4.4.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 148/3


Tiesas (trešā palāta) 2022. gada 10. februāra spriedums (Conseil d'État (Beļģija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – XXXX/HR Rail SA

(Lieta C-485/20) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Sociālā politika - Direktīva 2000/78/EK - Vienlīdzīga attieksme nodarbinātības un profesijas jomā - Aizliegums diskriminēt invaliditātes dēļ - Tāda darbinieka atlaišana, kurš ir neatgriezeniski zaudējis darbspējas pildīt sava amata pamatfunkcijas - Darbinieks, kurš ir izturējis pārbaudes laiku saistībā ar tā pieņemšanu darbā - 5. pants - Saprātīgi pielāgojumi personām ar invaliditāti - Pienākums pārcelt citā amatā - Pieņemšana darbā ar nosacījumu, ka darba devējam nav nesamērīgs slogs)

(2022/C 148/04)

Tiesvedības valoda – franču

Iesniedzējtiesa

Conseil d'État

Pamatlietas puses

Prasītājs: XXXX

Atbildētājs: HR Rail SA

Rezolutīvā daļa

Padomes Direktīvas 2000/78/EK (2000. gada 27. novembris), ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, 5. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka jēdziens “saprātīga darba vietas izveidošana invalīdiem” šī panta izpratnē nozīmē, ka darba ņēmējs, tostarp tāds, kas pēc pieņemšanas darbā iztur pārbaudes laiku un kas invaliditātes dēļ ir atzīts par nepiemērotu pildīt ieņemamā amata pamatfunkcijas, ir jāpārceļ citā amatā, kuram viņam ir nepieciešamā kompetence, spējas un pieejamība, ar nosacījumu, ka šāds pasākums darba devējam nerada nesamērīgu slogu.


(1)  OV C 9, 11.01.2021.