8.4.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 86/40


Prasība, kas celta 2006. gada 17. februārī — Astex Therapeutics pret ITSB

(Lieta T-48/06)

(2006/C 86/78)

valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums — angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Astex Therapeutics Limited Kembridža (Apvienotā Karaliste) (pārstāvji — M. Edenborough, barrister, un R. Harrison, solicitor)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Otra procesa Apelāciju padomē dalībniece: Protec Health International Limited (Sirenčestra [Cirencester], Apvienotā Karaliste)

Prasītājas prasījumi:

atcelt apstrīdēto ITSB Apelāciju otrās padomes 2005. gada 29. novembra lēmumu lietā R 651/2004-2 pilnīgi vai, pakārtoti, daļēji;

piespriest iebildumu iesniedzējai atlīdzināt prasītājai/apelācijas sūdzības iesniedzējai izdevumus, kas prasītājai/apelācijas sūdzības iesniedzējai ir radušies saistībā ar šo prasību (ja iebildumu iesniedzēja iestāsies lietā šajā apelācijas procesā), apelāciju Apelāciju padomē un iebildumiem Iebildumu nodaļā (jebkurā gadījumā). Bez tam, noteikt, ka ITSB ar iebildumu iesniedzēju solidāri un atsevišķi ir atbildīgs par prasītājas/apelācijas sūdzības iesniedzējas tiesāšanās izdevumiem, kas ir radušies saistībā ar šo prasību Pirmās instances tiesā.

Pamati un galvenie argumenti

Kopienas preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja;

Attiecīgā Kopienas preču zīme: grafiska preču zīme “Astex Technology” attiecībā uz 5. klasē ietilpstošām precēm (medikamenti);

Iebildumu procesā pretstatītās preču zīmes vai apzīmējuma īpašniece: Protec Health International Limited;

Pretstatītā preču zīme vai apzīmējums: Kopienas vārdiska preču zīme “Astex” attiecībā uz 5. (insekticīdi putekļu ērču iznīcināšanai) un 24. (tekstils utt.) klasē ietilpstošām precēm un pakalpojumiem;

Iebildumu nodaļas lēmums: reģistrācijas pieteikumu noraidīt;

Apelāciju padomes lēmums: apelāciju noraidīt;

Izvirzītie pamati: Padomes Regulas (EK) Nr. 40/94 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums