2.8.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 252/4


Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

(2014/C 252/03)

Image

Apgrozībai paredzētajām euro monētām ir likumīga maksāšanas līdzekļa statuss visā eurozonā. Komisija publicē visus jauno euro monētu dizainparaugu aprakstus (1), lai informētu visas personas, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar monētām, un sabiedrību kopumā. Saskaņā ar Padomes 2009. gada 10. februāra secinājumiem (2) eurozonas dalībvalstīm un valstīm, kuras ar Eiropas Savienību noslēgušas monetāro nolīgumu, ar ko paredz euro monētu emisiju, ir atļauts laist apgrozībā piemiņas euro monētas, ievērojot konkrētus nosacījumus, jo īpaši to, ka var emitēt tikai monētas divu euro nominālvērtībā. Šīm monētām ir tādas pašas tehniskās pazīmes kā citām divu euro monētām, bet valsts pusē tās rotā piemiņas monētas dizains, kam ir izteikti simboliska nozīme valsts vai Eiropas mērogā.

Emitentvalsts : Nīderlande

Piemiņas monētas tematika : oficiālās atvadas no bijušās karalienes Beatrikses

Dizainparauga apraksts : monētas iekšējā daļā atspoguļoti karaļa Vilema Aleksandra un bijušās karalienes Beatrikses profili. Kreisajā pusē puslokā uzraksts “WILLEM-ALEXANDER KONING DER NEDERLANDEN” un labajā pusē puslokā uzraksts “BEATRIX PRINSES DER NEDERLANDEN”. Starp abiem uzrakstiem augšā kroņa simbols un apakšā kaltuves vadītāja zīme, kaltuves zīme un pa vidu emisijas gads “2014”.

Ap monētas ārējo uzmalu izvietotas Eiropas Savienības karoga divpadsmit zvaigznes.

Emisijas apjoms : 1 miljons

Emisijas datums : 2014. gada maijs


(1)  Informāciju par visu 2002. gadā emitēto monētu valsts pusēm skatīt OV C 373, 28.12.2001., 1. lpp.

(2)  Skatīt Ekonomikas un finanšu padomes 2009. gada 10. februāra sanāksmes secinājumus un Komisijas 2008. gada 19. decembra Ieteikumu par kopīgām pamatnostādnēm attiecībā uz apgrozībai paredzēto euro monētu emisiju un to valsts pusēm (OV L 9, 14.1.2009., 52. lpp.).