3.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 187/41


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 6. martā iesniedza Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság (Ungārija) — UO/Készenléti Rendőrség

(Lieta C-211/19)

(2019/C 187/45)

Tiesvedības valoda — ungāru

Iesniedzējtiesa

Miskolci Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság

Pamatlietas puses

Prasītājs: UO

Atbildētāja: Készenléti Rendőrség

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem (1) 1. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka šīs direktīvas piemērošanas subjektu loks ir noteikts Direktīvas 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā (2), 2. pantā?

2)

Vai — gadījumā, ja uz pirmo jautājumu atbildams apstiprinoši — Direktīvas 89/391/EEK par pasākumiem, kas ieviešami, lai uzlabotu darba ņēmēju drošību un veselības aizsardzību darbā, 2. panta 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem 2. panta 1. un 2. punkts nav jāpiemēro Ātrās reaģēšanas policijas vienībā dienējošajiem policijas darbiniekiem?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/88/EK (2003. gada 4. novembris) par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem (OV 2003, L 299, 9. lpp.).

(2)  OV 1989, L 183, 1. lpp.