26.10.2012   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 326/s2


LASĪTĀJU IEVĒRĪBAI

Šajā izdevumā ir iekļautas Līguma par Eiropas Savienību un Līguma par Eiropas Savienības darbību, kā arī minēto Līgumu protokolu un pielikumu konsolidētās versijas, ietverot grozījumus, kas izdarīti ar Lisabonas Līgumu, kurš parakstīts Lisabonā, 2007. gada 13. decembrī un stājies spēkā 2009. gada 1. decembrī. Šajā izdevumā ietvertas arī deklarācijas, kas pievienotas Lisabonas Līgumu pieņēmušās Starpvaldību konferences Nobeiguma aktam.

Tāpat šajā izdevumā iekļauti labojumi, kuri izdarīti ar Protokolu, ar ko groza Protokolu par pārejas noteikumiem, kurš pievienots Līgumam par Eiropas Savienību, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam.

Šajā izdevumā iekļauta arī Eiropas Savienības pamattiesību harta, ko Eiropas Parlaments, Padome un Komisija pasludināja Strasbūrā, 2007. gada 12. decembrī (OV C 303, 14.12.2007, 1. lpp.). Minētais teksts pielāgojot pārņem 2000. gada 7. decembrī pasludināto Hartu un aizstāj to no 2009. gada 1. decembra, proti, Lisabonas Līguma spēkā stāšanās dienas. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 6. panta 1. punkta pirmo daļu 2007. gada Hartai ir tāds pats juridiskais spēks kā Līgumiem.

Šā izdevuma mērķis ir atvieglot darbu ar minētajiem dokumentiem, un tas nerada saistības Eiropas Savienības iestādēm.