9.12.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 314/14


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5358 — Arizona/Abieta)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 314/07)

1.

Komisija 2008. gada 2. decembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot 4. pantu un 4. panta 5. punktā noteikto Padomes Regulā (EK) Nr. 139/2004 (1), kuras rezultātā uzņēmums Arizona Chemical GmbH (“Arizona”, Vācija), kas pieder Arizona Chemical group, Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē iegūst kontroli pār visu uzņēmumu Abieta Chemie GmbH (“Abieta”, Vācija), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Arizona: tauku pārstrādes produktu pārstrāde, ražošana un pārdošana;

Abieta: sveķu sārmu, ko izmanto kā emulgatorus, ražošana un pārdošana.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs: (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.5358 — Arizona/Abieta uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.