15.2.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 47/11


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.6019 – APMT/Bolloré/Meridian Port Services)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2011/C 47/06

1.

Komisija 2011. gada 8. februārī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmumi APM Terminals BV (“APMT”), kas pieder grupai AP Møller-Maersk A/S (“APMM”, Dānija), un Bolloré SA (“Bolloré”, Francija) iegūst Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē kopīgu kontroli pār uzņēmumu Meridian Port Services Limited (“Meridian Port Services”, Gana), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

APMM: konteineru terminālu attīstība un ekspluatācija un saistītās darbības pasaulē, kravu pārvadāšana konteinerkuģos, iekšzemes transports un loģistika, vilkšana tauvā ostā, tankkuģi, naftas un gāzes izpēte un ražošana, mazumtirdzniecība un gaisa transports,

Bolloré: transporta un loģistikas pakalpojumi pasaulē, plastmasas plēves, biļešu pārdošanas automātu, akumulatoru un elektrisko transportlīdzekļu ražošana, degvielas izplatīšana Eiropā, komunikācija un plašsaziņas līdzekļi, reklāma un plantāciju komercializēšana Kamerūnā, Amerikas Savienotajās Valstīs un Francijā,

Meridian Port Services: konteineru termināla attīstība, pārvaldība un ekspluatācija Temas ostā Ganā, kā arī saistītie pakalpojumi.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas EK Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru noteiktu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar EK Apvienošanās regulu (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.6019 – APMT/Bolloré/Meridian Port Services uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“EK Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp. (“Paziņojums par vienkāršotu procedūru”).