23.4.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 142/68


Prasība, kas celta 2018. gada 21. februārī – Avio/Komisija

(Lieta T-139/18)

(2018/C 142/87)

Tiesvedības valoda – itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Avio SpA (Roma, Itālija) (pārstāvji: G. Roberti, G. Bellitti un I. Perego, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi

būtībā atcelt Komisijas Lēmumu C(2016) 4621 final (2016. gada 20. jūlijs), ar ko atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (2004. gada 20. janvāris) par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju 8. panta 2. punktam ir atļauta koncentrācijas darbība “ASL/Arianespace”, lieta COMP/M.7724;

veicot pierādījumu savākšanas pasākumus, uzdot Komisijai saskaņā ar Reglamenta 88. un 89. pantu un 91. panta b) punktu iesniegt šī prasības pieteikuma III sadaļā minētos dokumentus;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Šī prasība ir vērsta pret Komisijas Lēmumu C(2016) 4621 final (2016. gada 20. jūlijs), ar ko atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (2004. gada 20. janvāris) par kontroli pār uzņēmumu koncentrāciju 8. panta 2. punktam ir atļauta koncentrācijas darbība “ASL/Arianespace”, lieta COMP/M.7724, kurš nekonfidenciālajā versijā ir publicēts 2017. gada 11. decembrī.

Prasības pamatojumam prasītāja izvirza divus pamatus.

1.

Komisija ir pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā, nav veikusi izmeklēšanu un nav norādījusi pamatojumu, jo tā nav pareizi analizējusi konkurentu izslēgšanas risku Arianespace piedāvāto nesējraķešu tirgū, it īpaši ņemot vērā spējas, stimulus un pret konkurenci vērsto iedarbību;

2.

Komisija ir pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā, jo nav prasījusi uzņemties saistības attiecībā uz Arianespace piedāvāto nesējraķešu tirgu, konkrēti attiecībā uz konkurences riskiem saistībā ar interešu konfliktu Arianespace un risku saistībā ar sensitīvas informācijas apmaiņu starp Arianespace un ASL.