3.4.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CA 98/1


PAZIŅOJUMS PAR ATKLĀTO KONKURSU

EPSO/AST/131/14 – ASISTENTI (AST 3)

KODOLDROŠĪBAS KONTROLE

2014/C 098 A/01

 

Eiropas Personāla atlases birojs (EPSO) rīko atklātu konkursu, pamatojoties uz kvalifikāciju un pārbaudījumiem, lai izveidotu rezervi asistentu pieņemšanai darbā (1).

Konkursa mērķis ir sagatavot rezerves sarakstu vakanto ierēdņa amata vietu aizpildīšanai Eiropas Komisijā, jo īpaši Enerģētikas ģenerāldirektorātā (ENER ĢD) un Kopīgā pētniecības centra (JRC) dienestos, kuru darbība ir saistīta ar kodoldrošības kontroles jomu, un jo īpaši Transurāna elementu institūtā (ITU) Karlsrūē (Vācija), Enerģētikas institūtā (IE) Petenā (Nīderlande) un Ispras struktūrvienības pārvaldībā Isprā (Itālija).

Pirms pieteikšanās rūpīgi izlasiet atklātajos konkursos piemērojamos vispārīgos noteikumus, kas publicēti Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša 2014. gada 1. marta numurā C 60 A un EPSO tīmekļa vietnē.

Šis dokuments ir konkursu paziņojuma neatņemama sastāvdaļa un palīdzēs jums izprast procedūrai piemērojamos noteikumus un reģistrēšanās kārtību.

SATURA RĀDĪTĀJS

I.

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

II.

PIENĀKUMI

III.

PIEŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

IV.

PRIEKŠATLASES TESTI

V.

PIELAIŠANA KONKURSAM UN ATLASE, PAMATOJOTIES UZ KVALIFIKĀCIJU

VI.

ATKLĀTAIS KONKURSS

VII.

KANDIDĀTU REZERVES SARAKSTS

VIII.

KĀ PIETEIKTIES

I.   VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

Atlasāmo kandidātu skaits: 32

II.   PIENĀKUMI

Enerģētikas ģenerāldirektorāta uzdevums kodoldrošības kontroles jomā ir rūpēties par to, lai tiek ievēroti pienākumi un saistības attiecībā uz kodolmateriālu izmantošanu tikai paredzētajos nolūkos, kā tas aprakstīts Euratom līguma 7. nodaļā, kurā noteikti drošības pasākumi.

JRC uzdevums ir sniegt uz klientiem orientētu zinātnisku un tehnisku atbalstu ES politikas virzienu noteikšanai, izstrādāšanai, īstenošanai un uzraudzībai. JRC ir Eiropas Komisijas dienests un darbojas kā Eiropas Savienības zinātnes un tehnoloģijas paraugcentrs.

Kodolinspektoriem jāpārbauda kodoliekārtu operatoru sniegto ziņojumu un deklarāciju pareizība, personīgi jāpārbauda kodolmateriāli un jāsagatavo ziņojumi par izdarītajiem secinājumiem. Vadības uzraudzībā viņi nodrošina saziņu ar kodoliekārtu operatoriem, valstu partneriem un starptautiskajām organizācijām. Iespējams, viņiem būs arī jāpiedalās drošības iekārtu izstrādē, uzstādīšanā un uzturēšanā.

Kodoldrošības inspektora amats ietver galvenokārt šādus pienākumus:

veikt inspekcijas attiecībā uz visiem kodoldegvielas cikla posmiem kodoliekārtās (proti, skaldmateriālu ieguve, pārveide, bagātināšana, kodoldegvielas ražošana, kodolreaktoru darbība, izlietotās kodoldegvielas pārstrāde, atkritumu pārstrāde un to galīgās glabātavas), lai pārbaudītu šo iekārtu tehniskos raksturojumus, operatora iesniegtām atskaites deklarācijām pievienotos pamatojošos dokumentus un to, vai šie dokumenti atbilst realitātei. Pārbaude ietver kvantitatīvo un kvalitatīvo mērījumu veikšanu, paraugu paņemšanu, kā arī mērījumu datu, videouzraudzības datu un aizzīmogošanas datu novērtēšanu,

pārbaudīt kodoliekārtu operatoru iesniegto kodolmateriālu uzskaites deklarāciju atbilstību un konsekvenci. Tas ietver datu augšupielādi datorizētā uzskaites sistēmā, sistēmas paziņoto noviržu analīzi un turpmāko rīcību saistībā ar šīm novirzēm kopā ar attiecīgajiem kodoliekārtu operatoriem,

piedalīties katras kodoliekārtas specifisku drošības kontroles noteikumu izstrādē, pārstāvēt Komisiju sanāksmēs ar operatoriem, valstu iestādēm un starptautiskajām organizācijām, piemēram, Starptautisko Atomenerģijas aģentūru ( IAEA ), sagatavot detalizētus ziņojumus,

analizēt kodolmateriālu paraugus un iegūtos paraugus vai nu laboratorijās, kas atrodas uz vietas, vai Eiropas Komisijas laboratorijās. Tas ietver kalibrēšanu un analīzes aprīkojuma kvalificēšanas testu, kā arī darbības ar radioaktīvajiem paraugiem kontrolētā vidē,

izstrādāt, sagatavot un kalibrēt aprīkojumu un instrumentus, kas tiks izmantoti inspekcijās uz vietas, un uzstādīt un uzturēt mērīšanas iekārtas un uzraudzības iekārtas, tostarp videonovērošanas sistēmas un elektroniskas hermetizācijas sistēmas kodoliekārtās.

Iepriekšminētie pienākumi var tikt sadalīti starp vairākām grupām. Lai gan ir iespējams, ka kandidāts ir speciālists vienā vai otrā pienākumu grupā, daudznozaru prasmes dažādās iepriekšminētajās jomās var tikt uzskatītas par priekšrocību. Kodoldrošības inspektori tiek aicināti gadu gaitā pāriet no vienas grupas uz citu grupu.

Šīs darbības reglamentē Euratom līguma noteikumi un saskaņā ar Līgumu pieņemtie sekundārie tiesību akti, kā arī starptautiskie nolīgumi, kuros Eiropas Atomenerģijas kopiena ir līgumslēdzēja puse. Tās ietver biežus komandējumus un paredz piekļuvi kontrolētām kodoliekārtu zonām. Ņemot vērā to, ka kodoliekārtas atrodas izolētās vietās, inspektoriem jābūt autovadītāja apliecībai.

Uz kodoldrošības inspektoriem attiecas drošības pārbaude.

III.   PIEŅEMŠANAS NOSACĪJUMI

Elektroniskās reģistrācijas beigu datumā jums jāatbilst visiem turpmāk norādītajiem vispārīgajiem un īpašajiem nosacījumiem.

1.

Vispārīgie nosacījumi

a)

Jābūt Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim.

b)

Jābūt tiesīgam izmantot visas pilsoņa tiesības.

c)

Jābūt izpildījušam tiesību aktos noteiktās militārā dienesta prasības.

d)

Jāpiemīt paredzēto pienākumu veikšanai vajadzīgajām rakstura īpašībām.

2.

Īpašie nosacījumi

2.1.

Kvalifikācija un diplomi

Izglītības līmenis, kas atbilst pabeigtai augstākajai izglītībai, ko apliecina studiju beigu diploms, tehniskā jomā vai jomā, kas vērsta uz dabaszinātnēm un inženierzinātnēm, piemēram: kodolfizikas, kodolķīmijas, aizsardzības pret radioaktivitāti, radiobioloģijas, fizikas, ķīmijas, inženierijas jomā.

VAI

Vispārējā vai profesionālā vidējā izglītība, kuru apliecina attiecīgs mācību beigu diploms, kas dod tiesības uzsākt studijas augstskolā, un kuru papildina vismaz trīs gadus ilga darba pieredze atbilstošā jomā.

NB! Šie trīs gadi netiks ņemti vērā prasītajā darba pieredzes ilgumā, kas norādīts turpmāk.

2.2.

Darba pieredze

Vismaz trīs gadus ilga darba pieredze, tostarp divu gadu darba pieredze kodolfizikas, kodolķīmijas, aizsardzības pret radioaktivitāti, radiobioloģijas, fizikas, ķīmijas, inženierijas jomā vai citā līdzvērtīgā jomā tehniskajās vai inženierzinātnēs kodolrūpniecības nozarē kodolpētniecības centrā, valsts vai starptautiskā struktūrā vai citā atbilstošā jomā.

Papildu izglītība, kas saistīta ar nepieciešamo specializāciju un kas īstenota pēc nepieciešamā diploma iegūšanas, var tikt ņemta vērā kā maksimāli viena gada pieredze.

Tiek ņemta vērā tikai darba pieredze, kura gūta pēc tam, kad saņemts diploms, kas dod tiesības piedalīties šajā konkursā.

2.3.

Valodu zināšanas  (2)

1. valoda

Galvenā valoda

Padziļināti jāzina viena Eiropas Savienības oficiālā valoda.

2. valoda

Otrā valoda (obligāti cita nekā 1. valoda)

Pietiekamas angļu, franču vai vācu valodas zināšanas.

Ievērojot Eiropas Savienības Tiesas (virspalātas) spriedumu lietā C-566/10 P Itālijas Republika/Komisija, Savienības iestādes vēlas pamatot, kāpēc šajā konkursā tiek ierobežota otrās valodas izvēle, pieļaujot tikai ierobežotu skaitu ES oficiālo valodu.

Attiecīgi informējam kandidātus, ka šajā konkursā otrās valodas izvēles iespējas ir noteiktas saskaņā ar dienesta interesēm, kas prasa, lai jaunie darbā pieņemtie darbinieki nekavējoties varētu sākt strādāt un būtu spējīgi efektīvi sazināties savā ikdienas darbā. Pretējā gadījumā varētu tikt ievērojami traucēta iestāžu efektīva darbība.

Angļu, franču un vācu valoda joprojām ir visbiežāk lietotās valodas, ko nosaka ilgstošā to lietošanas prakse ES iestāžu iekšējā saziņā un dienesta vajadzības saistībā ar ārējo saziņu un dokumentu apstrādi. Turklāt angļu, franču un vācu valoda ir visizplatītākā otrā valoda Eiropas Savienībā, un tās tiek visvairāk apgūtas kā otrā valoda. Tas atbilst izglītības un darba prasmju līmenim, kādu pašlaik sagaida no Eiropas Savienības iestāžu amata vietu kandidātiem, proti, pārvaldīt vismaz vienu no šīm valodām. Tādēļ, līdzsvarojot dienesta intereses un vajadzības un kandidātu spējas un ņemot vērā šā konkursa konkrēto jomu, ir pamatoti rīkot pārbaudījumus šajās trijās valodās, lai nodrošinātu, ka visi kandidāti neatkarīgi no to pirmās oficiālās valodas vismaz vienu no šīm trim oficiālajām valodām pārvalda darbam nepieciešamajā līmenī. Šādā veidā novērtējot konkrētās kompetences, ES iestādes var novērtēt kandidātu spējas nekavējoties sākt strādāt vidē, kas tuvu atbilst reālajai situācijai, kādā tiem būs jāstrādā.

Tādu pašu iemeslu dēļ tiek ierobežots to valodu skaits, kādās kandidāti sazinās ar iestādēm, tostarp valodas, kādās jānoformē pieteikumi. Turklāt šāda prasība nodrošina kandidātu viendabīgu salīdzināšanu un pārbaudi, pamatojoties uz viņu pašu iesniegtajiem pieteikumiem.

Turklāt, lai tiktu nodrošināta vienlīdzīga attieksme pret visiem kandidātiem, tostarp pret tiem, kuru pirmā oficiālā valoda ir viena no minētajām trim valodām, ikvienam tiek prasīts kārtot noteiktus pārbaudījumus savā otrajā valodā, kura ir viena no šīm trim valodām.

Tas neskar iespēju vēlāk apgūt trešo darba valodu saskaņā ar Civildienesta noteikumu 45. panta 2. punktu.

IV.   PRIEKŠATLASES TESTI

Priekšatlases testi notiek, izmantojot datoru, un tos organizē EPSO. Atlases komisija nosaka šo testu grūtības pakāpi un apstiprina testu galveno saturu, pamatojoties uz EPSO izteiktajiem priekšlikumiem.

Priekšatlases testi tiks organizēti tikai tad, ja reģistrējušos kandidātu skaits būs lielāks nekā noteikts robežlielums. Šo robežlielumu noteiks EPSO direktors kā iecēlēja amatpersona pēc tam, kad tiks slēgta kandidātu reģistrācija, un jums par to tiks paziņots ar jūsu EPSO konta starpniecību.

Pretējā gadījumā spēju un iemaņu testi tiks rīkoti vērtēšanas centrā (skatīt VI sadaļas 2. punktu).

1.

Uzaicinājums

Jūs tiksiet uzaicināts uz testiem, ja būsiet noteiktajā termiņā apstiprinājis savu kandidatūru (skatīt VIII sadaļu).

Uzmanību!

1.

Apstiprinot savu kandidatūru, jūs apliecināt, ka atbilstat III sadaļas vispārīgajiem un īpašajiem nosacījumiem.

2.

Lai piedalītos testos, jums jārezervē datums; šī rezervācija obligāti jāizdara termiņā, kas jums tiks paziņots ar jūsu EPSO konta starpniecību.

2.

Testu veids un vērtēšana

Virkne testu, kas balstās uz jautājumiem ar atbilžu variantiem, ar mērķi novērtēt jūsu analīzes spējas un iemaņas.

Tests a)

Teksta loģiskā analīze

Vērtējums: 0–20 punkti

Nepieciešamais minimums: 10 punkti

Tests b)

Matemātiskās iemaņas

Vērtējums: 0 līdz 10 punkti

Tests c)

Abstraktā domāšana

Vērtējums: 0 līdz 10 punkti

 

Testā b) un c) kopā jāiegūst vismaz 10 punkti.

3.

Testu valoda

1. valoda

V.   PIELAIŠANA KONKURSAM UN ATLASE, PAMATOJOTIES UZ KVALIFIKĀCIJU

1.   Procedūra

Atbilstības noskaidrošana vispārīgajiem un īpašajiem nosacījumiem un atlase, pamatojoties uz kvalifikāciju, sākotnēji tiek veikta, balstoties uz kandidāta elektroniskajā pieteikumā sniegto informāciju.

a)

Jūsu sniegtās atbildes saistībā ar vispārīgajiem un īpašajiem nosacījumiem tiks izskatītas, lai noteiktu, vai jūs esat to kandidātu sarakstā, kuri atbilst visiem pieņemšanas nosacījumiem konkursā.

Gadījumā, ja iepriekš tiek rīkoti priekšatlases testi, atbilstību vispārīgajiem un īpašajiem nosacījumiem katrā konkursā pārbaudīs iegūto punktu skaita dilstošā secībā, līdz tiks sasniegts iecēlējas amatpersonas noteiktais skaits  (3) , tiem kandidātiem, kuri:

ieguvuši vienlaikus vismaz minimāli nepieciešamo punktu skaitu un lielāko kopējo punktu skaitu priekšatlases testos un

atbilst konkursa pieņemšanas nosacījumiem.

Ja attiecībā uz pēdējo vietu sarakstā izrādīsies, ka vairāki kandidāti ieguvuši vienādu punktu skaitu, posmā, kurā tiek veikta atlase, pamatojoties uz kvalifikāciju, tiks iekļauti visi šie kandidāti. Pārējo kandidātu elektroniskie pieteikumi netiks izskatīti.

b)

Pēc tam atlases komisija no kandidātiem, kuri atbilst pieņemšanas nosacījumiem konkursā, izvēlas tos, kuriem ir vispiemērotākā kvalifikācija (jo īpaši diplomi un darba pieredze) salīdzinājumā ar šajā konkursa paziņojumā aprakstītajiem pienākumiem un atlases kritērijiem. Šī atlase notiek, ņemot vērā tikai jūsu sniegto informāciju pieteikuma sadaļā “Talanta vērtētājs”, un punkti tiek piešķirti šādi:

katram atlases kritērijam nosaka reizinātāju no 1 līdz 3, kas atspoguļo nozīmi, kādu atlases komisija piešķir katram kritērijam,

atlases komisija izskata kandidātu atbildes un piešķir no 0 līdz 4 punktiem par katru atbildi atkarībā no kandidāta kvalifikācijas. Šos punktus, kas reizināti ar katra jautājuma reizinātāju, saskaita, iegūstot kopējo punktu skaitu.

Pēc tam atlases komisija sarindo kandidātus pēc iegūto kopējo punktu skaita. Uz pārbaudījumiem vērtēšanas centrā aicināto kandidātu skaits (4) būs maksimāli trīsreiz lielāks par atlasāmo kandidātu skaitu. Šis skaits tiks publicēts EPSO tīmekļa vietnē (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.   Kandidātu sniegto ziņu pārbaude

Pēc pārbaudījumiem vērtēšanas centrā, ņemot vērā tajos iegūtos rezultātus, tiks pārbaudītas ziņas, ko kandidāti snieguši savā elektroniskajā pieteikumā: pamatojoties uz kandidātu iesniegtajiem apliecinošajiem dokumentiem, EPSO veiks pārbaudi saistībā ar vispārīgajiem nosacījumiem un atlases komisija – saistībā ar īpašajiem nosacījumiem. Kvalifikācijas novērtēšanai apliecinošie dokumenti tiks ņemti vērā tikai, lai apstiprinātu atbildes, kas jau sniegtas sadaļā “Talanta vērtētājs”. Ja pārbaudes rezultātā atklāsies, ka sniegtās ziņas (5) nav pamatotas ar atbilstīgiem apliecinošajiem dokumentiem, attiecīgie kandidāti tiks izslēgti no dalības konkursā.

Pārbaudi veic dilstošā rezultātu secībā tiem kandidātiem, kuri saņēmuši vismaz minimāli nepieciešamo punktu skaitu un ieguvuši lielāko kopējo punktu skaitu vērtēšanas centra pārbaudījumos d), e), f) un g) (skatīt VI sadaļas 2. punktu). Attiecīgā gadījumā šiem kandidātiem jābūt saņēmušiem arī vismaz minimāli nepieciešamo punktu skaitu spēju testos a), b) un c). Pārbaudi veic, līdz visiem pieņemšanas nosacījumiem atbilstīgo kandidātu skaits sasniedz rezervē iekļaujamo kandidātu skaitu. Pārējo kandidātu apliecinošie dokumenti netiks izskatīti.

3.   Atlases kritēriji

Atlasē, pamatojoties uz kvalifikāciju, atlases komisija ņems vērā šādus kritērijus:

1.

Darba pieredze, izstrādājot eksperimentālās metodes kodolfizikas, kodolķīmijas, aizsardzības pret radioaktivitāti, radiobioloģijas, fizikas, ķīmijas, inženierijas jomā vai citā līdzvērtīgā jomā tehniskajās vai inženierzinātnēs, tostarp veicot eksperimentus, to analīzi un novērtēšanu.

2.

Darba pieredze, piemērojot eksperimentālās metodes kodolfizikas, kodolķīmijas, aizsardzības pret radioaktivitāti, radiobioloģijas, fizikas, ķīmijas, inženierijas jomā vai citā līdzvērtīgā jomā tehniskajās vai inženierzinātnēs, tostarp veicot eksperimentus, to analīzi un novērtēšanu.

3.

Darba pieredze, izstrādājot mērīšanas metodes kodolfizikas, kodolķīmijas, aizsardzības pret radioaktivitāti, radiobioloģijas, fizikas, ķīmijas, inženierijas jomā vai citā līdzvērtīgā jomā tehniskajās vai inženierzinātnēs.

4.

Darba pieredze, piemērojot mērīšanas metodes kodolfizikas, kodolķīmijas, aizsardzības pret radioaktivitāti, radiobioloģijas, fizikas, ķīmijas, inženierijas jomā vai citā līdzvērtīgā jomā tehniskajās vai inženierzinātnēs.

5.

Darba pieredze informātikas jomā saistībā ar eksperimentālo vai mērīšanas metožu izstrādi vai piemērošanu kodolfizikas, kodolķīmijas, aizsardzības pret radioaktivitāti, radiobioloģijas, fizikas, ķīmijas, inženierijas jomā vai citā līdzvērtīgā jomā tehniskajās vai inženierzinātnēs.

6.

Darba pieredze informātikas jomā saistībā ar datubāzu pārvaldību un uzskaites lietojumprogrammām.

7.

Darba pieredze saistībā ar reglamentējošiem aspektiem kodolenerģijas jomā.

8.

Darba pieredze kodolmateriālu uzskaites jomā.

9.

Starptautiska pieredze vismaz vienā no iepriekšminētajām jomām (1.–8. kritērijs), tostarp pieredze, kas iegūta sadarbības ietvaros ar atbilstošām starptautiskajām organizācijām.

10.

Pieredze sarunu risināšanā ar trešām pusēm, piemēram, dalībvalstu iestādēm, iekārtu operatoru vai uzņēmumu pārstāvjiem.

VI.   ATKLĀTAIS KONKURSS

1.

Uzaicinājums

Ja būsiet to kandidātu (6) vidū:

kuri, ņemot vērā elektroniskās reģistrācijas brīdī sniegtās ziņas, atbilst III sadaļas vispārīgajiem un īpašajiem pieņemšanas nosacījumiem

un

kuru vērtējums atlasē, pamatojoties uz kvalifikāciju, ir labāko vidū,

jūs uzaicinās uz pārbaudījumiem vērtēšanas centrā, kas parasti notiek Briselē (7) un kuru ilgums ir viena vai divas dienas.

2.

Vērtēšanas centra pārbaudījumi

Jums būs jāveic triju veidu pārbaudījumi, kuru saturu apstiprina atlases komisija:

jūsu loģiskās analīzes spējas un iemaņas (ja tās jau nebūs bijušas vērtētas iepriekš rīkotajos priekšatlases testos), izmantojot šādus testus:

a)

teksta loģiskās analīzes tests;

b)

matemātisko iemaņu tests;

c)

abstraktās domāšanas tests;

jūsu kompetences konkrētajā jomā vērtēs, izmantojot šādu pārbaudījumu:

d)

strukturēta intervija par kompetencēm konkrētajā jomā, balstoties uz atbildēm, kas sniegtas pieteikuma sadaļā “Talanta vērtētājs”,

jūsu vispārīgās kompetences  (8) tiks novērtētas šādos pārbaudījumos:

e)

konkrēta gadījuma izpēte;

f)

uzdevums grupā;

g)

strukturēta intervija par vispārīgajām kompetencēm.

Katra no šīm vispārīgajām kompetencēm tiks pārbaudīta saskaņā ar šādu shēmu:

 

Konkrēta gadījuma izpēte

Uzdevums grupā

Strukturēta intervija

Analītiskās spējas un uzdevumu risināšana

x

x

 

Saziņa

x

 

x

Orientācija uz kvalitāti un rezultātu

x

 

x

Spēja mācīties un pilnveidoties

 

x

x

Māka noteikt prioritātes un organizēt

x

x

 

Izturība

 

x

x

Māka strādāt komandā

 

x

x


3.

Vērtēšanas centra pārbaudījumu valoda

1. valoda pārbaudījumiem a), b) un c);

2. valoda pārbaudījumiem d), e), f) un g).

4.

Vērtējums un svērums

Analīzes spējas un iemaņas

a)

Teksta loģiskā analīze: no 0 līdz 20 punktiem

Nepieciešamais minimums: 10 punkti

b)

Matemātiskās iemaņas: no 0 līdz 10 punktiem

c)

Abstraktā domāšana: no 0 līdz 10 punktiem

Testā b) un c) kopā jāiegūst vismaz 10 punkti.

Testus a), b) un c) izmanto kandidātu atsijāšanai un tajos iegūtos punktus nepieskaita pārējos vērtēšanas centra pārbaudījumos saņemtajiem punktiem.

Konkrētās kompetences (pārbaudījums d))

No 0 līdz 100 punktiem

Nepieciešamais minimums: 50 punkti

Svērums: 55 % no kopējā vērtējuma

Vispārīgās kompetences (pārbaudījumi e), f) un g))

No 0 līdz 10 punktiem par katru vispārējo kompetenci

Nepieciešamais minimums:

3 punkti par katru kompetenci

un

35 punkti no iespējamiem 70 punktiem par visām septiņām vispārīgajām kompetencēm kopā

Svērums: 45 % no kopējā vērtējuma

VII.   KANDIDĀTU REZERVES SARAKSTS

1.

Iekļaušana rezerves sarakstā

Atlases komisija iekļaus rezerves sarakstā tos kandidātus:

kuri (9) būs saņēmuši vismaz minimāli nepieciešamo punktu skaitu visos testos un pārbaudījumos a) līdz g) un ieguvuši lielāko kopējo punktu skaitu vērtēšanas centra pārbaudījumos d), e), f) un g) (skatīt atlasāmo kandidātu skaitu I sadaļas 1. punktā)

un kuri, ņemot vērā apliecinošos dokumentus, atbilst visiem pieņemšanas nosacījumiem.

2.

Klasifikācija

Kandidātu rezerves saraksts tiek sagatavots alfabēta secībā.

VIII.   KĀ PIETEIKTIES

1.

Elektroniskā reģistrācija

Jāreģistrējas elektroniski, ievērojot EPSO tīmekļa vietnē, un jo īpaši reģistrācijas norādījumos, aprakstīto procedūru.

Termiņš (ieskaitot apstiprināšanu): 2014. gada 6. maijs līdz pulksten 12.00 (dienā) pēc Briseles laika.

2.

Kandidāta pieteikums

Ja jūs būsiet to kandidātu vidū, kuri aicināti uz pārbaudījumiem vērtēšanas centrā, jums, dodoties uz vērtēšanas centru, līdzi būs jāņem (10) pilns pieteikums (parakstīts elektroniskais pieteikums un apliecinošie dokumenti).

Kārtība: skatīt atklātajos konkursos piemērojamo vispārīgo noteikumu 2.1.7. punktu.


(1)  Ikviena šajā paziņojumā ietvertā atsauce uz vīriešu dzimuma personām vienlīdz attiecas arī uz sieviešu dzimuma personām.

(2)  Skatīt Eiropas vienoto valodu prasmes līmeņa noteikšanas sistēmu (CECR) – nepieciešamais līmenis: 1. valoda = C1, 2. valoda = B2 (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp).

(3)  Šis skaitlis atbilst robežlielumam, kas minēts IV sadaļas otrajā rindkopā.

(4)  Kandidāti, kuri nav uzaicināti uz vērtēšanas centru, saņems atlases komisijas aizpildītā novērtējuma rezultātus, kā arī informāciju par katra jautājuma svērumu.

(5)  Šo informāciju, pamatojoties uz apliecinošajiem dokumentiem, pārbaudīs pirms rezerves saraksta sagatavošanas (skatīt VII sadaļas 1. punktu un VIII sadaļas 2. punktu).

(6)  Ja attiecībā uz pēdējo vietu sarakstā izrādīsies, ka vairāki kandidāti ieguvuši vienādu punktu skaitu, uz vērtēšanas centru tiks aicināti visi šie kandidāti.

(7)  Organizatorisku iemeslu dēļ spēju un iemaņu testi varētu tikt rīkoti pārbaudījumu centros dalībvalstīs neatkarīgi no pārējiem pārbaudījumiem vērtēšanas centrā.

(8)  Šīs kompetences definētas atklātajos konkursos piemērojamo noteikumu 1.2. punktā.

(9)  Ja attiecībā uz pēdējo vietu sarakstā izrādīsies, ka vairāki kandidāti ieguvuši vienādu punktu skaitu, visi šie kandidāti tiks iekļauti kandidātu rezerves sarakstā.

(10)  Vērtēšanas centra pārbaudījumu datums jums tiks paziņots laikus ar jūsu EPSO konta starpniecību.