15.2.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 53/20


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 17. novembrī iesniedza Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Itālija) – Interporto di Trieste SpA/Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

(Lieta C-608/20)

(2021/C 53/26)

Tiesvedības valoda – itāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Pamatlietas puses

Prasītāja: Interporto di Trieste SpA

Atbildētāji: Ministero dello Sviluppo Economico, Gestore dei Servizi Energetici SpA – GSE

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Savienības tiesības liedz piemērot tādu valsts tiesību normu kā Dekrētlikuma Nr. 91/2014, kas ir apstiprināts ar Likumu Nr. 116/2014, 26. panta 2. un 3. punkts, kura būtiski samazina vai kavē to stimulu izmaksu, kas ir jau piešķirti saskaņā ar likumu un definēti pamatojoties uz īpašiem līgumiem, kurus elektroenerģijas no fotoelementu konversijas ražotāji ir parakstījuši ar Gestore dei servizi energetici s.p.a, kas ir par šo funkciju atbildīgā publiska sabiedrība?

It īpaši, vai šāda valsts tiesību norma ir saderīga ar vispārējiem Eiropas Savienības tiesību tiesiskās paļāvības, tiesiskās drošības, lojālas sadarbības un lietderīgas iedarbības principiem; Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 16. un 17. pantu; Direktīvu 2009/28/EK (1) un tajā paredzēto tiesisko regulējumu atbalsta shēmu jomā; LESD 216. panta 2. punktu, it īpaši saistībā ar Eiropas Enerģētikas hartas nolīgumu?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/28/EK (2009. gada 23. aprīlis) par atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanu un ar ko groza un sekojoši atceļ Direktīvas 2001/77/EK un 2003/30/EK (OV 2009, L 140, 16. lpp.).