19.8.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 195/23


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5421 – Panasonic/Sanyo)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2009/C 195/07

1.

Komisija 2009. gada 11. augustā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmums Panasonic Corporation (“Panasonic”, Japāna) iegūst minētās Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē pilnīgu kontroli pār uzņēmumu Sanyo Electric Co., Ltd. (“Sanyo”, Japāna), piedaloties publiskā izsolē.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

uzņēmums Panasonic: audiovizuālo un komunikācijas izstrādājumu, mājsaimniecības iekārtu, elektronisko daļu un iekārtu (tostarp bateriju), rūpniecības un citu preču izstrāde, ražošana un pārdošana,

uzņēmums Sanyo: patēriņa preču, tirdzniecības iekārtu, elektronisko daļu (tostarp bateriju), rūpniecisku loģistikas/apkopes iekārtu izstrāde, ražošana un pārdošana.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma, iespējams, attiecas uz paziņoto darījumu. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā vēl nav pieņemts.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301 vai 22967244) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.5421 – Panasonic/Sanyo uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.