201806150601955282018/C 231/342302018TC23120180702LV01LVINFO_JUDICIAL20180406272821

Lieta T-230/18: Prasība, kas celta 2018. gada 6. aprīlī – Czarnecki/Parlaments


C2312018LV2710120180406LV0034271282

Prasība, kas celta 2018. gada 6. aprīlī – Czarnecki/Parlaments

(Lieta T-230/18)

2018/C 231/34Tiesvedības valoda – franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Ryszard Czarnecki (Varšava, Polija) (pārstāvis: M. Casado García-Hirschfeld, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Parlaments

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atzīt šo prasības pieteikumu par pieņemamu;

atcelt apstrīdēto Eiropas Parlamenta 2018. gada 7. februāra lēmumu;

piespriest atbildētājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza trīs pamatus.

1.

Pirmais pamats ir balstīts uz, pirmkārt, tiesību uz nevainīguma prezumpciju, tiesību uz aizstāvību un pušu procesuālo tiesību vienlīdzības principa pārkāpumu, un, otrkārt, uz labas pārvaldības principa, samērīguma principa un tiesību uz vārda brīvību pārkāpumu.

2.

Otrais pamats ir balstīts uz acīmredzamu kļūdu vērtējumā, “fumus persecutionis” gadījumu un pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu.

3.

Trešais pamats ir balstīts uz tiesiskās noteiktības un tiesiskās paļāvības aizsardzības principu pārkāpumu.