5.12.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 463/6


Tiesas (trešā palāta) 2022. gada 13. oktobra spriedums (Sąd Najwyższy (Polija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k./Bank Handlowy w Warszawie S.A.

(Lieta C-64/21) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Direktīva 86/653/EEK - 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts - Pašnodarbināti tirdzniecības pārstāvji - Darījums, kas noslēgts ar trešo personu, kuru tirdzniecības pārstāvis par klientu piesaistījis iepriekš - Atalgojums - Pārstāvja tiesību uz komisijas naudu imperatīvais vai dispozitīvais raksturs)

(2022/C 463/07)

Tiesvedības valoda – poļu

Iesniedzējtiesa

Sąd Najwyższy

Pamatlietas puses

Prasītāja: Rigall Arteria Management Sp. z o.o. sp. k.

Atbildētāja: Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Rezolutīvā daļa

Padomes Direktīvas 86/653/EEK (1986. gada 18. decembris) par dalībvalstu tiesību aktu koordinēšanu attiecībā uz pašnodarbinātiem tirdzniecības pārstāvjiem 7. panta 1. punkta b) apakšpunkts

ir jāinterpretē tādējādi, ka:

ar līgumu var atkāpties no tiesībām – kas ar šo tiesību normu piešķirtas pašnodarbinātajam tirdzniecības pārstāvim – saņemt komisijas naudu par pārstāvības līguma darbības laikā noslēgtu darījumu ar trešo personu, kuru šis pārstāvis par klientu tāda paša veida darījumiem piesaistījis iepriekš.


(1)  OV C 182, 10.5.2021.