4.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 54/45


UK-Lerwick: Regulāras gaisa satiksmes pakalpojumu sniegšana

Apvienotās Karalistes izsludināts konkurss saskaņā ar Padomes Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu par regulāras gaisa satiksmes pakalpojumu sniegšanu starp Šetlendas galveno salu (Tingwall/Sumburgh) un Foula, Fair Isle, Out Skerries un Papa Stour salu

(2006/C 54/09)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

1.   Ievads: Saskaņā ar 4. panta 1. punkta a) apakšpunktu Padomes 1992. gada 23. jūlija Regulā (EEK) Nr. 2408/92 par Kopienas aviosabiedrību piekļuvi Kopienas iekšējiem gaisa ceļiem Apvienotā Karaliste ir noteikusi sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības attiecībā uz regulāru gaisa satiksmi starp Šetlendas galveno salu un Foula (no Tingwall), Fair Isle (no Tingwall/Sumburgh), Out Skerries (no Tingwall) un Papa Stour (no Tingwall) salu. Šo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību standarti tika publicēti Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī C 394, 5. lpp., 30.12.1997., ar grozījumiem, kuri publicēti Eiropas Kopienu/Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 356, 3. lpp., 12.12.2000., C 358, 7. lpp., 15.12.2001., C 306, 24. lpp., 10.12.2004., C 223, 8. lpp., 10.9.2005. un C 53, 6. lpp., 3.3.2006.

Ja līdz 2006. gada 1. jūlijam neviens gaisa pārvadātājs nebūs uzsācis vai gatavs uzsākt regulāru gaisa satiksmi starp Šetlendas galveno salu un Foula (no Tingwall), Fair Isle (no Tingwall/Sumburgh), Out Skerries (no Tingwall) un Papa Stour (no Tingwall) salu saskaņā ar noteiktajām sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām un nepieprasot kompensāciju, Apvienotā Karaliste ir nolēmusi saskaņā ar iepriekš minētās regulas 4. panta 1. punkta d) apakšpunktā izklāstīto kārtību turpināt ierobežot piekļuvi šiem maršrutiem, atļaujot to tikai vienam gaisa pārvadātājam, un atklātā konkursā piedāvāt tiesības sniegt šos pakalpojumus no 2006. gada 1. augusta.

Līgumu piešķir Šetlendas salu padome, turpmāk tekstā “līguma piešķīrēja iestāde”, kura nodrošina vienu Britten Norman Islander lidaparātu izmantošanai iepriekš minētajos maršrutos.

2.   Konkursa uzaicinājuma priekšmets: Regulāra gaisa satiksme no 2006. gada 1. augusta starp Šetlendas galveno salu un Foula (no Tingwall), Fair Isle (no Tingwall/Sumburgh), Out Skerries (no Tingwall) un Papa Stour (no Tingwall) salu saskaņā ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām, kas noteiktas šiem maršrutiem un publicētas Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī C 394, 5. lpp., 30.12.1997., ar grozījumiem, kuri publicēti Eiropas Kopienu/Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 356, 3. lpp., 12.12.2000., C 358, 7. lpp., 15.12.2001., C 306, 24. lpp., 10.12.2004., C 223, 8. lpp., 10.9.2005. un C 53, 6. lpp., 3.3.2006. Regulāras gaisa satiksmes pakalpojumu sniegšanai gaisa pārvadātājam būs jāizmanto lidaparāts, kuru gaisa pārvadātājam bez maksas (bet saskaņā ar konkursa dokumentācijā ietvertajiem nosacījumiem) nodrošinās līguma piešķīrēja iestāde.

3.   Piedalīšanās konkursā: Konkursā var piedalīties visi gaisa pārvadātāji, kam ir derīga darbības licence, kas izdota kādā no dalībvalstīm saskaņā ar Padomes 1992. gada 23. jūlija Regulu (EEK) Nr. 2407/92 par gaisa pārvadātāju licencēšanu. Pakalpojumus sniedz saskaņā ar Civilās aviācijas pārvaldes (CAA) regulatīvo režīmu.

4.   Konkursa procedūra: Uz šo konkursa uzaicinājumu attiecas Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta 1. punkta d), e), f), g), h) un i) apakšpunkts.

5.   Konkursa dokumentācija/kvalifikācija utt.: Pilnīgu konkursa dokumentāciju, tostarp konkursa pieteikuma veidlapu, specifikāciju, līguma nosacījumus/līguma nosacījumu izpildes grafiku, kā arī sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistību oriģināla tekstu, kas publicēts Eiropas Kopienu Oficiālajā Vēstnesī C 394, 5. lpp., 30.12.1997., ar grozījumiem, kuri publicēti Eiropas Kopienu/Savienības Oficiālajā Vēstnesī C 356, 3. lpp., 12.12.2000., C 358, 7. lpp., 15.12.2001., C 306, 24. lpp., 10.12.2004., C 223, 8. lpp., 10.9.2005. un C 53, 6. lpp., 3.3.2006., var saņemt bez maksas no līguma piešķīrējas iestādes:

Shetland Islands Council, Infrastructure Services Department, Transport Services, Grantfield, Lerwick ZE1 0NT, Shetland, United Kingdom, Tel. (44-159) 574 48 00. Fax (44-159) 574 48 69 (Contact: Ian Bruce, Service Manager — Transport Operations).

Konkursa dokumentācijā aviosabiedrībām jāietver apliecinājums par to finansiālo stāvokli (jāiesniedz bankas atsauces vēstule līguma vērtības segšanai, kā arī gada pārskats un pārbaudītā grāmatvedība par pēdējiem 3 gadiem, norādot apgrozījumu un peļņu pirms nodokļu nomaksas par pēdējiem 3 gadiem), iepriekšējo pieredzi un tehniskajām iespējām sniegt aprakstīto pakalpojumu. Līguma piešķīrēja iestāde patur tiesības pieprasīt turpmāku informāciju par pieteikuma iesniedzēja finansiālajiem un tehniskajiem resursiem un iespējām.

Konkursa piedāvājumu izcenojumiem jābūt sterliņu mārciņās, un visiem apliecinošajiem dokumentiem jābūt angļu valodā. Līgumu uzskata par noslēgtu saskaņā ar Skotijas likumiem, un tas ir ekskluzīvā Skotijas tiesu jurisdikcijā.

6.   Finansiālā kompensācija: Iesniegtajos piedāvājumos jānorāda pakalpojumu sniegšanai nepieciešamā summa dotācijas veidā 3 gadiem, sākot no paredzētās darbības uzsākšanas dienas. Dotācija jāaprēķina saskaņā ar specifikāciju. Galīgās dotācijas maksimālo pieļaujamo summu var pārskatīt tikai darbības apstākļu neparedzētu izmaiņu gadījumā.

Līgumu piešķir Šetlendas salu padome. Visi maksājumi saskaņā ar līgumu ir sterliņu mārciņās.

7.   Līguma darbības termiņš, grozījumi un izbeigšana: Līgums uz trīs gadiem četriem maršrutiem stāsies spēkā 2006. gada 1. augustā un izbeigsies 2009. gada 31. jūlijā. Jebkuri līguma grozījumi vai tā izbeigšana notiek saskaņā ar līguma nosacījumiem. Izmaiņas pakalpojumos atļautas tikai ar līguma piešķīrējas iestādes piekrišanu.

8.   Līgumsods gadījumā, ja pārvadātājs nepilda līgumu: Gadījumā, ja pārvadātājs neveic lidojumu kāda iemesla dēļ, izņemot turpmāk minētos, līguma piešķīrēja iestāde var proporcionāli samazināt dotāciju par katru gadījumu, kad lidojums nav veikts, ar nosacījumu, ka līguma piešķīrēja iestāde nesamazina dotāciju gadījumos, ja lidojums nav veikts turpmāk minēto iemeslu dēļ un attiecīgais gadījums nav noticis pārvadātāja darbības vai nolaidības dēļ:

laika apstākļi,

lidostu slēgšana,

aizsardzības apsvērumi,

streiki,

drošības apsvērumi.

Saskaņā ar līguma nosacījumiem par šādu lidojuma neveikšanu pārvadātājam ir jāsniedz paskaidrojums.

9.   Piedāvājumu iesniegšanas termiņš: Viens mēnesis no šā paziņojuma publicēšanas dienas.

10.   Pieteikšanās procedūra: Piedāvājumi jānosūta uz šādu adresi:

Head of Legal and Administration, Shetland Islands Council, 4 Market Street, Lerwick ZE1 0JN, Shetland, United Kingdom.

Personas, kuras piedalās piedāvājumu atvēršanā, ir līguma piešķīrējas iestādes iecelts personāls un ievēlēti pārstāvji. Piedāvājumi nav jānosūta uz 5. punktā norādīto adresi.

11.   Konkursa uzaicinājuma spēkā esamība: Saskaņā ar Regulas (EEK) Nr. 2408/92 4. panta 1. punkta d) apakšpunktu šis konkursa uzaicinājums ir spēkā ar nosacījumu, ka līdz 2006. gada 1. jūlijam neviens Kopienas gaisa pārvadātājs nav iesniedzis programmu darbībai šajos maršrutos no 2006. gada 1. augusta vai pirms šā datuma saskaņā ar noteiktajām sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistībām, kurās izdarīti grozījumi, nesaņemot dotāciju. Līguma piešķīrēja iestāde patur tiesības vispār atteikties pieņemt kādu konkursa piedāvājumu, ja pamatotu iemeslu dēļ nevienu no tiem neatzīst par piemērotu pieņemšanai.