13.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 363/7


Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

(2013/C 363/08)

Image

Valsts puse jaunajai piemiņas 2 euro monētai, kuru paredzēts laist apgrozībā un kuru emitē Somija

Apgrozībai paredzētajām euro monētām ir likumīga maksāšanas līdzekļa statuss visā eurozonā. Komisija publicē visus jauno euro monētu dizainparaugu aprakstus, lai informētu visas personas, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar monētām, un sabiedrību kopumā (1). Saskaņā ar Padomes 2009. gada 10. februāra secinājumiem (2) eurozonas dalībvalstīm un valstīm, kuras ar ES noslēgušas monetāro nolīgumu, ar ko paredz euro monētu emisiju, ir atļauts laist apgrozībā piemiņas euro monētas, ievērojot konkrētus nosacījumus, jo īpaši to, ka var emitēt tikai monētas 2 euro nominālvērtībā. Šīm monētām ir tādas pašas tehniskās pazīmes kā citām 2 euro monētām, bet valsts pusē tās rotā piemiņas monētas dizains, kam ir izteikti simboliska nozīme valsts vai Eiropas mērogā.

Emitentvalsts: Somija

Piemiņas monētas tematika: 150 gadu kopš parlamenta sasaukšanas 1863. gadā, kad Somijā regulāri sāka darboties parlaments

Dizainparauga apraksts: Uz divu euro piemiņas monētas ir attēlots gadskaitlis 1863 un dzinums, kas izaug no tā, šādi simbolizējot demokrātijas pirmsākumus un Somijas attīstību. Apakšā puslokā ir emitentvalsts nosaukums “SUOMI FINLAND”, kura abus vārdus atdala monētu kaltuves zīme un gadskaitlis “2013”.

Ar 1863. gada parlamentu sākas atmodas laikmets. Somijā 1863. gads ir īstenas demokrātijas un atklātas preses darbības sākums, un tas ir arī pirmsākums tiesībām lietot somu valodu. Līdz ar sistemātiskas parlamenta darbības aizsākumu nepieredzēti uzlabojas somu iespējas ietekmēt norises pašiem savā valstī. Šis gads iezīmēja Somijas demokrātijas atmodas laikmeta sākumu.

Ap monētas ārējo uzmalu izvietotas Eiropas Savienības karoga 12 zvaigznes.

Emisijas apjoms: 1 miljons monētu

Emisijas datums: 2013. gada septembris


(1)  Informāciju par visu 2002. gadā emitēto monētu valsts pusēm skatīt OV C 373, 28.12.2001., 1. lpp.

(2)  Sk. Ekonomikas un finanšu padomes 2009. gada 10. februāra sanāksmes secinājumus un Komisijas 2008. gada 19. decembra Ieteikumu par kopīgām pamatnostādnēm attiecībā uz apgrozībai paredzēto euro monētu emisiju un to valsts pusēm (OV L 9, 14.1.2009., 52. lpp.).