24.8.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 279/37


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 15. jūnijā iesniedza Rayonen sad Lukovit (Bulgārija) – VB/Glavna direktsia “Pozharna bezopasnost i zaschtita na naselenieto” kam Ministerstvo na vatreshnite raboti

(Lieta C-262/20)

(2020/C 279/49)

Tiesvedības valoda – bulgāru

Iesniedzējtiesa

Rayonen sad Lukovit

Pamatlietas puses

Prasītājs: VB

Atbildētāja: Glavna direktsia “Pozharna bezopasnost i zaschtita na naselenieto” kam Ministerstvo na vatreshnite raboti

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai ar efektīvu aizsardzību saskaņā ar Direktīvas 2003/88/EK (1) 12. panta a) punktu tiek prasīts, lai policistu un ugunsdzēsēju parastais nakts darba laiks būtu īsāks par reglamentēto parasto darba laiku dienā?

2)

Vai ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 20. un 31. pantā nostiprināto vienlīdzīgas attieksmes principu tiek prasīts, lai valsts tiesībās attiecībā uz darba ņēmējiem privātajā sektorā reglamentētais parastais septiņu stundu nakts darba laiks tāpat būtu piemērojams valsts sektorā nodarbinātajiem, ieskaitot policistus un ugunsdzēsējus?

3)

Vai Direktīvas 2003/88/EK 8. apsvērumā nostiprinātais mērķis ierobežot nakts darba ilgumu var tikt efektīvi sasniegts tikai tad, ja parastais nakts darba laiks ir expressis verbis reglamentēts valsts tiesībās, tostarp attiecībā uz nodarbinātajiem valsts sektorā?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/88/EK (2003. gada 4. novembris) par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem (OV 2003, L 299, 2003. gada 18. novembris, 9. lpp.).