2.12.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 406/18


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 25. septembrī iesniedza Verwaltungsgerichtshof (Austrija) – Admiral Sportwetten GmbH u.c.

(Lieta C-711/19)

(2019/C 406/25)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgerichtshof

Pamatlietas puses

Prasītājas: Admiral Sportwetten GmbH, Novomatic AG, AKO Gastronomiebetriebs GmbH

Atbildētāja: Magistrat der Stadt Wien

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/1535 (2015. gada 9. septembris), ar ko nosaka informācijas sniegšanas kārtību tehnisko noteikumu un Informācijas sabiedrības pakalpojumu noteikumu jomā (1), 1. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka Wiener Wettterminalabgabegesetz [Vīnes Likuma par derību termināļu nodevu] normas, ar kurām ir paredzēts uzlikt nodokli derību termināļu turēšanai, ir jāvērtē kā “tehniskie noteikumi” šīs tiesību normas izpratnē?

2)

Vai tas, ka par Wiener Wettterminalabgabegesetz normām nav paziņots saskaņā ar Direktīvu (ES) 2015/1535, nozīmē, ka nedrīkst iekasēt tādu nodevu kā derību termināļu nodeva?


(1)  OV 2015, L 241, 1. lpp.