5.8.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 212/3


Apgrozībai paredzēto euro monētu jauna valsts puse

2010/C 212/03

Image

Valsts puse jaunajai piemiņas 2 euro monētai, kuru paredzēts laist apgrozībā un kuru emitē Vatikāna Pilsētvalsts

Apgrozībā esošajām euro monētām ir likumīga maksāšanas līdzekļa statuss visā euro zonā. Komisija publicē visus jauno euro monētu dizainparaugus, lai informētu visas personas, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar monētām, kā arī sabiedrību kopumā (1). Saskaņā ar Padomes 2009. gada 10. februāra secinājumiem (2) dalībvalstīm un valstīm, kas ar Kopienu noslēgušas monetāro nolīgumu, ar ko paredz euro monētu emisiju, ir atļauts laist apgrozībā piemiņas euro monētas, ievērojot konkrētus nosacījumus, jo īpaši, ka var emitēt tikai monētas 2 euro nominālvērtībā. Šīs monētas atbilst parasto apgrozībā esošo 2 euro monētu tehniskajām pazīmēm, bet valsts pusē tās rotā piemiņas monētas dizainparaugs, kam ir izteikti simbolisks raksturs valsts vai Eiropas mērogā.

Emitentvalsts: Vatikāna Pilsētvalsts

Piemiņas monētas tematika: Priesterības gads

Dizainparauga apraksts: monētas iekšējā daļā attēlots gans, kurš izglābj avi no lauvas rīkles. Tās apmalē iegravēti divi uzraksti: emitentvalsts “CITTA' DEL VATICANO” virs attēla un piemiņas tematika “ANNO SACERDOTALE” zem attēla. Attēla kreisajā pusē novietots gadskaitlis “2010”, apakšā redzama monētu kaltuves zīme “R”, un labajā pusē – mākslinieka vārds “VEROI”.

Monētas ārējā daļā aplī izvietotas Eiropas Savienības karoga divpadsmit zvaigznes.

Emisijas apjoms:

Emisijas datums:


(1)  Informāciju par visu 2002. gadā apgrozībā laisto monētu valsts pusēm skatīt OV C 373, 28.12.2001., 1. lpp.

(2)  Sk. Ekonomikas un finanšu padomes 2009. gada 10. februāra sanāksmes secinājumus un Komisijas 2008. gada 19. decembra Ieteikumu par kopīgām pamatnostādnēm attiecībā uz apgrozībai paredzēto euro monētu emisiju un to valsts pusēm (OV L 9, 14.1.2009., 52. lpp.).