15.11.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 462/23


Tiesas (devītā palāta) 2021. gada 2. septembra spriedums (Cour d'appel de Mons (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – TP/Institut des Experts en Automobiles

(Lieta C-502/20) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Brīvība veikt uzņēmējdarbību - Pakalpojumu sniegšanas brīvība - Profesionālo kvalifikāciju atzīšana - Direktīva 2005/36/EK - 5. panta 2. punkts - Dalībvalstī reģistrēts automobiļu eksperts, kas pārvietojas uz uzņemošās dalībvalsts teritoriju, lai veiktu īslaicīgu vai gadījuma rakstura darbību savā profesijā - Uzņēmējas dalībvalsts, kurā viņš iepriekš veica uzņēmējdarbību, profesionālās organizācijas atteikums reģistrēt viņu īslaicīgu un gadījuma rakstura pakalpojumu reģistrā - Jēdziens “īslaicīgi un gadījuma rakstura pakalpojumi”)

(2021/C 462/24)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Cour d'appel de Mons

Pamatlietas puses

Prasītājs: TP

Atbildētājs: Institut des Experts en Automobiles

Rezolutīvā daļa

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/36/EK par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, kas grozīta ar Eiropa Parlamenta un Padomes Direktīvu 2013/55/ES (2013. gada 20. novembris), 5. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj tādu uzņēmējas dalībvalsts tiesisko regulējumu šīs tiesību normas izpratnē, ar kuru, kā to ir interpretējušas tās kompetentās iestādes, citā dalībvalstī uzņēmējdarbību veicošam profesionālim nav atļauts veikt īslaicīgu un gadījuma rakstura darbību savā profesijā uzņēmējas dalībvalsts teritorijā tāpēc, ka šim profesionālim šajā dalībvalstī agrāk ir bijusi uzņēmējdarbības vieta, viņa sniegtie pakalpojumi ar zināmu regularitāti atkārtojas vai viņam šajā dalībvalstī ir izveidota infrastruktūra, piemēram, birojs.


(1)  OV C 35, 1.2.2021.