4.3.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 82/60


Prasība, kas celta 2019. gada 4. janvārī – Algebris (UK) un Anchorage Capital Group/VNV

(Lieta T-2/19)

(2019/C 82/72)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājas: Algebris (UK) Ltd (Londona, Apvienotā Karaliste) un Anchorage Capital Group LLC (Ņujorka, Ņujorka, Amerikas Savienotās Valstis) (pārstāvji: T. Soames, advokāts, R. East, Solicitor, N. Chesaites un D. Mackersie, Barristers)

Atbildētāja: Vienotā noregulējuma valde (VNV)

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt VNV lēmumu par to, ka Banco Popular Español S.A. ex post galīgie vērtējumi atbilstoši Regulas (ES) Nr. 806/2014 (1) 20. panta 11. punktam nebija vajadzīgi;

piespriest VNV atlīdzināt prasītāju tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājas izvirza četrus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka VNV lēmums par to, ka Banco Popular Español S.A. ex post galīgie vērtējumi atbilstoši Regulas Nr. 806/2014 20. panta 11. punktam nebija vajadzīgi, ir balstīts uz kļūdu tiesību piemērošanā, pārkāpjot šīs regulas 20. panta 11. punktu un/vai 20. panta 12. punktu, saskaņā ar kuru ex post galīgais vērtējums tiek prasīts apstākļos, kad provizorisks vērtējums, kurš neatbilda Regulas Nr. 806/2014 20. panta 1. punkta un 4.–9. punkta prasībām, ir bijis pamatā noregulējuma pasākumu veikšanai.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka VNV ir pieļāvusi acīmredzamas kļūdas vērtējumā, apstrīdētajā lēmumā piemērojot Regulas Nr. 806/2014 20. panta 11. punktu, jo, pieņemot apstrīdēto lēmumu, VNV kļūdaini uzskatīja, ka šajā lietā ex post galīgie vērtējumi nav vajadzīgi.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka, ciktāl apstrīdētais lēmums nozīmē VNV lēmumu nepalielināt 1 EUR atlīdzību, ko maksā Banco Santander, S.A., tas liecina par kļūdu tiesību piemērošanā un/vai acīmredzamu kļūdu vērtējumā, pārkāpjot Regulas Nr. 806/2014 20. panta 11. un 12. punktu.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka VNV nav izpildījusi savu pienākumu norādīt apstrīdētā lēmuma pamatojumu, kas ir pretrunā LESD 296. pantam.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 806/2014 (2014. gada 15. jūlijs), ar ko izveido vienādus noteikumus un vienotu procedūru kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējumam, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu noregulējuma fondu, un groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010 (OV 2014, L 225, 1. lpp.).