TIESAS SPRIEDUMS (astotā palāta)

2022. gada 24. martā ( *1 )

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu – Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) – Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums – Regula (ES) Nr. 1305/2013 – 17. panta 1. punkta b) apakšpunkts – Atbalsts ieguldījumiem saistībā ar LESD I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu pārstrādi, tirdzniecību un/vai izstrādi – Jēdziens “lauksaimniecības produkti” – Jēdzieni “veģetējoši koki un citi augi” un “sīpoli, saknes un tamlīdzīgas augu daļas; griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi” – Jumtu apzaļumošanai paredzēti velēnas rituļi

Lietā C‑726/20

par lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu atbilstoši LESD 267. pantam, ko Conseil d’État (Valsts padome, Beļģija) iesniedza ar 2020. gada 4. decembra lēmumu un kas Tiesā reģistrēts 2020. gada 29. decembrī, tiesvedībā

CT,

Ferme de la Sarte SPRL

pret

Région wallonne,

TIESA (astotā palāta)

šādā sastāvā: palātas priekšsēdētājs N. Jēskinens [NJääskinen], tiesneši M. Safjans [M. Safjan] un N. Pisarra [NPiçarra] (referents),

ģenerāladvokāts: E. M. Kolinss [A. M. Collins],

sekretārs: A. Kalots Eskobars [A. Calot Escobar],

ņemot vērā rakstveida procesu,

ņemot vērā apsvērumus, ko sniedza:

CT un Ferme de la Sarte SPRL vārdā – AGrégoire, avocat

Beļģijas valdības vārdā – CPochet un MVan Regemorter, kā arī PCottin, pārstāvji,

Polijas valdības vārdā – BMajczyna, pārstāvis,

Eiropas Komisijas vārdā – ADawes un MKaduczak, pārstāvji,

ņemot vērā pēc ģenerāladvokāta uzklausīšanas pieņemto lēmumu izskatīt lietu bez ģenerāladvokāta secinājumiem,

pasludina šo spriedumu.

Spriedums

1

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu ir par to, kā interpretēt Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1305/2013 (2013. gada 17. decembris) par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV 2013, L 347, 487. lpp., un labojums OV 2016, L 130, 1. lpp.), kas grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2393 (2017. gada 13. decembris) (OV 2017, L 350, 15. lpp.) (turpmāk tekstā – “Regula Nr. 1305/2013”), 17. pantu.

2

Šis lūgums ir iesniegts tiesvedībā starp CT un Ferme de la Sarte SPRL, no vienas puses, un Région wallonne (Valonijas reģions, Beļģija), no otras puses, par to, ka pēdējais minētais noraidīja pieteikumu piešķirt atbalstu darījumdarbības uzsākšanai un divus atbalsta pieteikumus ieguldījumiem, kurus bija iesniegusi Ferme de la Sarte.

Atbilstošās tiesību normas

Regula Nr. 1305/2013

3

Regulas Nr. 1305/2013 4. pantā “Mērķi” ir noteikts:

“[Kopējās lauksaimniecības politikas (KLP)] vispārējā satvarā atbalsts lauku attīstībai, tostarp pasākumiem pārtikas un nepārtikas nozarē un mežsaimniecībā, palīdz sasniegt šādus mērķus:

[..]

b)

nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un rīcību klimata politikas jomā;

[..].”

4

Šīs regulas 17. panta “Ieguldījumi materiālajos aktīvos”, kas iekļauts tās III sadaļas I nodaļā par lauku attīstības atbalsta pasākumiem, 1. punktā ir noteikts:

“Atbalsts saskaņā ar šo pasākumu attiecas uz materiālajiem un/vai nemateriālajiem ieguldījumiem, kas:

[..]

b)

attiecas uz [LESD] I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu, izņemot zivsaimniecības produktu, vai kokvilnas pārstrādi, tirdzniecību un/vai pilnveidi; ražošanas procesa rezultāts var būt arī produkts, uz kuru minētais pielikums neattiecas; ja atbalstu sniedz finanšu instrumentu veidā, resursi var būt arī produkts, uz kuru neattiecas minētais pielikums, ar nosacījumu, ka ieguldījums veicina vienu vai vairākas [Eiropas] Savienības prioritātes lauku attīstības jomā;

[..].”

KN

5

Padomes Regulas (EEK) Nr. 2658/87 (1987. gada 23. jūlijs) par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV 1987, L 256, 1. lpp.; turpmāk tekstā – “KN”), redakcijā, kas izriet no Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2017/1925 (2017. gada 12. oktobris) (OV 2017, L 282, 1. lpp.), I pielikuma 6. nodaļas, kura ratione temporis ir piemērojama pamatlietā, nosaukums ir “Veģetējoši koki un citi augi; sīpoli, saknes un tamlīdzīgas augu daļas; griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi”, un tajā ietvertā 1. piezīme ir formulēta šādi:

“Ievērojot pozīcijas 0601 otro daļu, šajā nodaļā ietilpst tikai veģetējoši koki un augi (ieskaitot dārzeņu stādus), kurus parasti piegādā no dēstu audzētājiem vai siltumnīcām stādīšanai vai dekoratīviem mērķiem [..].”

6

Šīs 6. nodaļas pozīcija 0602 attiecas uz “Citiem veģetējošiem augiem (ieskaitot to saknes), spraudeņus un potzarus; micēliju [..]”.

7

Apakšpozīcija 06029050 attiecas uz “citādām āra kultūrām”. Saskaņā ar KN skaidrojumiem (OV 2015, C 76, 1. lpp.), kas pieņemti saskaņā ar Regulas Nr. 2658/87 9. panta 1. punktu, “šajā apakšpozīcijā ietilpst arī velēnas rituļi un velēnas plātnes zālienu veidošanai”.

Pamatlieta un prejudiciālais jautājums

8

Lai iekļautos ģimenes saimniecībā, CT iegādājās 25,20 % no Ferme de la Sarte kapitāla daļām, bet vēlāk tika iecelts par tās vadītāju. 2018. gada 23. februārī viņš noslēdza līgumu par darbības atsākšanu ar savu tēvu, lai attīstītu jumtu apzaļumošanai paredzētu velēnas rituļu ražošanu.

9

2018. gada 21. martāFerme de la Sarte iesniedza Région wallonne pieteikumu par atbalstu darījumdarbības uzsākšanai, pārņemot esošu saimniecību, un divus atbalsta pieteikumus ieguldījumiem attiecīgi noliktavas celtniecībai izaudzētā zāliena pagaidu glabāšanai un cilindriskā zāles pļāvēja iegādei.

10

Tā kā visi trīs pieteikumi ar 2018. gada 20. un 28. jūnija lēmumiem tika noraidīti, CT un Ferme de la Sarte2018. gada 31. jūlijā šos lēmumus pārsūdzēja Organisme payeur de Wallonie (Valonijas maksājumu aģentūra).

11

Ar 2018. gada 26. un 30. novembra lēmumiem (turpmāk tekstā – “apstrīdētie lēmumi”) šīs iestādes direktors noraidīja šo sūdzību, uzskatot, ka pieprasītā atbalsta mērķis nav atsākt lauku saimniecības darbību, bet gan tajā attīstīt pakārtotu darbību, proti, tādu zāliena vai apzaļumotu jumtu ražošanu, kas neietilpst lauksaimniecības jomā.

12

Konkrētāk, abi atbalsta pieteikumi ieguldījumiem – jo saskaņā ar Ferme de la Sarte sniegtajiem precizējumiem tie attiecās tikai uz zāliena ražošanu – nevarot tikt uzskatīti par saistītiem ar lauksaimniecisko darbību, tostarp ņemot vērā, ka šāds produkts neesot minēts LESD I pielikumā. Līdz ar to uz attiecīgajiem pieteikumiem neattiecoties Regulas Nr. 1305/2013 17. pants, kā to ir ieviesis Région wallonne.

13

2019. gada 25. janvārī CT un Ferme de la Sarte vērsās Conseil d’État (Valsts padome, Beļģija) ar prasību atcelt apstrīdētos lēmumus, apgalvojot, ka zāliens ir lauksaimniecības produkts, uz kuru attiecas LESD I pielikums. Tie uzskata, ka šajos lēmumos LESD 38. pants ir interpretēts šauri, tajā ietverto jēdzienu “lauksaimniecības produkti” aprobežojot ar to, kas ietilpst pārtikas nozarē, savukārt minētā pielikuma 6. nodaļā, uz kuru ir atsauce LESD 38. pantā, minētie “veģetējošie koki un citi augi; sīpoli, saknes un līdzīgas augu daļas; griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi” neietilpst šajā nozarē. Zāliens esot veģetējošs augs, kam ir nepieciešami dārzkopības darbi un to var izmantot dekorēšanai.

14

Région wallonne precizē, ka saskaņā ar Eiropas Komisijas oficiālajā interneta vietnē ietverto informāciju LESD I pielikuma 6. nodaļā ir ietverti tikai “koki, krūmi un krūmveidīgie un citi augi, kurus parasti piegādā no dēstu audzētājiem vai siltumnīcām stādīšanai vai dekoratīviem mērķiem”, tādējādi izslēdzot zālienu.

15

Iesniedzējtiesa uzsver, ka noteicošais apstrīdēto lēmumu pamatojums ir balstīts uz interpretāciju, saskaņā ar kuru ar Regulas Nr. 1305/2013 17. pantu no tā piemērošanas jomas ir izslēgta zāliena vai jumtu apzaļumojuma ražošana. Tā kā attiecīgie atbalsta pieteikumi ietilpst KLP, šīs tiesas ieskatā, ir jāizvairās no tādas judikatūras radīšanas par jēdzienu “lauksaimniecības produkti”, kas varētu neatbilst Savienības tiesībām.

16

Šādos apstākļos Conseil d’État (Valsts padome, Beļģija) nolēma apturēt tiesvedību un uzdot Tiesai šādu prejudiciālu jautājumu:

“Vai [Regulas Nr. 1305/2013] 17. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tā piemērošanas jomā neietilpst zāliena audzēšana vai apzaļumoto jumtu ražošana?”

Par prejudiciālo jautājumu

17

Ar savu jautājumu iesniedzējtiesa būtībā jautā, vai Regulas Nr. 1305/2013 17. panta 1. punkta b) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tajā ietvertais jēdziens “LESD I pielikumā minētie lauksaimniecības produkti” attiecas uz tādiem augiem, kas tiek izmantoti jumtu apzaļumošanā, piemēram, velēnu rituļiem, un tādējādi ar tiem saistītajiem ieguldījumiem materiālajos aktīvos var tikt piešķirts atbalsts atbilstoši šajā tiesību normā paredzētajam lauku attīstības atbalsta pasākumam.

18

No Regulas Nr. 1305/2013 17. panta 1. punkta b) apakšpunkta izriet, ka atbalsts pamatojoties uz “Ieguldījumiem materiālajos aktīvos” aptver materiālus un/vai nemateriālus ieguldījumus, kas “attiecas uz [LESD] I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu, izņemot zivsaimniecības produktu, vai kokvilnas pārstrādi, tirdzniecību un/vai pilnveidi”.

19

LESD 38. panta 1. punkta otrajā daļā vispārīgi ir definēts jēdziens “lauksaimniecības produkti” kā tāds, kas ietver zemkopības, lopkopības un zivsaimniecības produktus, kā arī pirmās pakāpes pārstrādes produktus, kuri ir tieši saistīti ar šādiem produktiem. Lauksaimniecības produkti šīs tiesību normas izpratnē ir uzskaitīti sarakstā, kas ir ietverts LESD I pielikumā, uz kuru ir atsauce LESD 38. panta 3. punktā.

20

LESD I pielikumā ir ietverta 6. nodaļa “Veģetējoši koki un citi augi; sīpoli, saknes un līdzīgas augu daļas; griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi”. Tā kā šajā nodaļā, kas attiecas uz tiem pašiem produktiem kā KN 6. nodaļa, nav ietverti paskaidrojumi par šiem jēdzieniem, to interpretācijā ir jāatsaucas uz tiem piešķirtajām interpretācijām un interpretācijas metodēm, kas ir jāizmanto attiecībā uz KN (šajā nozīmē skat. spriedumu, 1999. gada 25. februāris, Parlaments/Padome, C‑164/97 un C‑165/97, EU:C:1999:99, 18. punkts, kā arī tajā minētā judikatūra).

21

KN 6. nodaļā “Veģetējoši koki un citi augi; sīpoli, saknes un tamlīdzīgas augu daļas; griezti ziedi un dekoratīvi zaļumi” ir ietverta pozīcija 0602 “Citi veģetējoši augi (ieskaitot to saknes), spraudeņi un potzari; micēlijs [..]” ar apakšpozīciju 06029050“citādas āra kultūras”. Atbilstoši 1. piezīmei, kas attiecas uz šo nodaļu, šajā pozīcijā un apakšpozīcijā ietilpst produkti, kurus parasti piegādā no dēstu audzētājiem vai siltumnīcām stādīšanai vai dekoratīviem mērķiem.

22

Saskaņā ar KN skaidrojumiem par apakšpozīciju 06029050 tajā tostarp ietilpst velēnas rituļi un velēnas plātnes zālienu veidošanai. Lai gan šiem skaidrojumiem nav saistoša spēka, tie tomēr ir svarīgs instruments, lai nodrošinātu KN vienveidīgu piemērošanu, un sniedz noderīgu informāciju tās interpretācijai (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2021. gada 10. marts, Samohýl group, C‑941/19, EU:C:2021:192, 30. punkts un tajā minētā judikatūra).

23

No tā izriet, ka uz velēnas rituļiem var attiekties LESD I pielikuma 6. nodaļa un līdz ar to jēdziens “lauksaimniecības produkti” Regulas Nr. 1305/2013 17. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē.

24

Šo konstatējumu apstiprina Regulas Nr. 1305/2013 mērķi. Ciktāl zālāja ražošana tā uzstādīšanai uz ēku jumtiem sekmē šīs regulas 4. panta b) punktā paredzēto mērķi nodrošināt dabas resursu ilgtspējīgu apsaimniekošanu un rīcību klimata politikas jomā, šim mērķim atbilst tāda jēdziena “lauksaimniecības produkti” interpretācija, ka tā aptver velēnas rituļus, un tādējādi ieguldījumiem, kas uz to attiecas, var piešķirt atbalstu atbilstoši minētā 17. panta 1. punkta b) apakšpunktam.

25

Ņemot vērā iepriekš izklāstītos apsvērumus, uz uzdoto jautājumu ir jāatbild Regulas Nr. 1305/2013 17. panta 1. punkta b) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tajā ietvertais jēdziens “[LESD] I pielikumā minētie lauksaimniecības produkti” attiecas uz tādiem augiem, kas tiek izmantoti jumtu apzaļumošanā, piemēram, velēnas rituļiem, un tādējādi ar tiem saistītajiem ieguldījumiem materiālajos aktīvos var tikt piešķirts atbalsts atbilstoši šajā tiesību normā paredzētajam lauku attīstības atbalsta pasākumam.

Par tiesāšanās izdevumiem

26

Attiecībā uz pamatlietas pusēm šī tiesvedība ir stadija procesā, kuru izskata iesniedzējtiesa, un tā lemj par tiesāšanās izdevumiem. Izdevumi, kas radušies, iesniedzot apsvērumus Tiesai, un kas nav minēto pušu izdevumi, nav atlīdzināmi.

 

Ar šādu pamatojumu Tiesa (astotā palāta) izdod rīkojumu:

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1305/2013 (2013. gada 17. decembris) par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005, 17. panta 1. punkta b) apakšpunkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tajā ietvertais jēdziens “[LESD] I pielikumā minētie lauksaimniecības produkti” attiecas uz tādiem augiem, kas tiek izmantoti jumtu apzaļumošanā, piemēram, velēnas rituļiem, un tādējādi ar tiem saistītajiem ieguldījumiem materiālajos aktīvos var tikt piešķirts atbalsts atbilstoši šajā tiesību normā paredzētajam lauku attīstības atbalsta pasākumam.

 

[Paraksti]


( *1 ) Tiesvedības valoda – franču.