25.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 172/34


UZAICINĀJUMS IESNIEGT PRIEKŠLIKUMUS

Kopīgā saskaņotā Eiropas Savienības uzņēmumu un patērētāju apsekojumu programma

(2006/C 172/11)

1.   PAMATOJUMS

Eiropas Komisija izsludina aicinājumu iesniegt priekšlikumus (ref. ECFIN/2006/A3-02) ar mērķi veikt apsekojumus ES dalībvalstīs Kopīgās saskaņotās Eiropas Savienības uzņēmumu un patērētāju apsekojumu programmas ietvaros (Komisija to apstiprināja 2000. gada 29. novembrī). Šis uzaicinājums iesniegt priekšlikumus attieksies uz Nīderlandi un Somiju.

Programma ir paredzēta, lai iegūtu informāciju par tautsaimniecības stāvokli ES dalībvalstīs un varētu salīdzināt to ekonomikas attīstības ciklus EMS (Ekonomiskās un monetārās savienības) vadības mērķiem. Tā ir kļuvusi par EMS ekonomiskās uzraudzības mehānisma, kā arī vispārējās ekonomikas politikas neatņemamu sastāvdaļu.

2.   DARBĪBAS MĒRĶIS UN TĀS APRAKSTS

2.1.   Mērķi

Kopīgajā saskaņotajā programmā ir iesaistītas specializētas organizācijas/iestādes, kas veic apsekojumus uz kopīga finansējuma pamata. Komisija plāno noslēgt sešpadsmit mēnešu dotāciju līgumu ar organizācijām un iestādēm, kas ir atbilstoši kvalificētas, lai no 2007. gada janvāra līdz 2008. gada aprīlim veiktu vienu vai vairākus no šādiem apsekojumiem:

Apsekojums par mazumtirdzniecību un pakalpojumiem Nīderlandē;

Apsekojums par mazumtirdzniecības nozari Somijā;

Īpaši apsekojumi par aktuāliem tautsaimniecības jautājumiem: šie īpašie apsekojumi pēc definīcijas ir vairāk neregulāri un tos veic papildus ikmēneša apsekojumiem, izmantojot tās pašas ikmēneša apsekojumu izlases, lai iegūtu informāciju par konkrētiem tautsaimniecības politikas jautājumiem.

Apsekojumu mērķa grupa ir ieguldījumu, būvniecības, mazumtirdzniecības un pakalpojuma nozares vadība.

2.2.   Tehniskais apraksts

2.2.1.   Apsekojumu grafiks un rezultātu paziņošana

Šī tabula sniedz pārskatu par apsekojumiem, kas jāveic saistībā ar šo aicinājumu iesniegt priekšlikumus:

Apsekojuma nosaukums

Apsekojamo nozaru skaits/lieluma klases

Mēnesī uzdodamo jautājumu skaits

Ceturksnī uzdodamo jautājumu skaits

Apsekojums par mazumtirdzniecības nozari

9/-

6

-

Apsekojums par pakalpojumu nozari

19/-

6

1

Ikmēneša apsekojumi jāveic katra mēneša pirmajās divās nedēļās, un rezultāti jānosūta Komisijai pa elektronisko pastu vismaz četras darbdienas pirms mēneša beigām un saskaņā ar grafiku, kas būs iekļauts dotāciju līgumā.

Ceturkšņa apsekojumi jāveic katra ceturkšņa pirmā mēneša pirmajās divās nedēļās (janvārī, aprīlī, jūlijā un oktobrī), un to rezultāti jānosūta Komisijai pa elektronisko pastu vismaz četras darbdienas pirms attiecīgi janvāra, aprīļa, jūlija un oktobra beigām un saskaņā ar grafiku, kas būs iekļauts dotāciju līgumā.

Īpašo apsekojumu gadījumā dotācijas saņēmējiem jāapņemas ievērot tiem noteiktos konkrētos grafikus.

Sīku darbības aprakstu iespējams lejupielādēt no šādas tīmekļa vietnes:

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm

2.2.2.   Kopīgās saskaņotās ES uzņēmumu un patērētāju apsekojumu programmas metodoloģija un anketas

Informācija par metodoloģiju atrodama lietotāja rokasgrāmatā šādā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/economy_finance/indicators/business_consumer_surveys/userguide_en.pdf

3.   ADMINISTRATĪVIE NOTEIKUMI UN DARBĪBAS LAIKS

3.1.   Administratīvie noteikumi

Maksimālais laiks, uz kādu izvēlēs organizāciju vai iestādi, būs 16 mēneši. Šim nolūkam starp pusēm tiks noslēgts sešpadsmit mēnešu līgums, kurā būs noteikti kopīgie mērķi un plānotā pasākuma veids. Dotāciju līgums attieksies uz laiku no 2007. gada janvāra līdz 2008. gada aprīlim.

3.2.   Darbības laiks

Apsekojumus veic no 2007. gada 1. janvāra līdz 2008. gada 30. aprīlim. Darbības ilgums nedrīkst pārsniegt 16 mēnešus.

4.   FINANSIĀLĀ STRUKTŪRA

4.1.   Kopienas finansējuma avoti

Izvēlētās darbības finansēs no budžeta pozīcijas 01.02.02 — Ekonomikas un monetārās savienības koordinācija un uzraudzība.

4.2.   Kopējais šim piedāvājumam paredzētais Kopienas budžets

Kopējā maksimālā šiem apsekojumiem pieejamā gada budžeta summa ir aptuveni 90 000 EUR.

Maksimālais saņēmēju skaits ir 3.

4.3.   Kopienas līdzfinansējuma procentuālā daļa

Komisijas līdzfinansējuma daļa nedrīkst pārsniegt 50 % no attaisnotajām izmaksām, kas saņēmējam radušās saistībā ar katru apsekojumu.

4.4.   Pasākumu finansējums no saņēmēja puses un attaisnotās izmaksas

Attaisnotās izmaksas var būt radušās tikai pēc tam, kad visas puses ir parakstījušas dotāciju līgumu (izņemot īpašus gadījumus) un nekādos apstākļos — pirms tam, kad iesniegts pieteikums dotācijas saņemšanai. Ieguldījumus natūrā neuzskata par attaisnotām izmaksām.

Saņēmējs tiks lūgts iesniegt sīki izstrādātu budžetu, iekļaujot pasākuma izmaksu un finansējuma tāmi, kas izteikta euro. Budžetu iekļaus dotāciju līgumā kā pielikumu. Komisija var vēlāk izmantot šos datus audita vajadzībām.

5.   ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

5.1.   Pretendentu juridiskais statuss

Aicinājums iesniegt priekšlikumus attiecas uz organizācijām un iestādēm (juridiskām personām), kuru juridiskais statuss nostiprināts kādā no ES dalībvalstīm, pievienošanās dalībvalstīm vai kandidātvalstīm. Pretendentiem jāpierāda, ka tie pastāv kā juridiska persona, šim nolūkam iesniedzot juridiskās personas veidlapu.

5.2.   Pamats izslēgšanai

Pieteikumu dotācijas saņemšanai neizskatīs, ja uz pretendējošo organizāciju/iestādi attieksies kāds no šiem gadījumiem: (1)

a)

tā ir bankrotējusi vai tiek likvidēta, tās darbību pārvalda tiesa, tā ir iesaistījusies nolīgumā ar kreditoriem, pārtraukusi uzņēmējdarbību, ir iesaistīta tiesas procesā attiecībā uz iepriekšminētajiem jautājumiem vai nonākusi citā tamlīdzīgā situācijā, kas radusies līdzīgas valstu tiesību aktos vai noteikumos paredzētas procedūras rezultātā;

b)

tā ar galīgu un nepārsūdzamu tiesas spriedumu ir atzīta par vainīgu pārkāpumā, kas saistīts ar tās profesionālo darbību;

c)

tā ir vainīga smagā ar profesionālo darbību saistībā pārkāpumā, kas pierādīts ar jebkādiem līdzekļiem, ko līgumslēdzēja iestāde var pamatot;

d)

tā nav izpildījusi saistības attiecībā uz sociālās apdrošināšanas iemaksām vai nodokļu nomaksu saskaņā ar tās valsts tiesību normām, kurā tā reģistrēta, vai līgumslēdzējas iestādes valsts tiesību normām, vai arī tās valsts tiesību normām, kur paredzēta līguma izpilde;

e)

attiecībā uz to ir stājies spēkā galīgs un nepārsūdzams tiesas spriedums par krāpšanu, korupciju, dalību noziedzīgā grupējumā vai citādu nelikumīgu darbību, kas kaitē Kopienu finanšu interesēm;

f)

ir pasludināts, ka tā pēc kādas citas publiskā iepirkuma procedūras vai dotāciju piešķiršanas procedūras, kas finansētas no Kopienas budžeta, ir nopietni pārkāpusi līgumu, neizpildot tajā noteiktās saistības;

g)

tā ir interešu konflikta situācijā;

h)

tā ir atzīta par vainīgu nepareizas informācijas sniegšanā vai nav sniegusi nepieciešamo informāciju.

Pretendentiem ar atbilstības deklarācijas veidlapas palīdzību jāapliecina, ka uz tiem neattiecas neviena no 5.2. punktā minētajām situācijām.

5.3.   Administratīvie un finansiālie sodi

1.

Neskarot līgumā paredzēto sodu piemērošanu, tos kandidātus vai pretendentus un līgumslēdzējus, kas atzīti par vainīgiem nepatiesu ziņu sniegšanā vai par kuriem konstatēts, ka tie nav pildījuši savas būtiskās līgumsaistības agrākās līguma piešķiršanas procedūrās, izslēdz no dalības visos līgumos un no tiesībām saņemt no Kopienas budžeta finansētas dotācijas ilgākais uz diviem gadiem no dienas, kad konstatēts pārkāpums, ko apliecina iztiesāšana ar abu pušu uzklausīšanu, kurā iesaistīts līgumslēdzējs. Šo termiņu var pagarināt līdz trim gadiem, ja piecu gadu laikā pēc pirmā pārkāpuma noticis atkārtots pārkāpums.

Pretendentiem vai kandidātiem, kas atzīti par vainīgiem nepatiesu ziņu iesniegšanā, piemēro arī finansiālus sodu, kas atbilst 2 % līdz 10 % no kopējās piešķirtā līguma summas.

Līgumslēdzējiem, par kuriem konstatēts, ka tie nav pildījuši savas būtiskās līgumsaistības, piemēro finansiālu sodu, kas atbilst 2 % līdz 10 % no attiecīgā līguma kopējās summas. Šo likmi var palielināt par 4 % — 20 % gadījumā, ja pārkāpums noticis atkārtoti piecu gadu laikā pēc pirmā pārkāpuma.

2.

Gadījumos, kas minēti 5.2. punkta a), c) un d) apakšpunktā, kandidātus vai pretendentus izslēdz no dalības visos līgumos un no tiesībām saņemt dotācijas ilgākais uz diviem gadiem no dienas, kad konstatēts pārkāpums, ko apliecina iztiesāšana ar abu pušu uzklausīšanu, kurā iesaistīts līgumslēdzējs.

Gadījumos, kas minēti 5.2. punkta b) un e) apakšpunktā, kandidātus vai pretendentus izslēdz no dalības visos līgumos un no tiesībām saņemt dotācijas vismaz uz vienu gadu un ilgākais uz četriem gadiem no sprieduma izziņošanas dienas.

Šos termiņus var pagarināt līdz pieciem gadiem gadījumā, ja pārkāpums izdarīts atkārtoti piecu gadu laikā pēc pirmā pārkāpuma vai pirmā sprieduma.

3.

Gadījumi, kas minēti 5.2. punkta e) apakšpunktā, ir

a)

krāpšanas gadījumi, kā minēts 1. pantā ar Padomes 1995. gada 26. jūlija aktu izstrādātajā Konvencijā par Eiropas Kopienu finanšu interešu aizsardzību;

b)

korupcijas gadījumi, kā minēts 3. pantā ar Padomes 1997. gada 26. maija aktu izstrādātajā Konvencijā par cīņu pret korupciju, kurā iesaistītas Eiropas Kopienas amatpersonas vai Eiropas Savienības dalībvalstu amatpersonas;

c)

dalība kriminālā organizācijā, kā definēts Padomes Vienotās Rīcības dokumenta 98/733/JHA 2. panta 1. punktā;

d)

naudas atmazgāšanas gadījumi, kā definēts Padomes Direktīvas 91/308/EEK 1. pantā.

6.   ATLASES KRITĒRIJI

Pretendentu finansējuma avotiem jābūt stabiliem un pietiekamiem, lai turpinātu darbību visā pasākumu veikšanas laikā. Tiem jābūt tādai profesionālajai kompetencei un kvalifikācijai, kas vajadzīga piedāvāto pasākumu vai darba programmu īstenošanai.

6.1.   Pretendentu finansiālais stāvoklis

Pretendentiem jābūt pietiekamam finansiālajam nodrošinājumam, lai īstenotu piedāvāto pasākumu; tiem jāiesniedz savs bilances izklāsts un peļņas un zaudējumu pārskati vismaz par pēdējiem diviem finanšu gadiem, par kuriem konti ir noslēgti. Šis noteikums neattiecas uz valsts iestādēm un starptautiskām organizācijām.

6.2.   Pretendentu darbības spējas

Pretendentiem jābūt pietiekamām darbības spējām, lai īstenotu piedāvāto pasākumu, un jāiesniedz attiecīgie apliecinājuma dokumenti.

Lai novērtētu pretendenta darbības spējas, tiks pārbaudīta atbilstība šādiem kritērijiem:

Vismaz trīs gadus ilga pierādīta pieredze, sagatavojot un īstenojot kvalitatīvus uzņēmumu un patērētāju apsekojumus.

Pierādīta pieredze vismaz vienā no šīm jomām:

1)

uzņēmumu un patērētāju apsekojumu rezultātu novērtēšana, metodoloģiskie jautājumi (atlase, anketas un grafiki) un analīze;

2)

rādītāju izstrāde, balstoties uz uzņēmumu un patērētāju apsekojumu rezultātiem;

3)

uzņēmumu un patērētāju apsekojumu rezultātu izmantošana cikliskai un makroekonomiskai analīzei un izpētei, izmantojot statistiskas un ekonometriskas metodes, tostarp sektoru analīzi;

4)

ekonometriskie modeļi un citi prognozēšanas instrumenti.

Spēja izmantot Kopīgās saskaņotās ES uzņēmumu un patērētāju apsekojumu programmas metodoloģiju un ievērot Komisijas norādījumus — ievērot ikmēneša ziņojumu iesniegšanas termiņus, pēc Komisijas dienestu pieprasījuma veikt uzlabojumus un izmaiņas apsekojumu programmā saskaņā ar vienošanos, kas pieņemta, tiekoties ar sadarbības organizāciju/iestāžu pārstāvjiem koordinācijas sanāksmē.

7.   PIEŠĶIRŠANAS KRITĒRIJI

Piešķirot līguma slēgšanas tiesības veiksmīgajiem kandidātiem, tiks ņemti vērā šādi kritēriji:

Kandidāta kompetences un pieredzes līmenis jomās, kas minētas 6.2. punktā;

Piedāvātā apsekojuma metodoloģija, tostarp izlases veids, izlases lielums, aptvēruma līmenis, atbilžu biežums;

Kandidāta kompetence un zināšanas par apsekojumu veikšanas īpatnībām tajā nozarē un valstī, kur apsekojumu/-us paredzēts veikt;

Kandidāta darba organizācijas efektivitāte, vērtējot elastīgumu, infrastruktūru, kvalificētu personālu un rīcībā esošos līdzekļus darba veikšanai, rezultātu paziņošanai, dalībai aptaujas rezultātu sagatavošanā saskaņā ar kopīgo saskaņoto programmu un saziņai ar Komisiju;

Izdevīgums.

8.   PRAKTISKĀS PROCEDŪRAS

8.1.   Priekšlikumu izstrāde un iesniegšana

Priekšlikumos jāiekļauj aizpildīta un parakstīta dotācijas pieteikuma veidlapa un visi pieteikumā norādītie apliecinājuma dokumenti.

Piedāvājumam jāsastāv no trim daļām:

administratīvais piedāvājums,

tehniskais piedāvājums,

finansiālais piedāvājums.

No Komisijas saņemamas šādas standartveidlapas:

dotācijas pieteikuma veidlapa,

veidlapa budžeta pārskatam ar aprēķinātajām apsekojuma izmaksām un finanšu plānu,

finansiālās identifikācijas veidlapa,

juridiskās personas veidlapa,

atbilstības deklarācijas veidlapa,

veidlapa paziņojumam, kurā apliecināta griba parakstīt dotāciju standartlīgumu,

veidlapa attiecībā uz apakšlīgumiem,

kā arī dokumentācija, kas attiecas uz dotācijas finansiālajiem aspektiem:

atgādne par finanšu aprēķinu un finanšu pārskatu sastādīšanu,

dotāciju līguma paraugs,

a)

lejuplādējot tos no tīmekļa vietnes

http://ec.europa.eu/economy_finance/tenders/2006/call2006_5en.htm,

b)

ja tas nav iespējams, rakstot Eiropas Komisijas Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorātam uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General ECFIN

Unit ECFIN-A-3 (Business surveys)

Call for proposals — ECFIN/2006/A3-02

BU-1 3/146

B-1049 Brussels

Fakss (32-2) 296 36 50

E-pasts: ecfin-bcs-mail@ec.europa.eu

Komisija patur tiesības veikt grozījumus šajos standarta dokumentos atbilstoši kopīgās saskaņotās programmas vajadzībām un/vai budžeta vadības noteikumiem.

Priekšlikumi jāiesniedz vienā no Eiropas Kopienas oficiālajām valodām, attiecīgā gadījumā pievienojot tulkojumu angļu, franču vai vācu valodā.

Pretendentiem jāiesniedz viens parakstīts priekšlikuma oriģināls un divas kopijas.

Priekšlikumi jāiesniedz aizlīmētā aploksnē, kas ievietota otrā aizlīmētā aploksnē.

Uz ārējās aploksnes jābūt norādītai 8.3. punktā minētajai adresei.

Uz aizlīmētās iekšējās aploksnes, kurā atrodas priekšlikums, jābūt norādei: “Call for ProposalsECFIN/2006/A3-02, not to be opened by the internal mail department” [Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus — ECFIN/2006/A3-02, neatvērt iekšējā pasta struktūrvienībā].

Komisija informēs kandidātus par priekšlikuma saņemšanu, nosūtot atpakaļ saņemšanas apstiprinājuma lapu, kas iesniegta kopā ar priekšlikumu.

8.2.   Priekšlikumu saturs

8.2.1.   Administratīvais priekšlikums

Administratīvajā priekšlikumā jāiekļauj

Pienācīgi parakstīta dotācijas pieteikuma veidlapa;

Pareizi aizpildīta un parakstīta juridiskās personas veidlapa un prasītie dokumenti, kas apliecina organizācijas vai iestādes juridisko statusu;

Pienācīgi aizpildīta un parakstīta finansiālās identifikācijas veidlapa;

Pienācīgi parakstīta atbilstības deklarācijas veidlapa;

Organizācijas vai iestādes struktūrshēma, kurā norādīti vadības un par apsekojumu veikšanu atbildīgā operatīvā dienesta darbinieku uzvārdi un amati;

Pienācīgi parakstīta veidlapa ar paziņojumu, kurā pretendents apliecina vēlmi parakstīt dotāciju līgumu gadījumā, ja tiks izraudzīts;

Stabilu finansiālo stāvokli apliecinoši dokumenti: jābūt pievienotam bilances izklāstam un peļņas un zaudējumu pārskatiem par pēdējiem diviem finanšu gadiem, par kuriem konti ir noslēgti.

8.2.2.   Tehniskais priekšlikums

Tehniskajā priekšlikumā jāiekļauj

Organizācijas vai iestādes darbības apraksts, kas ļauj novērtēt tās kvalifikāciju un pieredzes līmeni un ilgumu 6.2. punktā norādītajās jomās. Tas nozīmē jebkādus pētījumus, pakalpojumu līgumus, konsultācijas, apsekojumus, publikācijas vai citus iepriekš veiktus darbus, norādot klientu un — attiecīgā gadījumā — to, kuri no šiem darbiem veikti Eiropas Komisijas uzdevumā. Darbības aprakstam jāpievieno atbilstošākie pētījumi un/vai to rezultāti;

Darbības organizācijas sīks apraksts apsekojumu veikšanai. Jāpievieno attiecīgā dokumentācija, kas attiecas uz pretendenta rīcībā esošo infrastruktūru, telpām un aprīkojumu, līdzekļiem un kvalificētu personālu (īsi dzīves apraksti);

Apsekojumu veikšanas metodoloģijas sīks apraksts: izlases metodes, izlases kļūdas un ticamības intervāli, izlases lielums, aptvēruma līmenis un paredzamais atbilžu biežums;

Pienācīgi aizpildīta veidlapa attiecībā uz pasākumā iesaistītajiem apakšlīgumu slēdzējiem, sīki aprakstot uzdevumus, par kuriem slēgs apakšlīgumus.

8.2.3.   Finansiālais priekšlikums

Finansiālajā priekšlikumā jāiekļauj

Pienācīgi un detalizēti aizpildīts 16 mēnešu budžeta pārskats (norādot summas euro) par katru apsekojumu — pārskatā jāiekļauj pasākuma finansēšanas plāns un apsekojuma kopējo un attaisnoto, tostarp apakšlīgumu izmaksu sīks sadalījums;

Attiecīgā gadījumā — apliecinājums par atbrīvojumu no PVN;

Attiecīgā gadījumā — dokuments, kas apliecina citu organizāciju finansiālo ieguldījumu (līdzfinansējumu).

8.3.   Adrese un termiņš priekšlikumu iesniegšanai

Pretendenti, kas ir ieinteresēti saņemt šīs dotācijas, tiek aicināti iesniegt pieteikumus Eiropas Komisijai.

Pieteikumu var iesniegt šādi:

a)

vai nu izmantojot ierakstītu sūtījumu vai privātās piegādes pakalpojumu, ne vēlāk kā 2006. gada 25. septembrī (pasta zīmogs) nosūtīt to uz kādu no šīm adresēm —

izmantojot ierakstītu sūtījumu:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 — 3/13

B-1049 Brussels

izmantojot privātās piegādes pakalpojumu:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

(b)

vai nogādājot to Eiropas Komisijas centrālajam pasta dienestam (personiska piegāde vai piegāde, ko veic jebkura pretendenta pilnvarota persona, kas var būt arī privātās piegādes dienests) uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Economic and Financial Affairs

For the attention of Mr Jean-Pierre RAES

Call for Proposals ref. ECFIN/2006/A3-02

Unit R2, Office BU1 — 3/13

Rue de Genève, 1

B-1140 Brussels (Evere)

ne vēlāk kā 2006. gada 25. septembrī plkst. 16:00 (pēc Briseles laika). Šajā gadījumā iesniegšanas pierādījums būs datēta un parakstīta kvīts, ko izsniegusi minētās struktūrvienības amatpersona, kas pieņem pieteikumu.

Pieteikumi, ko Komisija saņems pēc termiņa beigām, netiks izskatīti.

9.   KAS NOTIEK AR SAŅEMTAJIEM PIETEIKUMIEM?

Visi pieteikumi tiks pārbaudīti, lai pārliecinātos, vai tie atbilst formālajiem atbilstības kritērijiem.

Par atbilstošiem uzskatītos piedāvājumus izvērtēs, un tie saņems atzīmes saskaņā ar minētajiem piešķiršanas kritērijiem.

Piedāvājumu atlases procedūra notiks 2006. gada oktobrī/novembrī. Šim mērķim tiks izveidota atlases komiteja, kas darbosies Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektora vadībā. Tā sastāvēs no vismaz trim personām, kas pārstāvēs vismaz divas savstarpēji hierarhiski nesaistītas specializētās vienības, un tai būs pašai savs sekretariāts, kas atbildēs par saziņu ar veiksmīgo kandidātu pēc atlases procedūras. Individuāli informēti tiks arī neveiksmīgie kandidāti.

10.   SVARĪGI

Šis aicinājums iesniegt priekšlikumus Komisijai nerada nekāda veida līgumsaistības ar jebkādu organizāciju/iestādi, kas iesniedz priekšlikumu, pamatojoties uz šo aicinājumu. Visai saziņai saistībā ar šo aicinājumu iesniegt piedāvājumus jānotiek rakstiski.

Pretendentiem jāņem vērā līguma noteikumi, kas piešķīruma gadījumā būs obligāti.


(1)  Saskaņā ar 93. un 94. pantu Finanšu Regulā, ko piemēro Eiropas Kopienu vispārējam budžetam.