22.12.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 398/35


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6788 – Goldman Sachs/TPG/Barclays/Kew Green)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2012/C 398/07

1.

Komisija 2012. gada 13. decembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmumi Goldman Sachs Group, Inc. (“Goldman Sachs”, ASV), TPG Lundy Co L.P. (“TPG”, Kaimanu Salas), kuru pilnībā kontrolē TPG group of Funds (“TPG Funds”, ASV), un Barclays plc (“Barclays”, Apvienotā Karaliste) iegūst Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē kopīgu kontroli pār uzņēmumu Kew Green Holdings Limited (“Kew Green”, Apvienotā Karaliste), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Goldman Sachs: vispārējo ieguldījumu uzņēmums, kas sniedz plašu pakalpojumu klāstu visā pasaulē dažādiem klientiem,

TPG: vispārējo ieguldījumu uzņēmums, kas sniedz plašu pakalpojumu klāstu visā pasaulē dažādiem klientiem,

TPG Funds: fondu portfelis, kurš apvieno un kopīgi pārvalda dažādus TPG kontrolētos fondus,

Barclays: liels vispārējo finanšu pakalpojumu sniedzējs, kas darbojas visās banku nozarēs,

Kew Green: viesnīcu īpašnieks un apsaimniekotājs Apvienotajā Karalistē.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas EK Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru noteiktu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar EK Apvienošanās regulu (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.6788 – Goldman Sachs/TPG/Barclays/Kew Green uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“EK Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp. (“Paziņojums par vienkāršotu procedūru”).