23.1.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 24/58


Prasība, kas celta 2022. gada 17. novembrī – Illumina/Komisija

(Lieta T-709/22)

(2023/C 24/81)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Illumina, Inc. (Wilmington, Delavēra, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvji: D. Beard, B. Cullen un J. Holmes, Barristers un F. González Díaz, M. Siragusa, G. Rizza, N. Latronico un L. Bitsakou, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt Komisijas Lēmumu C(2022) 6454 final (2022. gada 6. septembris), ar ko koncentrāciju atzīst par nesaderīgu ar iekšējo tirgu un EEZ līguma darbību (Lieta M.10188 – ILLUMINA/GRAIL);

piespriest Komisijai segt savus, kā arī atlīdzināt prasītājas tiesāšanās izdevumus šajā tiesvedībā.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza desmit prasības pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pieļāvusi tiesību kļūdu, jo nav apsvērusi, vai darījums ietilpst ES Apvienošanās regulas teritoriālajā piemērošanas jomā, un apstiprinājusi savu kompetenci pārskatīt un aizliegt darījumu, neanalizējot, vai minētajam ir nepieciešamā saistība ar EEZ un vai tas paredzami radītu tiešas un būtiskas sekas EEZ.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pārkāpusi prasītājas tiesības uz aizstāvību, jo nav izdevusi papildu paziņojumu par iebildumiem. Komisija, konkrēti pirmajā faktu izklāstā iekļaujot kvantitatīvu analīzi, esot būtiski papildinājusi iebildumu, ka prasītājai esot spēja un stimuls īstenot GRAIL potenciālo konkurentu izstumšanu no tirgus.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija nav izpildījusi savu pierādīšanas pienākumu ne atbilstoši nopietnas iespējamības, ne arī iespējamību izsvēršanas standartam.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pieļāvusi tiesību kļūdu, kā arī kļūdas faktos un vērtējumā, pieņemdama attiecīgo tirgu definīciju, kurā ir a) radīts uz NGS balstītu agrīnas vēža diagnostikas (AVD) testu izstrādes un komercializācijas posmu mākslīgs nošķīrums, b) konstatēta dažādu uz NGS balstītu AVD, DAC, un MRD testu savstarpēja aizstājamība šķietamajā izstrādes posmā, un c) konstatēta uz NGS balstītu vairāku vēža veidu (GRAIL Galleri tests) un viena vēža veida agrīnas diagnostikas testu inovācijas savstarpēja aizstājamība.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pieļāvusi tiesību kļūdu, kā arī kļūdas faktos un vērtējumā, neaplūkojot atklāto piedāvājumu kā daļu no faktiskās situācijas, kas izrietētu no darījuma, novērtēdama prasītājas apgalvoto spēju vai stimulu izmantot piekļuves resursiem ierobežošanas stratēģijas, kā arī darījuma izraisītos efektivitātes ieguvumus un tā ietekmi uz efektīvu konkurenci.

6.

Ar sesto pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pieļāvusi tiesību kļūdu, kā arī kļūdas faktos un vērtējumā, apliecinot, ka darījums izraisītu Illumina spēju īstenot konkurentu izstumšanu no tirgus.

7.

Ar septīto pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pieļāvusi tiesību kļūdu, kā arī kļūdas faktos un vērtējumā, apliecinot, ka Illumina būtu stimuls īstenot konkurentu izstumšanu no tirgus.

8.

Ar astoto pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pieļāvusi tiesību kļūdu, kā arī kļūdas faktos un vērtējumā, apliecinot, ka darījumam būtu tieša un nelabvēlīga ietekme uz efektīvu konkurenci sešās lietas nodošanas pieprasījumu iesniegušajās valstīs vai EEZ.

9.

Ar devīto pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pieļāvusi tiesību kļūdu, kā arī kļūdas faktos un vērtējumā, noraidot pušu apgalvojumus, ka darījums paātrinātu Galleri ieviešanu EEZ tirgū par vismaz pieciem gadiem un izglābtu tūkstošiem dzīvību, un ka Illumina peļņas procenta no NGS sistēmu pārdošanas GRAIL iekļaušana novērstu peļņas procenta dubultošanu un izraisītu būtiskus ietaupījumus dalībvalstu veselības aprūpes sistēmām un nodokļu maksātajiem, samazinot vēža ārstēšanas izmaksas. Pretēji tam, ko apgalvo Komisija, visi darījuma izraisītie efektivitātes ieguvumi būtu konkrēti saistīti ar apvienošanos, pārbaudāmi un sniegtu labumu patērētājiem.

10.

Ar desmito pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pieļāvusi tiesību kļūdu, kā arī kļūdas faktos un vērtējumā, noraidot Illumina visaptverošo korektīvo pasākumu paketi, kura esot ietvērusi ne vien atklāto piedāvājumu, bet arī saistības attiecībā uz licencēšanu, atkāpēm un nepiemērošanu, kas būtu sekmējuši Illumina konkurentu piekļuvi augšupējam tirgum un darbības paplašināšanu tajā.