18.1.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 19/44


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 29. oktobrī iesniedza Landgericht Köln (Vācija) – DS/Deutsche Lufthansa AG

(Lieta C-565/20)

(2021/C 19/45)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Landgericht Köln

Pamatlietas puses

Prasītājs: DS

Atbildētāja: Deutsche Lufthansa AG

Prejudiciālais jautājumi

Vai gaisa pārvadātāja darbinieku streiks pēc arodbiedrības aicinājuma ir ārkārtējs apstāklis Regulas (EK) Nr. 261/2004 (1) 5. panta 3. punkta izpratnē?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 261/2004 (2004. gada 11. februāris), ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV 2004, L 46, 1. lpp.).