31.8.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 209/11


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta Nr. COMP/M.4377 — Doughty Hanson/Caudwell Group Mobile Distribution Business)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(2006/C 209/04)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

1.

Komisija 2006. gada 17. augustā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, ar kuru uzņēmums Doughty Hanson & Co. Limited (“Doughty Hanson”, Apvienotā Karaliste) Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst pilnu kontroli pār Caudwell Group Mobile Distribution Business (“Mobile Distribution Business”, Apvienotā Karaliste), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Doughty Hanson: privātā akciju kapitāla fonda pārvaldīšana,

Mobile Distribution Business: mobilo telefonu un papildierīču izplatīšana un labošana, kā arī ar to saistīto pakalpojumu sniegšana (piemēram, mobilo telefonu pielāgošana/komplektēšana un iesaiņošana, uz tarifiem balstītu līgumu pārdošana patērētājiem un uzņēmumiem, mobilo telefonu priekšapmaksas karšu pārdošana) un profesionāļu pieņemšana darbā.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā vēl nav pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā izklāstītajai procedūrai.

4.

Komisija uzaicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darbību.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.4377 — Doughty Hanson/Caudwell Group Mobile Distribution Business uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp.