31.5.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 134/41


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5173 — STM/NXP/JV)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 134/12)

1.

Komisija 2008. gada 23. maijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot 4. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 139/2004 (1), kuras rezultātā uzņēmumi STMicroelectronics N.V. (“STM”, Nīderlande) un NXP B.V. (“NXP”, Nīderlande) Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē iegūst kontroli pār jaunizveidotu sabiedrību, kas veido kopuzņēmumu.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

STM: pusvadītāju izstrādājumi;

NXP: pusvadītāju izstrādājumi;

kopuzņēmums: pusvadītāju izstrādājumi mobilajām telekomunikācijām.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.

Komisija uzaicina ieinteresētās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darījumu.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienās pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (fakss: (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.5173 — STM/NXP/JV uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.