem (sagaidīšana, pavadīšana, apsēdināšana tribīnēs u. tml.).

5.

Darba pieredze administratīvā darbā saistībā ar pienākumiem, kas aprakstīti paziņojumā par konkursu, piemēram, sistematizācija, pasta reģistrēšana u. c.

6.

Darba pieredze datora lietošanā saistībā ar pienākumiem, kas aprakstīti paziņojumā par konkursu, piemēram, e-pasti, teksta pamatapstrāde, iekštīkls utt.

7.

Darba pieredze daudzkultūru vidē saistībā ar pienākumiem, kas aprakstīti paziņojumā par konkursu.

8.

Darba pieredze saistībā ar palīdzību personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām.

III PIELIKUMA beigas, noklikšķiniet šeit, lai atgrieztos galvenajā daļā.