27.8.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 301/45


Prasība, kas celta 2018. gada 18. jūlijā – TUIfly/Komisija

(Lieta T-447/18)

(2018/C 301/61)

Tiesvedības valoda – vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: TUIfly GmbH (Langenhāgena, Vācija) (pārstāvji: L. Giesberts un M. Gayger, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasījumi

Prasītājas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt Komisijas Lēmuma (ES) 2018/628 (2016. gada 11. novembris) par valsts atbalstu SA.24221 (2011/C) (ex 2011/NN), ko Austrija piešķīrusi Klāgenfurtes lidostai, Ryanair un citām aviokompānijām, kuras izmanto lidostu (OV 2018, L 107, 1. lpp.), 7. un 8. pantu, kā arī 9., 10. un 11. pantu, ciktāl tie attiecas uz 7. un 8. pantu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasība ir pamatota ar šādiem pamatiem.

1.

Lēmums esot pretrunā Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 41. pantam, labas pārvaldības principam un prasītājas tiesībām uz aizstāvību, jo Komisija nav devusi prasītājai piekļuvi izmeklēšanas lietai un nav radījusi apstākļus prasītājas lietderīgai aizstāvībai.

2.

Lēmums esot pretrunā LESD 107. panta 1. punktam, jo Komisija neesot pierādījusi, ka prasītāja ir guvusi selektīvu priekšrocību.

3.

Lēmums esot pretrunā LESD 107. panta 1. punktam, jo Komisija no procesuālā viedokļa esot pārsniegusi savu novērtējuma brīvību tirgus ekonomikas ieguldītāja principa piemērošanā.

Šajā ziņā prasītāja apgalvo, ka Komisija pretēji procesuālajiem noteikumiem savā pārbaudē ir piemērojusi stingrākās 2014. gada aviācijas vadlīnijas, lai gan attiecīgie lietas fakti attiecas uz 2003.–2009. gadu.

4.

Lēmums esot pretrunā LESD 107. panta 1. punktam, jo Komisija, nepietiekami izmeklējot faktus, esot pārsniegusi savu novērtējuma brīvību tirgus ekonomikas ieguldītāja principa piemērošanā.

Šajā ziņā prasītāja apgalvo, ka Komisija no visaptveroša uzņēmējdarbības plāna neesamības attiecībā uz nolīgumiem ar prasītāju nepieļaujami secinājusi Klāgenfurtes lidostas (turpmāk tekstā – “KLU”) iespējamu rentabilitātes stratēģijas trūkumu un lēmumā paudusi acīmredzami pretrunīgus faktu konstatējumus par KLU ilgtermiņa rentabilitātes stratēģiju.

5.

Lēmums esot pretrunā LESD 107. panta 1. punktam, jo Komisija esot pārsniegusi savu novērtējuma brīvību tirgus ekonomikas ieguldītāja principa piemērošanā, nepietiekami izmeklējot faktus vēlāk veiktās ex ante rentabilitātes analīzes ietvaros.

Šajā ziņā prasītāja apgalvo, ka Komisija valsts atbalsta noteikumiem atbilstošo KLU atbalstīšanu tās mārketinga pasākumu finansēšanai kļūdaini nav ņēmusi vērā kā lidostas ieņēmumus. Turklāt Komisija neesot pietiekami novērtējusi prasītājas sniegto pakalpojumu tirgus vērtību un neesot to ņēmusi vērā lēmumā, lai gan runa bija par prasītājas sniegtajiem pakalpojumu par normālām tirgus cenām.

6.

Lēmums esot pretrunā LESD 107. panta 3. punktam, jo Komisija procesuāli kļūdaini esot piemērojusi nesamērīgi stingrāku kritēriju, veicot pamatojuma novērtējumu, kas neatbilst tās juridiskajai praksei mārketinga nolīgumu noslēgšanas brīdī.

7.

Lēmums esot pretrunā LESD 107. panta 3. punktam, jo Komisija nav pilnīgi izmeklējusi faktiskos apstākļus apgalvotā atbalsta pamatošanai.

Šajā ziņā prasītāja apgalvo, ka Komisija neesot ņēmusi vērā valsts atbalsta noteikumiem atbilstošo KLU atbalstīšanu attiecībā uz prasītājas atbalstīšanas pamatojumu. Turklāt Komisija, veicot pārbaudi saskaņā ar LESD 107. panta 3. punkta c) apakšpunktu, neesot ņēmusi vērā mārketinga nolīgumu nozīmi attiecībā uz reģionālo un transporta politiku, kā arī ar to saistītās pozitīvās reģionālās tautsaimniecības sekas.