25.7.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 172/24


Uzaicinājums iesniegt piedāvājumus netiešām darbībām saskaņā ar Kopienas daudzgadu rīcības plānu, lai Eiropā uzlabotu digitālā satura pieejamību, lietošanu un izmantošanu (eContentplus programma)

(2006/C 172/09)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

1.   Mērķi un apraksts

Eiropas Komisija ir pieņēmusi darba programmu un uzaicinājumu iesniegt piedāvājumus, lai īstenotu eContentplus programmu (1).

Šis uzaicinājums attiecas uz piedāvājumiem netiešām darbībām šādās jomās un šādiem pasākumiem:

Ģeogrāfiskā informācija

3.1

Ģeogrāfiskās informācijas mērķprojekti

3.2

Tematisks ģeogrāfiskās informācijas tīkls

Izglītības saturs

4.1

Izglītības satura mērķprojekti

4.2

Tematisks izglītības satura tīkls

Digitālās bibliotēkas (kultūras un zinātnes/akadēmiskais saturs)

5.1.

Digitālo bibliotēku mērķprojekti

5.2

Tematisks kultūras satura tīkls

Sadarbības veicināšana starp digitālajā saturā ieinteresētajām personām

6.1

Publiskā sektora un saistītu jautājumu tematisks tīkls

2.   Pretendenti, kam ir tiesības piedalīties programmā

eContentplus programmā var piedalīties juridiskas personas, kuras reģistrētas kādā no 25 ES dalībvalstīm.

Programmā var piedalīties arī juridiskas personas, kuras ir reģistrētas Bulgārijā, Horvātijā, Rumānijā, Turcijā un Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā), ja šajā sakarā ir noslēgta divpusēja vienošanās ar attiecīgo valsti. Tāpat programmā var piedalīties arī reģistrētās juridiskās personas, kas reģistrētas EBTA valstīs, kuras ir EEZ līguma puses (Islande, Lihtenšteina, Norvēģija), saskaņā ar minētā līguma noteikumiem (2).

Var piedalīties arī trešās valstīs reģistrētas juridiskas personas un starptautiskas organizācijas, taču tām Kopiena nesniegs finansiālu atbalstu.

3.   Budžets

Kopējais budžets, kas paredzēts netiešu darbību līdzfinansējumam, ir 27,3 miljoni euro.

4.   Iesniegšanas termiņš

Termiņš piedāvājumu saņemšanai Komisijā ir 2006. gada 19. oktobris pl. 17.00 (Luksemburgas laiks).

5.   Papildinformācija

Aicinājuma iesniegt piedāvājumus pilns teksts un pieteikuma veidlapas ir publicētas tīmekļa vietnē:

http://europa.eu.int/econtentplus

Visiem pieteikumiem jābūt saskaņā ar specifikācijām un noteikumiem, kuri paredzēti uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus pilnajā tekstā, darba programmā un piedāvājuma iesniedzēja rokasgrāmatā, kas ir pieejamas iepriekš minētajā Komisijas tīmekļa vietnē. Minētajos avotos atradīsiet informāciju par to, kā sagatavot un iesniegt piedāvājumus.

Piedāvājumu vērtējuma pamatā būs pārredzamības un vienlīdzīgas attieksmes principi. Vērtēšanu veiks Komisija ar ārējo speciālistu palīdzību. Katru pieteikumu vērtēs, pamatojoties uz eContentplus darba programmā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem.

Visi piedāvājumi, kurus saņems Eiropas Komisija, paliks konfidenciāli.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 9. marta Lēmums Nr. 456/2005/EK, ar ko izveido daudzgadu Kopienas programmu, lai Eiropā uzlabotu digitālā satura pieejamību, lietošanu un izmantošanu (OV L 79, 24.3.2005., 1. lpp.)

(2)  Atjaunināta informācija par to, kuras valstis piedalās programmā, ir publicēta Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Atjaunināts saraksts ir pieejams arī programmas tīmekļa vietnē http://europa.eu.int/econtentplus.