4.2.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 44/79


Prasība, kas celta 2018. gada 5. decembrī – The Logistical Approach/EUIPO – Idea Groupe (“Idealogistic Compass Greatest care in getting it there”)

(Lieta T-716/18)

(2019/C 44/105)

Valoda, kādā sagatavots prasības pieteikums – franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: The Logistical Approach BV (Uden, Nīderlande) (pārstāvji: R. Milchior un S. Charbonnel, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (EUIPO)

Otra procesa EUIPO Apelācijas padomē dalībniece: Idea Groupe (Montoir de Bretagne, Francija)

Informācija par procesu EUIPO

Strīdus preču zīmes reģistrācijas pieteikuma iesniedzēja: prasītāja Vispārējā tiesā

Attiecīgā strīdus preču zīme: Eiropas Savienības grafiskas preču zīmes “Idealogistic Compass Greatest care in getting it there” melnā, baltā un zilā krāsā reģistrācijas pieteikums – reģistrācijas pieteikums Nr. 14 567 201

Process EUIPO: iebildumu process

Apstrīdētais lēmums: EUIPO Apelācijas ceturtās padomes 2018. gada 21. septembra lēmums lietā R 2062/2017–4

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt apstrīdēto lēmumu;

piespriest EUIPO atlīdzināt tiesāšanās izdevumus;

piespriest sabiedrībai Idea Groupe atlīdzināt izdevumus, kas radušies tās iestāšanās lietā dēļ, ja tā nolemtu iestāties lietā.

Izvirzītais pamats:

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1001 8. panta 1. punkta b) apakšpunkta pārkāpums.