23.9.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 279/36


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6348 – Arla Foods/Allgäuland)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 279/09

1.

Komisija 2011. gada 15. septembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 4. pantu (1), kuras rezultātā uzņēmums Hansa-Milch AG (“Hansa”, Vācija), kas pieder Arla Foods Amba (“Arla”, Dānija), iegūst Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē pilnīgu kontroli pār uzņēmumiem Allgäuland-Käsereien GmbH un AL Dienstleistungs-GmbH (turpmāk kopā – “Allgäuland”, Vācija), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Arla ir piena ražotāju kooperatīvs, kas pieder piensaimniekiem. Uzņēmums nodarbojas ar dažādu piena produktu ražošanu un pārdošanu visā pasaulē. Vācijā Arla galvenokārt darbojas ar sava meitasuzņēmuma Hansa starpniecību,

Allgäuland ir piena ražotāju kooperatīvs, kas galvenokārt Vācijā ražo dažādus augstas kvalitātes sierus, kā arī citus piena produktus.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas EK Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.6348 – Arla Foods/Allgäuland uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“EK Apvienošanās regula”).