16.3.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 87/16


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 14. janvārī iesniedza Cour d'appel de Bruxelles (Beļģija) – Top System SA/Beļģijas valsts

(Lieta C-13/20)

(2020/C 87/20)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour d'appel de Bruxelles

Pamatlietas puses

Prasītājs: Top System SA

Atbildētāja: Beļģijas valsts

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Padomes Direktīvas 91/250/EEK (1991. gada 14. maijs) par datorprogrammu tiesisko aizsardzību (1) 5. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to datorprogrammas likumīgajam ieguvējam ir atļauts dekompilēt visu programmu vai tās daļu, ja šī dekompilācija ir vajadzīga, lai viņam ļautu labot kļūdas, kas ietekmē minētās programmas darbību, tostarp gadījumā, ja labošana nozīmē tādas funkcijas deaktivizēšanu, kas ietekmē lietotnes, kurā ietilpst šī programma, pareizu darbību?

2)

Apstiprinošas atbildes gadījumā – vai turklāt ir jāizpilda arī direktīvas 6. panta nosacījumi vai kādi citi nosacījumi?


(1)  OV 1991, L 122, 42. lpp.