20.6.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 237/29


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2022. gada 8. martā iesniedza Tribunale di Bolzano (Itālija) – kriminālprocess pret nezināmām personām

(Lieta C-178/22)

(2022/C 237/38)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale di Bolzano

Kriminālprocess pret:

Nezināmām personām

Prejudiciālais jautājums

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) (1) 15. panta 1. punkts nepieļauj tādu valsts tiesisko regulējumu kā 2003. gada 30. jūnija Likumdošanas dekrēta Nr. 196 (Privātuma kodekss) 132. pants, kura 3. punkts ir ticis grozīts ar 2021. gada 30. septembra Dekrētlikumu Nr. 132, kas ir apstiprināts ar grozījumiem ar 2021. gada 23. novembra Likumu Nr. 178, un tā šobrīd spēkā esošajā redakcijā ir paredzēts:

3.

Likumā noteiktajā glabāšanas termiņā, ja pastāv pietiekamas norādes uz noziedzīgiem nodarījumiem, par kuriem likumā ir paredzēts saskaņā ar Kriminālprocesa kodeksa 4. pantu noteiktais sods – mūža ieslodzījums vai brīvības atņemšana uz laiku, kura maksimālais ilgums nav mazāks par trim gadiem, un par noziedzīgie nodarījumiem, kurus veido draudu izteikšana un uzmākšanās vai personas traucēšana ar telefona palīdzību, ja draudi, uzmākšanās un traucējums ir smagi, datus, ja tie ir būtiski faktu konstatēšanai, iegūst pēc tiesneša atļaujas, kuru tas izdod ar motivētu dekrētu, pēc valsts prokurora pieprasījuma vai apsūdzētās personas, aizdomās turētā, cietušās personas un citu privātpersonu aizstāvja lūguma?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) (OV 2002, L 201, 37. lpp.).