8.9.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 211/21


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Korkein hallinto-oikeus (Somija) 2007. gada 29. jūnija rīkojumu — Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy

(Lieta C-303/07)

(2007/C 211/39)

Tiesvedības valoda — somu

Iesniedzējtiesa

Korkein hallinto-oikeus

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Aberdeen Property Fininvest Alpha Oy

Atbildētāji: Uudenmaan verovirasto un Helsinku pilsēta

Prejudiciālais jautājums

Vai EKL 43. un 48., kā arī EKL 56. un 58. pants ir interpretējami tādējādi, ka tajos garantēto pamatbrīvību īstenošanas nolūkā akciju sabiedrība vai ieguldījumu fonds, kas dibināti saskaņā ar Somijas tiesību aktiem, un ieguldījumu sabiedrība ar mainīgu pamatkapitālu, kas dibināta saskaņā ar Luksemburgas tiesību aktiem, ir uzskatāmi par salīdzināmiem, kaut arī Somijas tiesību aktos nepastāv tāda sabiedrības juridiskā forma, kas pilnībā atbilstu ieguldījumu sabiedrībai ar mainīgu pamatkapitālu, ja vienlaikus ir jāņem vērā, ka ieguldījumu sabiedrība ar mainīgu pamatkapitālu, kas ir sabiedrība, kas dibināta saskaņā ar Luksemburgas tiesību aktiem, nav minēta to sabiedrību sarakstā, kas ietvertas Direktīvas 90/435/EEK (1) 2. panta a) apakšpunktā — kam ir pielāgots šajā lietā piemērojamais Somijas tiesiskais regulējums par nodokļa ieturējumu ienākumu gūšanas vietā, un turklāt vēl ir jāņem vērā, ka ieguldījumu sabiedrība ar mainīgu pamatkapitālu saskaņā ar Luksemburgas valsts nodokļu tiesisko regulējumu ir atbrīvota no ienākuma nodokļa? Vai, ņemot vērā šos apstākļus, ir pārkāpti iepriekš minētie EK līguma panti, ja Luksemburgā reģistrētā ieguldījumu sabiedrība ar mainīgu pamatkapitālu kā dividenžu saņēmēja Somijā nav atbrīvota no dividendēm piemērojamā nodokļa ieturējuma ienākumu gūšanas vietā?


(1)  Padomes 1990. gada 23. jūlija Direktīva 90/435/EEK par kopēju nodokļu sistēmu, ko piemēro mātesuzņēmumiem un meitasuzņēmumiem, kas atrodas dažādās dalībvalstīs (OV L 225, 6. lpp.).