30.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 328/22


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 9. jūlijā iesniedza Verwaltungsgericht Berlin (Vācija) — NMI Technologietransfer GmbH/EuroNorm GmbH

(Lieta C-516/19)

(2019/C 328/24)

Tiesvedības valoda — vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Berlin

Pamatlietas puses

Prasītāja: NMI Technologietransfer GmbH

Atbildētāja: EuroNorm GmbH

Prejudiciālie jautājumi

1.

Vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas veic saimniecisku darbību, saskaņā ar Regulas Nr. 651/2014 (1) I pielikuma 3. panta 4. punktu jau tādēļ vien nav uzskatāma par mazo un vidējo uzņēmumu, ka 90 % tās pamatkapitāla pieder civiltiesiskam fondam (Stiftung des bürgerlichen Rechts), kura padomē, kam nav pārvaldes funkciju, no 17 locekļiem divi ir ministriju pārstāvji, viens — pilsētas domes priekšsēdētājs, viens — universitātes rektors, trīs — šīs universitātes profesori, viens — citas augstskolas prezidents un viens — rūpniecības un tirdzniecības palātas izpilddirektors.

2.

Vai valsts universitātes un augstskolas, kā arī Vācijas rūpniecības un tirdzniecības kamera ir publiskas struktūras Regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 3. panta 4. punkta izpratnē?

3.

Vai personas, kas sabiedriskā kārtā darbojas fonda padomē jau tādēļ vien ir publiskas struktūras Regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 3. panta 4. punkta izpratnē, ka to pamatdarba vieta ir publiskā struktūrā?

4.

Vai priekšnosacījums publiskas struktūras kontroles esamībai Regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 3. panta 4. punkta izpratnē ir, ka publisko struktūru vadības institūcijas padomes locekļiem, kas darbojas sabiedriskā kārtā, pamatojoties uz tiesiskajām attiecībām, var dot balsošanas norādījumus padomē?

5.

Vai priekšnosacījums tam, ka publiskas struktūras netieši kontrolē balsstiesības, ir pārliecība, ka publiskas struktūras izdara spiedienu uz padomes locekļiem, lai tie balsstiesības realizētu publiskām struktūrām vēlamā veidā?

6.

Vai publiskas struktūras netieši kontrolē balsstiesības jau tādā gadījumā, ja pastāv iespēja, ka padomes locekļi, kas darbojas sabiedriskā kārtā, darbojoties padomē, ņem vērā savas publiskās izcelsmes organizācijas intereses?

7.

Vai nosacījums “kopā kontrolē” Regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 3. panta 4. punkta izpratnē piepildās tad, ja ir konstatējams, ka publiskajām struktūrām ir kopīgas vēlmes attiecībā uz balsstiesībām?

8.

Vai nosacījumam “kopā kontrolē” Regulas Nr. 651/2014 I pielikuma 3. panta 4. punkta izpratnē būtiski ir tas, kā fonds faktiski piemēro statūtus vai tas, kā varētu tikt interpretēts statūtu formulējums?


(1)  Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 (2014. gada 17. Jūnijs), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (OV 2014, L 187, 1. lpp.).