8.9.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 211/6


Tiesas (sestā palāta) spriedums 2007. gada 18. jūlijā — Polijas Republika/Eiropas Parlaments, Eiropas Savienības Padome

(Lieta C-460/05) (1)

(Direktīva 2005/36/EK - Profesionālo kvalifikāciju atzīšana - Vispārējās aprūpes māsas - Vecmātes - Speciālie noteikumi, ko piemēro Polijā izdotajiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem - Spēkā esamība - Pienākums norādīt pamatojumu - Ieviešana ar pievienošanās aktu)

(2007/C 211/09)

Tiesvedības valoda — poļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Polijas Republika (pārstāvji — J. Pietras, M. Szpunar un M. Brzezińska)

Atbildētāji: Eiropas Parlaments (pārstāvji — U. Rösslein un A. Padowska), Eiropas Savienības Padome (pārstāvji — M. C. Giorgi Fort, R. Szostak un F. Florindo Gijón)

Persona, kas iestājusies lietā, atbalstot atbildētāju: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji — H. Støvlbæk un A. Stobiecka-Kuik)

Priekšmets

Atcelt Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 7. septembra Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu (OV L 255, 22. lpp.) 33. panta 2. punktu un 43. panta 3. punktu — Polijas kvalifikāciju apliecinošu dokumentu ieguvušo vispārējās aprūpes māsu un vecmāšu speciāls tiesību atzīšanas regulējums

Rezolutīvā daļa

1)

prasību noraidīt;

2)

Polijas Republika atlīdzina tiesāšanās izdevumus;

3)

Eiropas Kopienu Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 60, 11.3.2006.