28.2.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 95/3


Tiesas (astotā palāta) 2021. gada 13. decembra rīkojums (Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD) (Portugāle) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – XG/Autoridade Tributária e Aduaneira

(Lieta C-647/20) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Tiesas Reglamenta 99. pants - Tiešie nodokļi - Kapitāla pieauguma no nekustamā īpašuma aplikšana ar nodokli - LESD 63., 64. un 65. pants - Kapitāla brīva aprite - Lielāks nodokļa slogs kapitāla pieaugumam no trešās valsts rezidentu veiktajiem darījumiem ar nekustamo īpašumu)

(2022/C 95/04)

Tiesvedības valoda – portugāļu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Arbitral Tributário (Centro de Arbitragem Administrativa – CAAD)

Pamatlietas puses

Prasītājs: XG

Atbildētāja: Autoridade Tributária e Aduaneira

Rezolutīvā daļa

LESD 63. pants un 65. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj dalībvalsts tiesisko regulējumu fizisko personu ienākuma nodokļa jomā, saskaņā ar kuru trešās valsts rezidenta kapitāla pieaugums no šajā dalībvalstī esošā nekustamā īpašuma pārdošanas tiek aplikts ar lielāku nodokli nekā tas, ar kuru tiktu aplikts kapitāla pieaugums no šāda paša veida darījuma, ko veicis minētās dalībvalsts rezidents.


(1)  OV C 53, 15.2.2021.