3.2.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 36/18


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 22. novembrī iesniedza Okresný súd Poprad (Slovākija) – IM/STING Reality s.r.o.

(Lieta C-853/19)

(2020/C 36/23)

Tiesvedības valoda – slovāku

Iesniedzējtiesa

Okresný súd Poprad

Pamatlietas puses

Prasītājs: IM

Atbildētāja: STING Reality s.r.o.

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2005/29/EK (1) (2005. gada 11. maijs), kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret patērētājiem un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (“Negodīgas komercprakses direktīva”), ir jāinterpretē tādējādi, ka par negodīgu komercpraksi ir uzskatāmi tādi faktiski apstākļi kā konkrētajā lietā aplūkotie, proti, kad fiziskai personai, kura ir nonākusi finansiālās grūtībās, kuru ietekmē laika radītais spiediens un kuras nodoms ir iegūt kredītlīdzekļus, lai saglabātu īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu, kas ir vienīgais šīs personas mājoklis, uzņēmējs kreditēšanas jomā piedāvā noslēgt līgumu, kura rezultātā minēta persona galīgi zaudē īpašumtiesības uz nekustamo īpašumu, kaut gan tās nodoms bija tikai uz laiku nodot kreditoram nekustamo īpašumu nolūkā nodrošināt kredītlīgumu?

2)

Vai Direktīva 93/13/EEK (2) par negodīgiem noteikumiem patērētāju līgumos (turpmāk tekstā – “Direktīva 93/13”) ir jāinterpretē tādējādi, ka pirmajā jautājumā minētajos faktiskajos apstākļos tiesai ir jāizvērtē arī pārdošanas līgums, saskaņā ar kuru tiek nodots nekustamais īpašums, – neraugoties uz uzņēmēja argumentiem attiecībā uz līguma noteikumiem, par kuriem esot panākta vienošanās, tos apspriežot atsevišķi, – ja uzņēmējs atsakās iesniegt tiesai citos gadījumos noslēgtus līgumus, lai tiesa varētu pārbaudīt, vai citos gadījumos uzņēmējs ir izmantojis iepriekš noformulētos [standart]līgumus?

3)

Ja Direktīva 93/13 ir piemērojama konkrētajā gadījumā, vai par nozīmīgiem apstākļiem saskaņā ar minētās direktīvas 4. panta 1. punktu ir jāatzīst situācija pirms līguma noslēgšanas, proti, fakts, ka atbildētājs uzņēmējs ir ieguvis piekļuvi prasītāja personas datiem bez viņa piekrišanas?


(1)  OV 2005, L 149, 22. lpp.

(2)  OV 1993, L 95, 29. lpp.