12.8.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 262/2


Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

(2014/C 262/02)

Image

Apgrozībai paredzētajām euro monētām ir likumīga maksāšanas līdzekļa statuss visā eurozonā. Komisija publicē visus jauno euro monētu dizainparaugu aprakstus, lai informētu visas personas, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar monētām, un sabiedrību kopumā (1). Saskaņā ar Padomes 2009. gada 10. februāra secinājumiem (2) eurozonas dalībvalstīm un valstīm, kuras ar ES noslēgušas monetāro nolīgumu, ar ko paredz euro monētu emisiju, ir atļauts laist apgrozībā piemiņas euro monētas, ievērojot konkrētus nosacījumus, jo īpaši to, ka var emitēt tikai monētas divu euro nominālvērtībā. Šīm monētām ir tādas pašas tehniskās pazīmes kā citām divu euro monētām, bet valsts pusē tās rotā piemiņas monētas dizains, kam ir izteikti simboliska nozīme valsts vai Eiropas mērogā.

Emitentvalsts : Beļģija

Piemiņas monētas tematika : Beļģijas Sarkanajam Krustam 150 gadi

Dizainparauga apraksts : Monētas iekšējā daļā attēlots krusts, kura centrā ir skaitlis “150”. Krusta iekšpusē vertikāli redzams uzraksts “Rode Kruis”, bet horizontāli – “Croix-Rouge”. Apkārt krustam izvietota Briseles monētu kaltuves zīme – erceņģeļa Miķeļa galva ar ķiveri, monētu kaltuves vadītāja zīme, gadskaitlis “2014” un valsts apzīmējums “BE”.

Ap monētas ārējo uzmalu izvietotas Eiropas Savienības karoga divpadsmit zvaigznes.

Emisijas apjoms : 260 000 monētu

Emisijas datums : 2014. gada septembris


(1)  Informāciju par visu 2002. gadā emitēto monētu valsts pusēm skatīt OV C 373, 28.12.2001., 1. lpp.

(2)  Skatīt Ekonomikas un finanšu padomes 2009. gada 10. februāra sanāksmes secinājumus un Komisijas 2008. gada 19. decembra Ieteikumu par kopīgām pamatnostādnēm attiecībā uz apgrozībai paredzēto euro monētu emisiju un to valsts pusēm (OV L 9, 14.1.2009., 52. lpp.).