20.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 196/8


Jauns apgrozībai paredzēto euro monētu reverss

2009/C 196/08

Image

Valsts puse jaunajai piemiņas 2 euro monētai, kuru paredzēts laist apgrozībā un kuru emitē Itālijas Republika

Apgrozībā esošajām euro monētām ir likumīga maksāšanas līdzekļa statuss visā euro zonā. Komisija publicē visus jauno euro monētu dizainparaugus, lai informētu visas personas, kuru profesionālā darbība ir saistīta ar monētām, kā arī sabiedrību kopumā (1). Saskaņā ar Padomes 2009. gada 10. februāra secinājumiem (2) euro zonas dalībvalstīm un valstīm, kas ar Kopienu noslēgušas monetāro nolīgumu, ar ko paredz euro monētu emisiju, ir atļauts laist apgrozībā piemiņas euro monētas ar nosacījumu, ka var emitēt tikai monētas 2 euro nominālvērtībā. Šīs monētas atbilst parasto apgrozībā esošo 2 euro monētu tehniskajām pazīmēm, bet valsts pusē tās rotā jubilejas monētas dizainparaugs, kam ir izteikti simbolisks raksturs valsts vai Kopienas mērogā.

Emisijas valsts: Itālijas Republika

Piemiņas monētas elements: Luija Braila (Louis Braille) (1809–1852) divsimtās dzimšanas dienas atcere

Dizainparauga apraksts: Monētas iekšējā daļā attēlota roka, kas uztausta atvērtas grāmatas rakstu. Virs rādītājpirksta, kas rāda uz vertikāli izvietotu uzrakstu “LOUIS BRAILLE 1809–2009”, divi putni simbolizē zināšanu brīvību. Emitētājas valsts norāde “RI” ir augšpusē pa labi, bet monētu kaltuves zīme “R” – apakšpusē pa labi. Zem grāmatas atveidots Braila uzvārds viņa izgudrotajā rakstā. Pašā apakšā – mākslinieces Marijas Karmelas Kolanēri (Maria Carmela Colanéri) iniciāļi “MCC”.

Monētas ārējā daļā aplī izvietotas Eiropas Savienības karoga divpadsmit zvaigznes.

Emisijas apjoms: 2 miljoni monētu

Emisijas datums: 2009. gada septembris–oktobris


(1)  Sk. OV C 373, 28.12.2001., informācijai par visu 2002. gadā apgrozībā laisto monētu valsts pusi sk. 1.–30. lpp.

(2)  Sk. Ekonomikas un finanšu padomes 2009. gada 10. februāra sanāksmes secinājumus un Komisijas 2008. gada 19. decembra Ieteikumu par kopīgām pamatnostādnēm attiecībā uz apgrozībai paredzēto euro monētu emisiju un to valsts pusēm (OV L 9, 14.1.2009. 52.–55. lpp.).